Störningar på webbplatsen

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Dokument & lagar (12 407 träffar)

Statens offentliga utredningar 2017:41

Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd Betänkande av Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade Stockholm 2017 SOU 2017:41 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters

2017-05-24

Statens offentliga utredningar 2017:41 (pdf, 1113 kB)

Kommittéberättelse :UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2017-05-24

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR14

Socialutskottet anordnade den 6 april 2017 en offentlig utfrågning i riksdagen på temat Tillgången på kvalificerad personal ökar men bristen kvarstår i vården - hur löser vi kompetensförsörjningen i sluten vård och primärvård? I det följande redovisas programmet med de inbjudna deltagarna och en utskrift av de stenografiska

2017-05-23

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR14 (pdf, 27030 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:12

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 5 - 1 0 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 9 5 2 R I R 2 0 1 7 : 1 2 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-05-18

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:12 (pdf, 303 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:39

sou 2017 39 Ny dataskyddslag Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning Betänkande av Dataskyddsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:39 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-05-12

Statens offentliga utredningar 2017:39 (pdf, 3057 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:11

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 5 - 0 8 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 9 5 3 R I R 2 0 1 7 : 1 1 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-05-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:11 (pdf, 387 kB)

Departementsserien 2017:18

Ds 2017:18 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-05-12

Departementsserien 2017:18 (pdf, 504 kB)

Kommittédirektiv 2017:54

Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över kommunernas skyldighet att ordna vattentjänster Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska föreslå Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut

2017-05-11

Kommittédirektiv 2017:53 kommittébeteckning: Ku 2017:01)

Tilläggsdirektiv till Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation (Ku 2017:01) Innehåll Ändring i uppdraget Uppdraget utvidgas nu på så sätt att utredaren under 2017 även ska Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade den 23 mars 2017 kommittédirektiv

2017-05-11

Kommittédirektiv 2017:52

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av etikprövningen (U 2016:02) Innehåll Utvidgning och förlängd tid för uppdraget Utredaren får nu dessutom i uppdrag att Uppdraget att se över bestämmelserna om straff för brott mot etikprövningslagen Utredaren ska därför Uppdraget att tydliggöra Centrala

2017-05-11

Kommittédirektiv 2017:51

Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06) Innehåll Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2017 Förlängd tid för delredovisning av uppdraget Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv till en utredning om ökat fokus

2017-05-11

Kommittédirektiv 2017:49

Tilläggsdirektiv till Utredning om ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning (Fi 2016:02) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 maj 2017 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

2017-05-11

Statens offentliga utredningar 2017:38

sou 2017 38 Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning Betänkande av Välfärdsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:38 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-05-09

Statens offentliga utredningar 2017:38 (pdf, 1801 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:37

sou 2017 37 Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra Betänkande av Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden Stockholm 2017 SOU 2017:37 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-05-05

Statens offentliga utredningar 2017:37 (pdf, 3771 kB)

Kommittédirektiv 2017:48 kommittébeteckning: A 2015:02

Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Innehåll Utvidgning av uppdraget Det ursprungliga uppdraget Utvidgning av uppdraget när det gäller tidiga insatser för asylsökande Ökat behov av insatser för framtida etablering Tilläggsuppdraget Uppdraget utvidgas så att utredaren inom ramen

2017-05-04

Kommittédirektiv 2017:47 kommittébeteckning: Ju 2014:26

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26) Innehåll Ändring av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017 Ändring av uppdraget Regeringen beslutade den 18 december 2014 (dir. 2014:155) att en särskild

2017-05-04

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:10

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 4 - 2 5 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 9 7 3 R I R 2 0 1 7 : 1 0 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

2017-05-03

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:10 (pdf, 953 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:36

sou 2017 36 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Betänkande av Utredningen om genomförande av NIS-direktivet Stockholm 2017 SOU 2017:36 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-05-02

Statens offentliga utredningar 2017:36 (pdf, 2043 kB)

Kommittéberättelse 2017:JuG uppdraget, se dnr Ju2017/03958/LP

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ju 2017:G) Beteckning : Ju 2017:G Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-05-04 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-05-02 Direktiv för uppdraget,

2017-05-02

Departementsserien 2017:13

Ds 2017:13 Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-04-28

Departementsserien 2017:13 (pdf, 388 kB)