Subsidiaritetsprövning av kommissionens direktivförslag om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande 2017/18:AU11

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 februari 2018

Nästa händelse: Bordläggning 27 februari 2018

Utskottets förslag

EU-förslag om arbetsrättsliga regler går för långt (AU11)

EU-kommissionen vill införa nya minimiregler på det arbetsrättsliga området. Men arbetsmarknadsutskottet anser inte att förslaget i alla delar är sådant som bör beslutas på EU-nivå.

EU-kommissionens förslag innehåller bland annat regler som ska leda till förbättrade arbetsvillkor för arbetstagare och ökad tydlighet på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsutskottet håller med kommissionen om att frågorna är mycket viktiga men anser att beslut om det här bör fattas av respektive medlemsland och inte på EU-nivå. Skälet till det är att det finns stora skillnader mellan EU:s medlemsländer när det gäller arbetsmarknadernas förutsättningar och system. För Sveriges del skulle EU-förslaget innebära ett för stort ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Utskottet tycker alltså att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut i EU ska fattas så nära medborgarna som det effektivt är möjligt. Principen värnar medlemsländernas rätt att ta egna beslut på nationell nivå. Arbetsmarknadsutskottet föreslår därför att riksdagen ska skicka sina synpunkter på förslaget till EU-kommissionen genom ett så kallat motiverat yttrande.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Utskottet anser att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen.

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-18
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-15
Utlåtande 2017/18:AU11

EU-förslag om arbetsrättsliga regler går för långt (AU11)

EU-kommissionen vill införa nya minimiregler på det arbetsrättsliga området. Men arbetsmarknadsutskottet anser inte att förslaget i alla delar är sådant som bör beslutas på EU-nivå.

EU-kommissionens förslag innehåller bland annat regler som ska leda till förbättrade arbetsvillkor för arbetstagare och ökad tydlighet på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsutskottet håller med kommissionen om att frågorna är mycket viktiga men anser att beslut om det här bör fattas av respektive medlemsland och inte på EU-nivå. Skälet till det är att det finns stora skillnader mellan EU:s medlemsländer när det gäller arbetsmarknadernas förutsättningar och system. För Sveriges del skulle EU-förslaget innebära ett för stort ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Utskottet tycker alltså att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut i EU ska fattas så nära medborgarna som det effektivt är möjligt. Principen värnar medlemsländernas rätt att ta egna beslut på nationell nivå. Arbetsmarknadsutskottet föreslår därför att riksdagen ska skicka sina synpunkter på förslaget till EU-kommissionen genom ett så kallat motiverat yttrande.

Förslagspunkter

1. Subsidiaritetsprövning av kommissionens direktivförslag om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande med den lydelse som anges i bilaga 2.


3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-27
Debatt i kammaren: 2018-02-28
4

Beslut

Beslut: 2018-02-28
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Subsidiaritetsprövning av kommissionens direktivförslag om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande med den lydelse som anges i bilaga 2.