Dokument & lagar (145 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM154 KOM (2011) 344 slutlig, KOM (2011) 345 slutlig

FPM201011154 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM154 Rapport om subsidiaritet och proportionalitet Statsrådsberedningen 2011-09-12 Dokumentbeteckning KOM (2011) 344 slutlig Rapport från kommissionen om subsidiaritet och proportionalitet KOM (2011) 345 slutlig Rapport från kommissionen; Årsrapport

2011-09-12

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM154 KOM (2011) 344 slutlig, KOM (2011) 345 slutlig (doc, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM153 KOM(2011) 445, SEC(2011) 937, SEK(2011) 938

FPM201011153 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM153 Förordning om kvarstad på bankmedel Justitiedepartementet 2011-09-12 Dokumentbeteckning KOM(2011) 445 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar för att

2011-09-12

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM153 KOM(2011) 445, SEC(2011) 937, SEK(2011) 938 (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM152 KOM(2011) 436

FPM201011152 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM152 Grönbok om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter i EU Landsbygdsdepartementet 2011-09-12 Dokumentbeteckning KOM(2011) 436 Grönbok om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter – en

2011-09-12

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM152 KOM(2011) 436 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM151 KOM(2011) 320 slutlig

FPM201011151 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM151 Förslag till ändringar i mottagandedirektivet Justitiedepartementet 2011-09-09 Dokumentbeteckning KOM(2011) 320 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna (reviderad) Tidigare

2011-09-09

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM151 KOM(2011) 320 slutlig (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM150 KOM (2011) 319

FPM201011150 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM150 Förslag till ändringar i asylprocedurdirektivet Justitiedepartementet 2011-09-09 Dokumentbeteckning KOM (2011) 319 Omarbetat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma procedurer för att bevilja eller återkalla internationellt

2011-09-09

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM150 KOM (2011) 319 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM149 KOM(2011) 353

FPM201011149 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM149 Förordning om livsmedel för småbarn och livsmedel för speciella medicinska ändamål Landsbygdsdepartementet 2011-09-09 Dokumentbeteckning KOM(2011) 353 Förslag till Europaparlamentet och Rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och om

2011-09-09

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM149 KOM(2011) 353 (doc, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM148 KOM(2011) 452, KOM(2011) 453

FPM201011148 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM148 Införande av Basel 3 och harmonisering av kapitaltäckningsregelverket Finansdepartementet 2011-09-09 Dokumentbeteckning KOM(2011) 452 slutligt förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag. KOM(2011)

2011-09-09

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM148 KOM(2011) 452, KOM(2011) 453 (doc, 132 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM147 KOM(2011) 429 slutlig

FPM201011147 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM147 Meddelande om att bekämpa terrorism och dess finansiering Justitiedepartementet 2011-09-06 Dokumentbeteckning KOM(2011) 429 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. Ett europeiskt system för spårning av terrorismfinansiering:

2011-09-06

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM147 KOM(2011) 429 slutlig (doc, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM146 KOM(2011) 455 slutlig

FPM201011146 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM146 Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare Arbetsmarknadsdepartementet 2011-08-30 Dokumentbeteckning KOM(2011) 455 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2011-08-31

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM146 KOM(2011) 455 slutlig (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM145 KOM(2011)402 slutlig, KOM(2011)407 slutlig

FPM201011145 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM145 Ny förordning om roaming i mobilnät Näringsdepartementet 2011-08-05 Dokumentbeteckning KOM(2011)402 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen (omarbetning) KOM(2011)407

2011-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM145 KOM(2011)402 slutlig, KOM(2011)407 slutlig (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM144 KOM(2011) 415 slutlig

FPM201011144 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM144 Meddelande om EU och dess grannregioner: En ny strategi för transportsamarbete Näringsdepartementet 2011-08-02 Dokumentbeteckning KOM(2011) 415 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet. EU och dess grannregioner:

2011-08-02

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM144 KOM(2011) 415 slutlig (doc, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM143 KOM (2011) 500, KOM (2011) 398, KOM (2011) 403, KOM (2011) 510, KOM (2011) 511, KOM (2011) 512

FPM201011143 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM143 Den fleråriga budgetramen 2014-2020 och systemet för egna medel Finansdepartementet, Statsrådsberedningen 2010-08-01 Dokumentbeteckning KOM (2011) 500 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala

2011-08-01

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM143 KOM (2011) 500, KOM (2011) 398, KOM (2011) 403, KOM (2011) 510, KOM (2011) 511, KOM (2011) 512 (doc, 127 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM142 KOM (2011) 363

FPM201011142 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM142 Meddelande om hållbar utveckling inför Rio +20 Utrikesdepartementet 2011-07-25 Dokumentbeteckning KOM (2011) 363 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Rio +20:

2011-07-25

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM142 KOM (2011) 363 (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM141 KOM (2011) 370

FPM201011141 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM141 Förslag till energieffektiviseringsdirektiv Näringsdepartementet 2011-07-15 Dokumentbeteckning KOM (2011) 370 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivitet och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG Sammanfattning Kommissionen

2011-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM141 KOM (2011) 370 (doc, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM140 KOM (2011) 335

FPM201011140 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM140 Förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott Finansdepartementet 2011-07-13 Dokumentbeteckning KOM (2011) 335 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott Sammanfattning Målet

2011-07-13

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM140 KOM (2011) 335 (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM139 11533/11 PI 68 COUR 32

FPM201011139 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM139 Förslag till en enhetlig europeisk patentdomstol Justitiedepartementet 2011-07-08 Dokumentbeteckning 11533/11 PI 68 COUR 32 Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute Sammanfattning Det ungerska ordförandeskapet har presenterat

2011-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM139 11533/11 PI 68 COUR 32 (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM138 KOM (2011) 289 slutlig

FPM201011138 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM138 Direktiv om anonyma verk Justitiedepartementet 2011-07-08 Dokumentbeteckning KOM (2011) 289 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk Sammanfattning Digitalisering har skapat nya

2011-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM138 KOM (2011) 289 slutlig (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM137 KOM (2011) 400

FPM201011137 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM137 Kommissionens meddelande om avslutningen av den europeiska terminen Statsrådsberedningen 2011-07-08 Dokumentbeteckning KOM (2011) 400 Avslutning av den första europeiska terminen för ekonomisk-politisk samordning - vägledning för nationell policy

2011-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM137 KOM (2011) 400 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM135 KOM(2011) 367 final

FPM201011135 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM135 Grönbok om yrkeskvalifikationsdirektivet Utbildningsdepartementet 2011-07-07 Dokumentbeteckning KOM(2011) 367 final Green paper Modernising the Professional Qualifications Directive Sammanfattning Europeiska kommissionen har presenterat en grönbok

2011-07-07

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM135 KOM(2011) 367 final (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM134 KOM(2011) 327

FPM201011134 Regeringskansliet Faktapromemoria 2010/11:FPM134 Grönbok om tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande Justitiedepartementet 2011-07-07 Dokumentbeteckning KOM(2011) 327 GRÖNBOK Stärkande av det ömsesidiga förtroendet inom det europeiska rättsliga området

2011-07-07

Fakta-PM om EU-förslag 2010/11:FPM134 KOM(2011) 327 (doc, 75 kB)