Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU6

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 24 januari 2018

Nästa händelse: Bordläggning 23 januari 2018

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-23
Justering: 2017-12-14
Trycklov: 2017-12-14
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:JuU6

Förslagspunkter

1. Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534),
2. lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:224 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2017/18:347 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, -)

2. Ytterligare renodling av polisens verksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ytterligare renodla polisens verksamhet och att regeringen senast den 1 mars 2018 ska återuppta Utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter (Ju 2014:07) och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:2480 av Marta Obminska (M) yrkande 1,

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 10 och 12,

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 16 och

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8 och

bifaller delvis motion

2017/18:2480 av Marta Obminska (M) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (S, MP, V)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-01-23
Debatt i kammaren: 2018-01-24
4

Beslut

Beslut: 2018-01-24
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534),
2. lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:224 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2017/18:347 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, -)

2. Ytterligare renodling av polisens verksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ytterligare renodla polisens verksamhet och att regeringen senast den 1 mars 2018 ska återuppta Utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter (Ju 2014:07) och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:2480 av Marta Obminska (M) yrkande 1,

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 10 och 12,

2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 16 och

2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8 och

bifaller delvis motion

2017/18:2480 av Marta Obminska (M) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (S, MP, V)