Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2018

Beslut

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon (CU30)

Finansiering av järnvägsfordon sker i huvudsak genom lån eller leasing där kreditgivarna får en säkerhetsrätt i egendomen till skydd för sin fordran. Den rättsliga regleringen av säkerhetsrätter skiljer sig dock åt mellan olika länder.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel, det så kallade järnvägsprotokollet. Syftet är att underlätta finansieringen av järnvägsfordon genom att det införs en möjlighet att registrera internationella säkerhetsrätter i ett gemensamt internationellt register. Lagändringarna börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-27
Justering: 2018-04-10
Trycklov: 2018-04-17
Betänkande 2017/18:CU30

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon (CU30)

Finansiering av järnvägsfordon sker i huvudsak genom lån eller leasing där kreditgivarna får en säkerhetsrätt i egendomen till skydd för sin fordran. Den rättsliga regleringen av säkerhetsrätter skiljer sig dock åt mellan olika länder.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att godkänna protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel, det så kallade järnvägsprotokollet. Syftet är att underlätta finansieringen av järnvägsfordon genom att det införs en möjlighet att registrera internationella säkerhetsrätter i ett gemensamt internationellt register. Lagändringarna föreslås börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-25
Debatt i kammaren: 2018-04-26
4

Beslut

Beslut: 2018-04-26
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner
1. det den 23 februari 2007 dagtecknade protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet),
2. att Sverige vid anslutning till järnvägsprotokollet lämnar föreslagen förklaring (avsnitt 7 i prop. 2017/18:117),
b) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva,
2. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
3. lag om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:117 punkterna 1-5.