Dokument & lagar (20 träffar)

Yttrande 1995/96:FIU7Y

Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 16 april 1996 beslutat bereda finansutskottet tillfäl-le att yttra sig över proposition 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande jämte motioner i de delar som berör utskottets beredningsom-råde. Propositionen Regeringen föreslår i propositionen att riksdagen

1996-01-01

Yttrande 1995/96:FIU6Y

Trafikutskottet har den 19 mars 1996 beslutat bereda finansutskottet tillfälle att senast den 23 april 1996 yttra sig över proposition 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknologi jämte motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. Avgränsning av yttrandet Det område

1996-01-01

Yttrande 1995/96:FIU5Y

Kulturutskottet har berett finansutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:189 om en statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004 samt de motioner som väckts i ärendet, inklusive ett under allmänna motionstiden 1995 framfört motionsyrkande. Utskottet Finansutskottet vill med

1996-01-01

Yttrande 1995/96:FIU4Y

Konstitutionsutskottet har den 14 mars 1996 beslutat bereda samtliga övriga utskott tillfälle att yttra sig angående EU-frågornas behandling i riksdagen. EU-frågor inom finansutskottets beredningsområde Det finns inom utskottets beredningsområde ett antal frågor inom skilda områden som kan sägas vara EU-frågor i den bemärkelsen

1996-01-01

Yttrande 1995/96:FIU3Y

Utrikesutskottet har den 30 januari 1996 beslutat bereda finansutskottet tillfälle att senast den 15 februari 1996 yttra sig över regeringens skrivelse 1995/96:30 om EU:s regeringskonferens 1996 jämte motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. Avgränsning av finansutskottets yttrande till utrikesutskottet

1996-01-01

Yttrande 1995/96:FIU2Y

Konstitutionsutskottet har den 23 januari 1996 beslutat att bereda samtliga utskott tillfälle att i de delar som har samband med respektive utskotts beredningsområde yttra sig över regeringens skrivelse 1995/96:15 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser. Utskottet Inledning Enligt finansutskottet är

1996-01-01

Yttrande 1995/96:FIU1Y

Konstitutionsutskottet har genom beslut den 10 oktober 1995 berett övriga utskott tillfälle att senast den 19 oktober 1995 yttra sig över proposition 1994/95:150 bilaga 7, avsnitt 3 om förvaltningsmyndigheternas ledning. Utskottet I propositionen föreslås att riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för

1996-01-01

Yttrande 1993/94:FiU13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU13y Reformering av det allmänna pensionssystemet Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 3 maj 1994 beslutat att bereda finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:250 Reformering

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU13 (pdf, 633 kB)

Yttrande 1993/94:FiU12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU12y Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002 1993/94 FiU12y Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:240 om en statlig

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU12 (pdf, 197 kB)

Yttrande 1993/94:FiU11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiUlly Med anledning av Finansdepartementets promemoria om en ombildning av arbets- 1993/94 givarorganisationen för det statliga området  FiUlly Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 15 mars 1994

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU11 (pdf, 236 kB)

Yttrande 1993/94:FiU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU10y Arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom den kommunala sektorn 1993/94 FiUlOy Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har genom beslut den 15 februari 1994 berett finansutskottet tillfålle att yttra sig

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU10 (pdf, 175 kB)

Yttrande 1993/94:FiU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU9y Konsekvensanalyser i propositioner Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att granska konsekvensanalyser i propositioner som avlämnats under år 1993. I anslutning därtill har övriga utskott

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU9 (pdf, 127 kB)

Yttrande 1993/94:FiU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU8y En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området 1993/94 FiU8y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett finansutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:77

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU8 (pdf, 448 kB)

Yttrande 1993/94:FiU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU7y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser  1993/94 FiU7y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 26 oktober 1993 berett finansutskottet tillfålle att i de delar som berör finansutskottets

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU7 (pdf, 82 kB)

Yttrande 1993/94:FiU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU6y översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:90 Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m. jämte motioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU6 (pdf, 115 kB)

Yttrande 1993/94:FiU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU5y Vissa skattefrågor rörande livförsäkring Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:85 om vissa skattefrågor rörande livförsäkring jämte motioner,

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU5 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1993/94:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU4y Reformerad företagsbeskattning Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:50 om fortsatt reformering av företagsbeskattningen jämte motioner, såvitt

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU4 (pdf, 446 kB)

Yttrande 1993/94:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU3y En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring 1993/94 FiU3y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett finansutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:80 om en allmän och

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU3 (pdf, 520 kB)

Yttrande 1993/94:FiU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiU2y Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. 1993/94 FiU2y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett finansutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:66

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU2 (pdf, 169 kB)

Yttrande 1993/94:FiU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1993/94:FiUly Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. prop. 1993/94:38 1993/94 FiUly Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 26 oktober 1993 berett finansutskottet tillSlle att yttra sig över proposition

1993-12-31

Yttrande 1993/94:FiU1 (pdf, 248 kB)