Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 7 december 2017

Nästa händelse: Justering 23 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat