Dokument & lagar (198 träffar)

Statens offentliga utredningar 1999:151

Citizen Participation in European Politics Hans Agné Cees van der Eijk Brigid Laffan Britta Lejon Pippa Norris Hermann Schmitt Richard Sinnott Demokratiutredningens skrift nr 32 SOU 1999:151 SOU och Ds som ingår i 1999 års nummerserie kan köpas från Fakta Info Direkt. För remissutsändningar av SOU och Ds som

2000-01-01

Statens offentliga utredningar 1999:151 (pdf, 1439 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:150

sou 1999 150 Förord Idag kan konstateras att det politiska systemet varit framgångs- rikt i uppgiften att sanera statsfinanserna och därmed värna både demokratin och välfärdssamhället. Samtidigt råder det inga tvivel om att den ekonomiska krisen har påverkat människors tilltro till de demokratiska institutionerna.1 I

2000-01-01

Statens offentliga utredningar 1999:150 (pdf, 1279 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:149

sou 1999 149 SOU 1999:149 Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Regeringen beslutade den 8 januari 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att analysera tillämpningen av lagen 1992:1528 om of- fentlig upphandling LOU på hälso- och sjukvårdstjänster där den en- skilde vårdgivaren för att kunna

2000-01-01

Statens offentliga utredningar 1999:149 (pdf, 1330 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:148

sou 1999 148 Felmeddelande: error conversion failed Unknown

2000-01-01

Statens offentliga utredningar 1999:148 (pdf, 837 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:147

sou 1999 147 SOU 1999:147 Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Genom beslut den 20 mars 1997 bemyndigade regeringen chefen för Justitiedepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda frågor om att förverka vinning av brott. Med stöd av detta bemyndigande tillkallades som särskild

2000-01-01

Statens offentliga utredningar 1999:147 (pdf, 1241 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:146

SOU 1999:146 173 10 Intresseorganisationer 10.1Jägarnas Riksförbund Landsbygdens jägare Jägarnas Riksförbund bildades 1938. Vid bildandet angavs förbundets ändamål vara att förbättra viltvården, sprida information och kunskap om jakt och viltvård till allmänheten, samt att verka för rättvisa och likhet inför lagen inom


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 1999:146 (pdf, 722 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:146

SOU 1999:146 Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet Regeringen bemyndigande den 29 januari 1998 dåvarande chefen för Miljödepartementet att tillkalla en särskild utredare för att utreda frågan om en sammanhållen rovdjurspolitik. Med stöd av bemyndigandet förordnades dåvarande generalsekreteraren Sören Ekström

2000-01-01

Statens offentliga utredningar 1999:146 (pdf, 797 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:145

2 SOU 1999:145 Till statsrådet Lars-Erik Lövdén Genom beslut den 7 januari 1999 tillkallade regeringen en parlamentarisk kommitté med uppgift att lämna förslag om hur den framtida konsumentpolitiken skall kunna ge människor förutsättningar att känna sig trygga som konsumenter och ha ett starkt inflytande över sin vardagssituation.

2000-01-01

Statens offentliga utredningar 1999:145 (pdf, 89 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:144

Demokrati på remiss Lars-Erik Eriksson Marja Lemne Inger Pålsson Demokratiutredningens skrift nr 30 SOU 1999:144 144Demok.p65 1 1999-12-17, 13:06 SOU och Ds som ingår i 1999 års nummerserie kan köpas från Fakta Info Direkt. För remissutsändningar av SOU och Ds som ingår i 1999 års nummerserie svarar Fakta Info

2000-01-01

Statens offentliga utredningar 1999:144 (pdf, 960 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:143

SOU 1999:143 3 Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Genom regeringsbeslut den 3 juni 1999 bemyndigade regeringen chefen för Socialdepartementet, statsrådet Engqvist, att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av den nuvarande läkemedelsförmånen. Som en del i denna utredning begärde

2000-01-01

Statens offentliga utredningar 1999:143 (pdf, 144 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:141

SOU 1999:141 Förord Kunskapslyftskommittén U1995:09 ska enligt sina direktiv Dir. 1995:67, Dir. 1996:71 och Dir. 1997:104 och regeringsbeslut U1999/3858/V avge sitt slutbetänkande senast den 1 april år 2000. Kommitténs huvuduppgift är att komma med förslag till hur vuxenutbildningssystemet i Sverige långsiktigt ska utvecklas

