Dokument & lagar (22 844 träffar)

Kommittédirektiv 1757:0119

Resolution (1757:0119) på städernas allmänna besvär Innehåll /Författningens text finns bara i tryckt version/

1757-01-19

Kommittédirektiv 1772:1104

Förordning (1772:1104) angående sabbatens firande samt vissa helgdagars flyttning eller indragning Innehåll

1772-11-04

Kommittédirektiv 1810:0403

Förordning (1810:0403) huruledes rättelse och förklaring uti gjorde fideikommissförfattningar må sökas, samt vad i avseende på fardag av fideikommissegendom kommer att iakttagas Innehåll Vi Carl med Guds nåde, Sveriges, Götes och Wendes konung c. c. c. Arvinge till Norrige, Hertig till Schleswig Holstein c. c.

1810-04-03

Kommittédirektiv 1810:0926

Successionsordning (1810:0926); Innehåll Vi CARL, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung c. c. c., arvinge till Norge, hertig till Schleswig Holstein, Stormarn och Ditmarsen, greve till Oldenburg och Delmenhorst c. c., göre veterligt: att, sedan Riksens Ständer enhälligt antagit och fastställt den successionsordning,

1810-09-26

Kommittédirektiv 1821:1205

Kungörelse (1821:1205) angående vad genom konvention mellan Kungl. Maj:t samt Hans Maj:t kejsaren av Ryssland blivit överenskommet angående brottmålens behandling å ömse sidor om riksgränsen Innehåll Wi CARL JOHAN, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung: Göre weterligt: att wid den emellan

1821-12-05

Kommittédirektiv 1834:30_s__3

Kungörelse (1834:30 s.3) angående en viss preskriptionstid för uppvisande i banken av utelöpande invisningar och insättningsbevis, som i bankens räkenskaper balanseras Innehåll /Författningens text finns bara i tryckt version/

1834-09-23

Kommittédirektiv 1840:46

Brev (1840:46) angående Finska nationella församlingens i Stockholm fortfarande, samt om regleringen av dess angelägenheter Innehåll /Författningens text finns bara i tryckt version/

1840-12-21

Kommittédirektiv 1844:50_s_2

Cirkuläret (1844:50 s.2) till överståthållarämbetet samt en del Kungl. Maj:ts befallningshavande i riket angående vissa iakttagelser vid häktande av fransk undersåte uppå franskt fartyg här i riket Innehåll Sedan uppå framställning af Kongl. Swenske och Norrske Ministern i Paris, Ministern för Utrikes Ärenderne

1844-11-28

Kommittédirektiv 1845:50_s_1

Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva Innehåll Övergångsbestämmelser 1 Vill den, som tillhandlar sig lösören och tillåter, att desamma få i säljarens vård kvarbliva, att vad han tillhandlat sig skall fredas från utmätning för säljarens skuld och i händelse av

1845-11-20

Kommittédirektiv 1848:61_s_2

Brev (1848:61 s.2) med nådig förklaring att Kungl. kungörelsen den 16 maj 1827, angående bevakande av kronans rätt i de henne rörande rättegångar, även skall tillämpas i alla synemål, då kronan är av- eller tillträdare m.m. Innehåll Jemte förmälan, hursom föreskrifterne i Kongl. kungörelsen den 16 Maj 1827,

1848-12-08

Kommittédirektiv 1851:55_s_4

/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1851:55 s.4) angående sättet för uppsägning av förbindelser, för vilka flera är ansvariga; Innehåll Hafwa flera förbundit sig att, en för alla och alla för en, betala gäld och ifall förfallotid efter uppsägning beräknas; ware uppsägning, som hos endera sker, ej mot de andra gällande.

1851-12-20

Kommittédirektiv 1855:82_s_1

Förordning (1855:82 s.1) angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m. Innehåll Skall förfallotid för gäld efter uppsägning beräknas; hafwe löftesman lika rätt, som gäldenär, att uppsägning göra och gälden å förfallodagen betala. Är ej aftal om förfallotid gjordt, äge ock gäldenär eller löftesman rätt att betala när han will, ändå att borgenär det ej fordrar.

1855-07-20

Kommittédirektiv 1860:49_s__3

Kungörelse (1860:49 s.3) angående behandlingen av tvistefrågor om upphörande av åbo- och besittningsrätt till Kronohemman och lägenheter Innehåll Vi CARL, med Guds Nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Vendes Konung, göre veterligt: att Vi, med ändring av stadgandet i 5 mom. 3 av Kongl. Instruktionen för Vårt

1860-11-16

Kommittédirektiv 1861:23_s_1

Reglemente (1861:23 s. 1) för farten å Strömsholms kanal Innehåll Första afdelningen. Om kanalfarten. 1 1:o. Kanalen med dess slussar skall, då reparation eller is ej hindrar, med undantag av helgdagar samt av alla nätter från klockan sex eftermiddagen till klockan sex förmiddagen, vara tillgänglig för fartyg,

1861-04-19

Kommittédirektiv 1861:29_s__1

Kungörelse (1861:29 s.1) angående försäljning till skatte av de Danviks hospital tillhöriga, med ständig städje- och besittningsrätt upplåtna hemman och lägenheter Innehåll /Författningens text finns bara i tryckt version/

1861-05-07

Kommittédirektiv 1863:83_s_6

Kungörelse (1863:83 s.6) angående ändring i föreskrifterna om kronoombuds förordnande att närvara vid vissa allmänna förrättningar Innehåll Wi Carl, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Götes och Wendes Konung, göre weterligt: att, enär wid rättegångar, syner och andra förrättningar, som angå till ecklesiastik-

1863-12-30

Kommittédirektiv 1866:37_s_1

Riddarhusordning (1866:37 s.1) Innehåll Övergångsbestämmelser 1 Sveriges ridderskap och adel utgöres av de grevliga, friherrliga och adliga ätter, som på riddarhuset äro introducerade; dock, vad angår de efter den 6 juni 1809 tillkomna ätter, med den inskränkning som följer av 37 i den numera upphävda regeringsformen

1866-06-22

Statens offentliga utredningar 1867:1

angående 0 r d n a n d e af Veterinär väsende t, jemte dithörande Förslag till Instruktioner och Stadgar in, m.afgifna den 24 Mai 1865 af dertill i nåder förordnade Komiterade. STOCKHOLM, tryckt hos A. L. Norman, 1865. Stormiigtigste Ållernådigste Konung Sedan, med anledning af Rikets sednast församlade Ständers,

1867-01-01

Statens offentliga utredningar 1867:2

underdånigt Betänkande angående de åtgärder som böra iakttagas mot smitta samma sjukdomar bland husdjuren, jemte förslag till förordningar i detta ämne, afgifna den 24 Maj 1865 den Komité, som med afseende å veterinärväsendets ordnande varit i nåder tillsatt. STOCKHOLM. tryckt hos A. L. Norman, 1865. Stormägtigste,

1867-01-01

Kommittédirektiv 1867:9_s_7

Kammarkollegiets Kungörelse (1867:9 s.7) angående landgille och städja för vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge Innehåll

1867-03-01