Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2018

Beslut

Nya krav på personlig skyddsutrustning (CU11)

Svensk lagstiftning anpassas till tvingande EU-regler om personlig skyddsutrustning. Reglerna innebär bland annat att personlig skyddsutrustning ska uppfylla vissa grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Personlig skyddsutrustning kan bland annat vara hörselskydd, huvudskydd eller ögonskydd som används i arbetet.

Regeringen föreslår också att det även i fortsättningen ska vara Konsumentverket och Arbetsmiljöverket som ansvarar för att kontrollera att den nya lagen följs. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen börjar gälla den 21 april 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-30
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-16
Betänkande 2017/18:CU11

Nya krav på personlig skyddsutrustning (CU11)

Svensk lagstiftning anpassas till tvingande EU-regler om personlig skyddsutrustning. Reglerna innebär bland annat att personlig skyddsutrustning ska uppfylla vissa grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Personlig skyddsutrustning kan bland annat vara hörselskydd, huvudskydd eller ögonskydd som används i arbetet.

Regeringen föreslår också att det även i fortsättningen ska vara Konsumentverket och Arbetsmiljöverket som ansvarar för att kontrollera att den nya lagen följs. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla den 21 april 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-27
Debatt i kammaren: 2018-02-28
4

Beslut

Beslut: 2018-03-01
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning,
2. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:51 punkterna 1 och 2.