Höständringsbudget för 2017

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 22 november 2017

Nästa händelse: Bordläggning 21 november 2017

Utskottets förslag

Ändringar i statens budget för 2017 (FiU11)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2017. Förslaget innebär att 14 utgiftsområden höjs och att ett utgiftsområde sänks.

21 anslag ökas med totalt 9 miljarder kronor. Den största delen, 6,3 miljarder kronor, går till kostnader i mottagningssystemet för asylsökande i och med att kommunernas ansökningar om ersättning för ensamkommande asylsökande barn har ökat.

Två anslag minskas, vilket innebär en total minskning på 100 miljoner. Minskningen används till att finansiera en del av anslagsökningarna.

Regeringen föreslår också att några beställningsbemyndiganden höjs. Beställningsbemyndiganden är tillstånd som en statlig myndighet behöver när det handlar om åtaganden som innebär framtida utgifter. Höjningen är totalt 3,5 miljarder kronor.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-26
Justering: 2017-11-16
Trycklov: 2017-11-17
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:FiU11

Ändringar i statens budget för 2017 (FiU11)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2017. Förslaget innebär att 14 utgiftsområden höjs och att ett utgiftsområde sänks.

21 anslag ökas med totalt 9 miljarder kronor. Den största delen, 6,3 miljarder kronor, går till kostnader i mottagningssystemet för asylsökande i och med att kommunernas ansökningar om ersättning för ensamkommande asylsökande barn har ökat.

Två anslag minskas, vilket innebär en total minskning på 100 miljoner. Minskningen används till att finansiera en del av anslagsökningarna.

Regeringen föreslår också att några beställningsbemyndiganden höjs. Beställningsbemyndiganden är tillstånd som en statlig myndighet behöver när det handlar om åtaganden som innebär framtida utgifter. Höjningen är totalt 3,5 miljarder kronor.

Förslagspunkter

1. Höständringsbudget för 2017

Utskottets förslag: Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag
Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar nya och ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:2 punkt 4 och avslår motion

2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD).

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen bemyndigar regeringen att
a. under 2017 besluta om medlemskap i KIC Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och att under 2017-2022 för anslagen 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå, 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om årliga medlemsavgifter på högst 250 000 kronor vardera.
b. under 2017-2022 för anslagen 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om årliga medlemsavgifter till KIC InnoEnergy SE på högst 500 000 kronor vardera.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:2 punkterna 1 och 2.

Utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:8 Energiteknik under utgiftsområde 21 Energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:2 punkt 3.

Godkännande av ändrade beställningsbemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:2 punkt 5.

Reservation 1 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-21
Debatt i kammaren: 2017-11-22
4

Beslut

Beslut: 2017-11-22
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Höständringsbudget för 2017

Utskottets förslag: Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag
Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar nya och ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:2 punkt 4 och avslår motion

2017/18:2535 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD).

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen bemyndigar regeringen att
a. under 2017 besluta om medlemskap i KIC Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och att under 2017-2022 för anslagen 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå, 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om årliga medlemsavgifter på högst 250 000 kronor vardera.
b. under 2017-2022 för anslagen 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om årliga medlemsavgifter till KIC InnoEnergy SE på högst 500 000 kronor vardera.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:2 punkterna 1 och 2.

Utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:8 Energiteknik under utgiftsområde 21 Energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:2 punkt 3.

Godkännande av ändrade beställningsbemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:2 punkt 5.

Reservation 1 (SD)