Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU8

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 22 november 2017

Nästa händelse: Bordläggning 21 november 2017

Utskottets förslag

Längre straff för vapenbrott (JuU8)

Straffet för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor höjs från fängelse i lägst ett och högst fyra år till fängelse i lägst två och högst fem år. Minimistraffet för synnerligen grova vapenbrott höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år. Maxstraffet för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor av normalgraden ändras från fängelse i två år till fängelse i tre år. Syftet med lagändringarna är att minska antalet illegala vapen och handgranater i samhället och förhindra dödligt våld. De börjar gälla den 1 januari 2018. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Justitieutskottet vill också att maxstraffet för synnerligen grova vapenbrott ska höjas och att fler vapenbrott än i dag ska anses som grova. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, om detta till regeringen. Det betyder att regeringen senare bör återkomma till riksdagen med sådana förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-09
Justering: 2017-11-16
Trycklov: 2017-11-16
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:JuU8

Längre straff för vapenbrott (JuU8)

Straffet för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor höjs från fängelse i lägst ett och högst fyra år till fängelse i lägst två och högst fem år. Minimistraffet för synnerligen grova vapenbrott höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år. Maxstraffet för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor av normalgraden ändras från fängelse i två år till fängelse i tre år. Syftet med lagändringarna är att minska antalet illegala vapen och handgranater i samhället och förhindra dödligt våld. De börjar gälla den 1 januari 2018. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Justitieutskottet vill också att maxstraffet för synnerligen grova vapenbrott ska höjas och att fler vapenbrott än i dag ska anses som grova. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, om detta till regeringen. Det betyder att regeringen senare bör återkomma till riksdagen med sådana förslag.

Förslagspunkter

1. Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
2. lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:26 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2017/18:3916 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -).

Reservation 1 (SD, -)

2. Höjda maximistraff

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att höja maximistraffen för synnerligen grovt vapenbrott och synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3917 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

3. Kvalifikationsgrunder för grova brott

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att fler vapenbrott ska anses som grova och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3917 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-21
Debatt i kammaren: 2017-11-22
4

Beslut

Beslut: 2017-11-22
3 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
2. lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:26 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2017/18:3916 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -).

Reservation 1 (SD, -)

2. Höjda maximistraff

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att höja maximistraffen för synnerligen grovt vapenbrott och synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3917 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

3. Kvalifikationsgrunder för grova brott

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att fler vapenbrott ska anses som grova och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3917 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.