Dokument & lagar (2 874 träffar)

Yttrande 2017/18:UbU2y

Höständringsbudget för 2017 Dokumentet är inte publicerat

2017-10-17

Yttrande 2017/18:TU3y

Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet Dokumentet är inte publicerat

2017-10-17

Yttrande 2017/18:TU2y

Inriktning för funktionshinderspolitiken Dokumentet är inte publicerat

2017-10-17

Yttrande 2017/18:TU1y

Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer m.m. Dokumentet är inte publicerat

2017-10-17

Yttrande 2017/18:CU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Dokumentet är inte publicerat

2017-10-17

Yttrande 2017/18:MJU2y

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Dokumentet är inte publicerat

2017-10-12

Yttrande 2017/18:NU1y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Dokumentet är inte publicerat

2017-10-11

Yttrande 2017/18:JuU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Dokumentet är inte publicerat

2017-10-11

Yttrande 2017/18:FöU1y

Försvarsutskottets yttrande 2017/18:FöU1y Det europeiska försvarets framtid Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 21 september 2017 att ge försvarsutskottet möjlighet att yttra sig över kommissionens diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid (KOM(2017) 315). I yttrandet finns

2017-10-11

Yttrande 2017/18:FöU1y (pdf, 144 kB)

Yttrande 2017/18:FöU2y

3. Sveriges sjöterritorium och maritima zoner Dokumentet är inte publicerat

2017-10-10

Yttrande 2017/18:FöU3y

Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering Dokumentet är inte publicerat

2017-10-10

Yttrande 2017/18:CU3y

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Dokumentet är inte publicerat

2017-10-10

Yttrande 2017/18:CU2y

Civilutskottets yttrande 2017/18:CU2y Miljöbedömningar Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 21 september 2017 att ge civilutskottet tillfälle att senast den 10 oktober 2017 yttra sig över proposition 2016/17:200 Miljöbedömningar och de motioner som väckts med anledning

2017-10-10

Yttrande 2017/18:CU2y (pdf, 128 kB)

Yttrande 2017/18:MJU1y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23, m.m. Dokumentet är inte publicerat

2017-10-04

Yttrande 2017/18:JuU3y

Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Dokumentet är inte publicerat

2017-10-03

Yttrande 2017/18:SkU4y

Skatteutskottets yttrande 2017/18:SkU4y Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen Till näringsutskottet Näringsutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att senast den 12 oktober 2017 yttra sig över kommissionens skrivelse Hur vi bemöter globaliseringen (KOM(2017) 240), i de delar

2017-09-29

Yttrande 2017/18:SkU4y (pdf, 135 kB)

Yttrande 2017/18:NU2y

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och SADC-staterna Dokumentet är inte publicerat

2017-09-29

Yttrande 2017/18:SkU6y

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser Dokumentet är inte publicerat

2017-09-27

Yttrande 2017/18:SkU3y

Höständringsbudget för 2017 Dokumentet är inte publicerat

2017-09-27

Yttrande 2017/18:SfU1y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 8 och 10–12 Dokumentet är inte publicerat

2017-09-25