Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (11 993 träffar)

Statens offentliga utredningar 2016:25 Del 1 av 2

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning Del 1 Betänkande av Utredningen om nationella prov Stockholm 2016 SOU 2016:25 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2016:25 Del 1 av 2 (pdf, 3210 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:5

Låt fler forma framtiden! Del B Betänkande av 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande Stockholm 2016 SOU 2016:5 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2016:5 (pdf, 1193 kB)

Kommittéberättelse 2016:JuH

EU:s dataskyddsreform (Ju 2016:H) Beteckning : Ju 2016:H Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2016-10-24 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-10-18 Direktiv för Lokal : Uppdraget beräknas vara slutfört 19 november 2017. Sammansättning Utredare:

2016-10-18

Statens offentliga utredningar 2016:72 Del 2 av 2

sou 2016 72 d2 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet Del 2 Betänkande av Entreprenörskapsutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:72 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2016:72 Del 2 av 2 (pdf, 1663 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:72 Del 1 av 2

sou 2016 72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet Del 1 Betänkande av Entreprenörskapsutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:72 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-10-17

Statens offentliga utredningar 2016:72 Del 1 av 2 (pdf, 2310 kB)

Kommittéberättelse 2016:Fi11 utredningen, se dir. 2014:84

Utredningen om ett reklamlandskap i förändring (Fi 2016:11) Beteckning : Fi 2016:11 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2016-10-21 Status : Pågående Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-10-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:84 Lokal : Utredningen beräknas

2016-10-13

Kommittédirektiv 2016:86 kommittébeteckning: U 2015:03

Tilläggsdirektiv till 2015 års skolkommission (U 2015:03) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2016 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 1 april 2015 att ge en kommitté - en skolkommission - i uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda

2016-10-13

Kommittédirektiv 2016:85

Samordning av särskilda persontransporter Innehåll Sammanfattning Om särskilda persontransporter Trafikanalys förstudie Färdtjänst och riksfärdtjänst Skolskjuts Sjukresor Utförare Sammanfattande problembild Varför en ökad och bättre samordning är nödvändig Minskade geografiska skillnader

2016-10-13

Kommittédirektiv 2016:84

Ett reklamlandskap i förändring Innehåll Sammanfattning Det förändrade reklamlandskapet Konsumentskydd vid marknadsföring Behovet av en utredning Svårigheter att utöva tillsyn Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Uppdragets genomförande och redovisning Beslut vid regeringssammanträde den

2016-10-13

Kommittédirektiv 2016:83

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring Innehåll Sammanfattning Turismens och besöksnäringens utmaningar idag Förenkling och digitalisering Sysselsättning Globaliseringen ökar resandet Naturturism och hållbarhetscertifiering Kulturturism Fragmenterad näring Besöksnäringen

2016-10-13

Statens offentliga utredningar 2016:68 Betänkande av Utredningen om vissa konsumentkrediter

sou 2016 68 Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter Betänkande av Utredningen om vissa konsumentkrediter Stockholm 2016 SOU 2016:68 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2016-10-12

Statens offentliga utredningar 2016:68 Betänkande av Utredningen om vissa konsumentkrediter (pdf, 2383 kB)

Statens offentliga utredningar 2016:66 Ökad transparens och mer lika villkor

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor Betänkande av Skolkostnadsutredningen Stockholm 2016 SOU 2016:66 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2016-10-11

Statens offentliga utredningar 2016:66 Ökad transparens och mer lika villkor (pdf, 2583 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:24

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 6 - 1 0 - 0 3 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 7 2 5 R I R 2 0 1 6 : 2 4 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2016-10-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:24 (pdf, 228 kB)

Departementsserien 2016:36

Bokföringsbrott i filialer Ds 2016:36 Innehåll Sammanfattning .................................................................. 3 1 Promemorians lagförslag .............................................. 5 1.1 Förslag till lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078) ............................................................................... 5 1.2 Förslag

2016-10-11

Departementsserien 2016:36 (pdf, 318 kB)

Kommittédirektiv 2016:82 kommittébeteckning: U 2015:06

Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06) Innehåll Utvidgning av uppdraget Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Statens uppgifter i fråga om aktivitetsansvaret Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret behöver utvecklas Tilläggsuppdragets innehåll Konsekvensbeskrivning Genomförande

2016-10-06

Kommittédirektiv 2016:81 kommittébeteckning: S 2015:08

Tilläggsdirektiv till Hjälpmedelsutredningen (S 2015:08) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2016 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 10 december 2015 kommittédirektiv om Hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och självbestämmande (dir.

2016-10-06