2000-01-01

Statens offentliga utredningar 1999:141 (pdf, 476 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:140

Till statsrådet Lars-Erik Lövdén Regeringen beslutade den 17 september 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utvärdera resegarantisystemet och analysera om systemet bör ändras och, om så är fallet, lämna förslag till ny lagstiftning på området samt slutligen att analysera vissa särskilda frågor rörande

2000-01-01

Statens offentliga utredningar 1999:140 (pdf, 1082 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:139

SOU 1999:139 Allmänna överväganden och förslag beträffande upphandlingstillsynen 9Allmänna överväganden och förslag beträffande upphandlingstillsynen 9.1 Vad är tillsyn 9.1.1Det allmänna tillsynbegreppet Begreppet tillsyn i såväl lagstiftningen som i praktiken kan ha olika benämningar. Den kan närma sig information


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 1999:139 (pdf, 820 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:139

SOU 1999:139 Till statsrådet och chefen för finansdepartementet Genom beslut den 25 juni 1998 dir. 1998.58 bemyndigade regeringen chefen för finansdepartenentet att tillkalla en särskild utredare för att utreda organisationen av Nämnden för offentlig upphandling NOU och vilken roll samt vilka uppgifter nämnden bör ha

2000-01-01

Statens offentliga utredningar 1999:139 (pdf, 841 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:138

ORFN UIDUHQKHWHU IUnQ QnJUD DOO HQWHU 7 Tomas Rogalin 6DPPDQIDWWQLQJ 7RPDV 5RJDOLQ EHUlWWDU DWW 7 VWDUWDGHV nU VHGDQ DY WYn SHUVRQHU PHQ DWW PDQ YlW WLOO DWW KDU IHP DOO HQWHUV PHG DQVWlOOGD L 6YHULJH 7 LQJnU L HQ PXOWLQDWLRQHOO NRQFHUQ PHG KXYXGNRQWRU L UDQNULNH 7 VWDUWDGH PHG XWJnHQGH WHOHPDUNHWLQJ LQULNWDW Sn NRQWDNWHU


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 1999:138 (pdf, 282 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:138

Statens offentliga utredningar 1999:138 Nringsdepartementet FrÂn callcenter till kontaktcenter Trender, mˆjligheter och problem Rapport frÂn IT-kommissionen Stockholm 1999 SOU och Ds som ingÂr i 1999 Ârs nummerserie kan kˆpas frÂn Fakta Info Direkt. Fˆr remissutsndningar av SOU och Ds som ingÂr i 1999 Ârs nummerserie

2000-01-01

Statens offentliga utredningar 1999:138 (pdf, 338 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:137

sou 1999 137 d3 SOU 1999:137 Droger 295 9 Droger 9.1Inledning De områden som följande kapitel handlar om är tobaksrökning samt missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel. Följderna av rökning och alkoholmissbruk tillhör de verkligt stora folkhälsoproblemen. Nar- kotikamissbruk har däremot inte samma betydelse från


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 1999:137 (pdf, 926 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:137

DEL 3 MÅL OCH ÅTGÄRDER INOM OLIKA SAKOMRÅDEN SOU 1999:137 131 4 Arbetsliv och ekonomisk trygghet 4.1Inledning Ett centralt problemområde vid analys och utformning av samhällets hälsopolitik är de oförändrat stora eller ökande sociala skillnaderna i förtida död, sjukdom, skador och egenrapporterad ohälsa. Orsakerna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 1999:137 (pdf, 774 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:137

SOU 1999:137 Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Regeringen beslutade den 14 december 1995 att tillsätta en kommitté med uppgift att utarbeta nationella mål för hälsoutvecklingen S 1995:14I direktiven framhölls att målen skall vara vägledande för samhällets insatser för att främja folkhälsan, förebygga

2000-01-01

Statens offentliga utredningar 1999:137 (pdf, 552 kB)

Statens offentliga utredningar 1999:136

sou 1999 136 Felmeddelande: error conversion failed Permission

2000-01-01

Statens offentliga utredningar 1999:136 (pdf, 988 kB)