Dokument & lagar (2 811 träffar)

Yttrande 2016/17:SoU6y

En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Dokumentet är inte publicerat

2017-03-23

Yttrande 2016/17:NU5y

Näringsutskottet s yttrande 2016/17 : NU5y Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Till u tbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 17 januari 2017 att ge bl.a. näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2016/17:50

2017-03-13

Yttrande 2016/17:NU5y (pdf, 242 kB)

Yttrande 2016/17:SoU5y

Socialutskottet s yttrande 2016/17 : SoU5y Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 17 januari 2017 att ge socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan

2017-02-22

Yttrande 2016/17:SoU5y (pdf, 231 kB)

Yttrande 2016/17:MJU3y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2016/17 : MJU3y Kunskap i samverkan Till utbildnings utskottet Den 1 7 januari 201 7 beslutade utbildningsutskottet att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 201 6 /1 7 : 5 0 Kunskap

2017-02-22

Yttrande 2016/17:MJU3y (pdf, 210 kB)

Yttrande 2016/17:TU3y

Trafikutskottet s yttrande 2016/17 : TU3y Regeringens forskningsproposition Kunskap i samverkan Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 17 januari 2017 att ge konstitutions ­ utskottet, försvarsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet

2017-02-21

Yttrande 2016/17:TU3y (pdf, 156 kB)

Yttrande 2016/17:KU4y

Konstitutionsutskottet s yttrande 2016/17 : KU4y Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Till utbildnings utskottet Utbildnings utskottet har gett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets

2017-02-21

Yttrande 2016/17:KU4y (pdf, 138 kB)

Yttrande 2016/17:NU4y

Näringsutskottet s yttrande 2016/17 : NU4y En rymdstrategi för Europa Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 15 december 2016 att ge bl.a. näringsutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens meddelande En rymdstrategi för Europa ( KOM(2016) 705 ) . Näringsutskottet

2017-02-02

Yttrande 2016/17:NU4y (pdf, 135 kB)

Yttrande 2016/17:FöU3y

Försvarsutskottet s yttrande 2016/17 : FöU3y En rymdstrategi för Europa Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har gett försvars utskott et möjlighet att yttra sig över kom missionens meddelande En rymdstrategi för Europa (KOM(2016) 705). Försvarsutskottet begränsar

2017-01-30

Yttrande 2016/17:FöU3y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2016/17:UbU5y

Utbildningsutskottet s yttrande 2016/17 : UbU5y Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 8 december 2016 att ge utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2016/17:10 Makt, mål

2017-01-27

Yttrande 2016/17:UbU5y (pdf, 241 kB)

Yttrande 2016/17:SoU4y

Socialutskottet s yttrande 2016/17 : SoU4y Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 8 december 2016 att ge bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:10

2017-01-26

Yttrande 2016/17:SoU4y (pdf, 213 kB)

Yttrande 2016/17:JuU6y

Justitieutskottet s yttrande 2016/17 : JuU6y Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 8 december 2016 att ge bl.a. justitie ­ utskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2016/17:10 Makt,

2017-01-26

Yttrande 2016/17:JuU6y (pdf, 136 kB)

Yttrande 2016/17:CU3y

Civilutskottet s yttrande 2016/17 : CU3y Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur Till t rafikutskottet Trafikutskottet beslutade den 29 november 2016 att ge civilutskottet tillfälle att senast den 26 januari 2017 yttra sig över proposition 2016/17:45 Värde ­ återföring

2017-01-24

Yttrande 2016/17:CU3y (pdf, 158 kB)

Yttrande 2016/17:SkU4y

Skatteutskottet s yttrande 2016/17 : SkU4y Kommissionens arbetsprogram 2017 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslut a de den 17 november 2016 att ge bl.a. skatteutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2017 KOM ( 2016) 710 inklusive

2017-01-23

Yttrande 2016/17:SkU4y (pdf, 136 kB)

Yttrande 2016/17:NU3y

Näringsutskottet s yttrande 2016/17 : NU3y Kommissionens arbetsprogram 2017 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 17 november 2016 att, under förutsättning att dokumentet hänvisades till utrikesutskottet för granskning, ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över kommissionens

2017-01-23

Yttrande 2016/17:NU3y (pdf, 154 kB)

Yttrande 2016/17:UbU4y

Utbildningsutskottet s yttrande 2016/17 : UbU4y Kommissionens arbetsprogram för 2017 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet besl utade den 17 november 2016 att ge bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2017 (KOM(2016) 710) i de delar som

2017-01-20

Yttrande 2016/17:UbU4y (pdf, 130 kB)

Yttrande 2016/17:JuU5y

Justitieutskottet s yttrande 2016/17 : JuU5y Kommissionens arbetsprogram 2017 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 17 november 2016 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över Europeiska kommis sionens arbetsprogram 2017 ( K OM(2016) 710 ) inklusive

2017-01-19

Yttrande 2016/17:JuU5y (pdf, 210 kB)

Yttrande 2016/17:FiU4y

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Dokumentet är inte publicerat

2017-01-19

Yttrande 2016/17:KU3y

Konstitutionsutskottet s yttrande 2016/17 : KU3y Kommissionens arbetsprogram för 2017 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2017 (KOM(2016) 710) inklusive bilagor, i de delar som rör utskottets beredningsområde. Konstitutionsutskottet

2017-01-18

Yttrande 2016/17:KU3y (pdf, 129 kB)

Yttrande 2016/17:CU2y

Civilutskottet s yttrande 2016/17 : CU2y Kommissionens arbetsprogram 2017 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram 2017 – Ett EU som skyddar, försvarar oc h sätter medborgarna i centrum (KOM(2016) 710) i de

2017-01-18

Yttrande 2016/17:CU2y (pdf, 137 kB)

Yttrande 2016/17:JuU7y

Vårbudget Dokumentet är inte publicerat

2017-01-17