Dokument & lagar (12 546 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2017-09-25

Departementsserien 2017:44

ds 2017 44 Elmarknadslag Ds 2017:44 Ds 2017:44 Elmarknadslag Miljö- och energidepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-09-22

Departementsserien 2017:44 (pdf, 3212 kB)

Departementsserien 2017:43

Ds 2017:43 Konsultation i frågor som rör det samiska folket Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-09-21

Departementsserien 2017:43 (pdf, 446 kB)

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR1

Öppen utfrågning om Riksrevisionen - en del av riksdagens kontrollmakt ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-11-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2017/18:RFR1 Förord Konstitutionsutskottet anordnade den 15 juni 2017 en offentlig utfrågning i riksdagen om Riksrevisionen. Utskottet bereder val av riksrevisorer,

2017-09-20

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR1 (pdf, 1068 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:71

Bostäder på statens mark – en möjlighet? Delbetänkande av Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter Stockholm 2017 SOU 2017:71 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-09-19

Statens offentliga utredningar 2017:71 (pdf, 1044 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:17

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M : 2 0 1 7 - 0 9 - 0 1 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 6 - 0 3 1 8 R I R 2 0 1 7 : 1 7 Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport: Strålsäkerhetsmyndighetens

2017-09-14

Riksrevisionens granskningsrapport 2017:17 (pdf, 365 kB)

Kommittédirektiv 2017:96

Översyn av vattenförvaltningens organisation Innehåll Sammanfattning Ramdirektivet för vatten Vattenanknutna miljökvalitetsmål Den svenska vattenförvaltningen i dag Uppdrag att se över vattenförvaltningens organisation Utredaren ska Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut

2017-09-14

Kommittéberättelse Ju 2017:M uppdraget, se dnr Ju2017/07137/LP

Utreda genomförandet av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser (Ju 2017:M) Beteckning : Ju 2017:M Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-09-08 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-08 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/07137/LP Lokal :

2017-09-08

Kommittéberättelse A 2017:04 utredningen, se dir. 2017:94

Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04) Beteckning : A 2017:04 Departement : Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad : 2017-09-08 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:94 Lokal : Utredningen

2017-09-07

Kommittédirektiv 2017:95

En organisation för lokal statlig service Innehåll Sammanfattning Myndigheternas service och tillgänglighet Tidigare utredningar Statens servicecenters rapport Behovet av en organisation för lokal statlig service Uppdraget att analysera och föreslå en organisation för lokal statlig service Serviceutbudet

2017-09-07

Kommittédirektiv 2017:94

Inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap Innehåll Sammanfattning Behov av en samlande organisation på arbetsmiljöområdet För att säkerställa organisationens roll ska verksamheten inrättas som en myndighet Den nya myndigheten kommer att bidra till ett mer hållbart arbetsliv Sprida kunskap med fokus

2017-09-07

Statens offentliga utredningar 2017:68

sou 2017 68 Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor Slutbetänkande av Utredningen om vissa straffprocessuella frågor Stockholm 2017 SOU 2017:68 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress:

2017-09-05

Statens offentliga utredningar 2017:68 (pdf, 3397 kB)

Departementsserien 2017:41

ds 2017 41 Ds 2017:41 En omarbetad domstolsdatalag Anpassning till EU:s dataskyddsförordning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-09-01

Departementsserien 2017:41 (pdf, 3215 kB)

Departementsserien 2017:38

Förord Chefen för Justitiedepartementet beslutade den 28 oktober 2016 att ge lagmannen Ylva Norling Jönsson i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att utreda utformningen av straffbestämmelsen om mord (Ju 2016:I). Hovrättsassessorn Andreas Gustafsson har arbetat som sekreterare i uppdraget. Uppdraget har

2017-09-01

Departementsserien 2017:38 (pdf, 988 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:66

sou 2017 66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning Betänkande av Socialdataskyddsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:66 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-08-31

Statens offentliga utredningar 2017:66 (pdf, 4625 kB)

Kommittédirektiv 2017:93 kommittébeteckning: U 2016:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 31 augusti 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2016 kommittédirektiv om förbättrade

2017-08-31

Kommittédirektiv 2017:92 kommittébeteckning: S 2016:03

Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:03) Innehåll Utvidgning av uppdraget Assistansersättningen och insatser enligt LSS i förhållande till unionsrätten Utvidgning av LSS-utredningens uppdrag Beslut vid regeringssammanträde den 31 augusti 2017 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den

2017-08-31

Kommittéberättelse Ku 2017:C uppdraget, se dnr. Ku2016/02210/DISK

Uppdrag att utreda frågan om säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets offentliga sammanträden (Ku 2017:C) Beteckning : Ku 2017:C Departement : Kulturdepartementet Senast ändrad : 2017-09-05 Status : Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-08-29 Direktiv för uppdraget,

2017-08-29

Departementsserien 2017:37

Ds 2017:37 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-08-28

Departementsserien 2017:37 (pdf, 873 kB)

Kommittédirektiv 2017:91 kommittébeteckning: S 2015:06

Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06) Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 augusti 2017 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv till en utredning om ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

2017-08-24