Dokument & lagar (158 träffar)

Kommittédirektiv 2008:157

Styrmedel för bättre vattenkvalitet Innehåll Sammanfattning Styrinstrumenten för vattenmiljön Uppdraget Utredaren ska också ta hänsyn till och redovisa samhällsekonomiska konsekvenser och konsekvenserna för berörda intressenter av sina förslag Överensstämmelsen med artikel 9 i ramdirektivet för vatten Uppdraget

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:156

Höghastighetsbanor Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Behovet av en utredning Uppdraget Tidsplan och rapportering Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige.

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:155

Rekrytering från rättsväsendet till internationella uppdrag Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Behov av en ny utredning Organisatoriska frågor Straffrättslig jurisdiktion Uppdraget Uppdragets genomförande Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2009 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:154 kommittébeteckning: Fö 2007:06

Tilläggsdirektiv till Folkrättskommittén Fö 2007:06 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Tilläggsprotokoll III Uppdraget Redovisning av uppdraget Redovisning av delbetänkandet Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008 Sammanfattning av uppdraget Folkrättskommittén ska föreslå de författningsändringar

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:152 kommittébeteckning: N 2006:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet N 2006:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 maj 2006 tillkallades en särskild utredare med uppdrag att föreslå lagstiftning

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:149 kommittébeteckning: Ju 2007:12

Tilläggsdirektiv till Utvärderingsutredningen Ju 2007:12 Innehåll Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008 Bakgrund Regeringen beslutade den 23 augusti 2007 om direktiv till en särskild utredare med uppdrag att utvärdera den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden.

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:148 kommittébeteckning: Fö 2008:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om Försvarsmaktens helikopterresurser Fö 2008:07 Innehåll Förlängd utredningstid Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008 Förlängd utredningstid Regeringen bemyndigade den 9 oktober 2008 chefen för Försvarsdepartementet att tillkalla en särskild utredare i uppdrag att utreda

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:145

Utvärdering av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Innehåll Sammanfattning Behovet av hemliga tvångsmedel Hemlig rumsavlyssning Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Tillsyn över användningen av hemliga tvångsmedel Uppdraget att

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:143 kommittébeteckning: Fi 2007:04

Tilläggsdirektiv till 2007 års insättningsgarantiutredning Fi 2007:04 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Förkortad utbetalningstid Insättningar som omfattas Författningsförslag Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008 Sammanfattning av uppdraget Utredaren

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:153

Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Innehåll Sammanfattning Bakgrund Den nya myndighetens inriktning och förutsättningar Den nya myndighetens uppgifter Den nya myndigheten ska därutöver i huvudsak Uppdraget Verksamhetsmål och anslagsfördelning m.m. Uppdragets genomförande och tidsplan Beslut vid regeringssammanträde

2008-12-11

Kommittédirektiv 2008:151

Översyn av lagstiftning på kärnteknik- och strålskyddsområdet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en översyn Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för en samordnad reglering av verksamheter på kärnteknikens och strålskyddets

2008-12-11

Kommittédirektiv 2008:150 kommittébeteckning: Jo 2007:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen av administration, organisering och kontroll av jordbruksstöden Jo 2007:02 Innehåll Förlängd tid för redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Förlängd tid för redovisning av uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 oktober 2007 gav chefen

2008-12-11

Kommittédirektiv 2008:140 kommittébeteckning: N 2007:05

Tilläggsdirektiv till Transportstyrelseutredningen N 2007:05 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Bakgrund Skälen för att komplettera och ändra utredarens nuvarande uppdrag Transport av farligt gods Vägverkets system för rapportering och registrering av olyckor Föreskriftsansvar enligt vägkungörelsen m.m.

2008-12-11

Kommittédirektiv 2008:158 kommittébeteckning: M 2006:03

Tilläggsdirektiv till utredningen om regleringen av elnätstariffer m.m. Innehåll Förlängd tid för att redovisa uppdrag Bakgrund Beslut vid regeringssammanträde den 4 december 2008 Förlängd tid för att redovisa uppdrag Tiden för att slutredovisa uppdraget förlängs till den 1april 2009. Tiden för att delredovisa uppdraget

2008-12-04

Kommittédirektiv 2008:147 kommittébeteckning: S 2008:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av vissa bestämmelser i tobakslagen i syfte att skydda minderåriga S 2008:03 Innehåll Förlängning av utredningstiden Beslut vid regeringssammanträde den 4 december 2008 Förlängning av utredningstiden Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 mars 2008 tillkallade äldre-

2008-12-04

Kommittédirektiv 2008:141

Avveckling av Institutet för tillväxtpolitiska studier, Glesbygdsverket och Verket för näringslivsutveckling Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 december 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska från och med den 1

2008-12-04

Kommittédirektiv 2008:146

Inrättandet av ett nytt universitet som omfattar verksamheterna vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Det nya universitetets förutsättningar och inriktning Uppdraget Budget och budgetunderlag Arbetsgivaransvar Studentinflytande Rektor och styrelse Fakultetsnämnds

2008-11-27

Kommittédirektiv 2008:144 kommittébeteckning: S 2008:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap S 2008:07 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 27 november 2008 Sammanfattning av uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 maj 2008 tillkallade

2008-11-27

Kommittédirektiv 2008:142 kommittébeteckning: N 2008:5

Tilläggsdirektiv till Regelrådet N 2008:5 Innehåll Tilläggsdirektiv Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2008 Tilläggsdirektiv Regeringen beslutade den 15 maj 2008 direktiv till Regelrådet ett råd för granskning av nya och ändrade regler som påverkar företagens regelbörda dir. 2008:57När det gäller rådets

2008-11-13

Kommittédirektiv 2008:139 kommittébeteckning: Jo 2007:04

Tilläggsdirektiv till utredningen Ansvar inom livsmedelskedjan Jo 2007:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2008 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 november 2007 tillkallade chefen förJordbruksdepartementet en särskild utredare med

2008-11-13