Dokument & lagar (7 träffar)

Statens offentliga utredningar 1995:155

Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet Genom beslut den 24 juni 1993 bemyndigade regeringen det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden om planläggning, markanvändning och bebyggelse att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag om vilka ytterligare värdefulla vattenområden och älvsträckor

1996-01-01

Statens offentliga utredningar 1995:155 (pdf, 469 kB)

Statens offentliga utredningar 1995:62

Till statsrådet och chefen för Arbetsmarknadsdepartementet Anders Sundström Genom beslut den 26 januari 1995 bemyndigade regeringen statsrådet Sundström att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppgift att utreda effekter av olika arbetstidsförändringar, m.m. Den 26 januari 1995 förordnades riksdagsledamoten Ulrica

1996-01-01

Statens offentliga utredningar 1995:62 (pdf, 608 kB)

Statens offentliga utredningar 1995:60

Kvinnofrid 1993 tillkallade Socialdepartementet på regeringens uppdrag en kommission med uppdrag att utifrån ett kvinnoperspektiv gö ra en ö versyn av frågor som rö r våld mot kvinnor och fö reslå åtgärder fö r att motverka sådant våld. Kommissionen antog namnet Kvinnovåldskommissionen. I mars 1994 avlämnade kommissionen

1996-01-01

Statens offentliga utredningar 1995:60 (pdf, 61 kB)

Statens offentliga utredningar 1995:44

sou 1995 44 SOU 1995:44 Till statsrådet Laila Freivalds Genom beslut den 21 juni 1990 bemyndigade regeringen chefen för Justitiedepartementet att tillkalla en kommitté med uppdrag att göra en översyn av aktiebolagslagen och att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommittén. Med stöd av detta

1996-01-01

Statens offentliga utredningar 1995:44 (pdf, 995 kB)

Statens offentliga utredningar 1995:15

Kvinnofrid Socialdepartementet tillkallade i mars 1993 på uppdrag av regeringen en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av samhällets åtgärder mot prostitution och bl.a. utarbeta förslag till förbättringar av samhällets insatser mot prostitution. Utredningen, som antog namnet 1993 års prostitutionsutredning,

1996-01-01

Statens offentliga utredningar 1995:15 (pdf, 48 kB)

Statens offentliga utredningar 1995:5

103 DEL II ÖVERVÄGANDEN OCH FÖRSLAG Några grundbegrepp 105 9 Några grundbegrepp Hälsa och sjukdom är centrala begrepp som båda har vaga konturer. Ohälsa från den hjälpsökande människans synpunkt kan vara ett vidare begrepp än vad som i hälso- och sjukvården motsvaras av internationellt vedertagna sjukdomsdiagnoser.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 1995:5 (pdf, 1584 kB)

Statens offentliga utredningar 1995:5

3 Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Regeringen fastställde den 30 januari 1992 direktiven för utredningens arbete bilaga 1Till ledamöter i utredningen har förordnats riksdagsledamöterna Ingrid Andersson sLeif Carlson m och Jerzy Einhorn kds, ordförandef.d. landstingsrådet Nils Hallerby fpdomprosten Caroline

1996-01-01

Statens offentliga utredningar 1995:5 (pdf, 1119 kB)