Dokument & lagar (399 träffar)

Riksdagens protokoll 1999/2000:128

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1999/2000:128 Torsdagen den 15 juni Kl. 09.00 12.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Partiledardebatt Anf. 1 BO LUNDGREN mHerr talman Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.Kolmodins vackra psalm har de senaste veckorna sjungits av tusentals

2000-06-15

Riksdagens protokoll 1999/2000:128 (pdf, 693 kB)

Riksdagens protokoll 1999/2000:127

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1999/2000:127 Onsdagen den 14 juni Kl. 9.00 17.56 19.00 20.26 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Val till riksdagsstyrelsen Företogs val av tio ledamöter och tio personliga suppleanter för ledamöterna i riksdagsstyrelsen. Enligt ett från valberedningen inkommet

2000-06-14

Riksdagens protokoll 1999/2000:127 (pdf, 1570 kB)

Riksdagens protokoll 1999/2000:126

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1999/2000:126 Tisdagen den 13 juni Kl. 10.00 16.31 18.00 22.59 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 5, 6 och 7 juni. 2 Meddelande om val Tredje vice talmannen meddelade att val till riks- dagsstyrelsen skulle

2000-06-13

Riksdagens protokoll 1999/2000:126 (pdf, 1670 kB)

Riksdagens protokoll 1999/2000:125

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1999/2000:125 Fredagen den 9 juni Kl. 12.00 12.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Kompletteringsval till bostadsutskottet Andre vice talmannen meddelade att Kristdemo- kraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Annelie Enochson som ledamot

2000-06-09

Riksdagens protokoll 1999/2000:125 (pdf, 327 kB)

Riksdagens protokoll 1999/2000:124

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1999/2000:124 Torsdagen den 8 juni Kl. 09.00 18.00 19.00 20.47 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Avsägelse Talmannen meddelade att Ulf Björklund kd av- sagt sig uppdraget som ledamot i bostadsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Kompletteringsval

2000-06-08

Riksdagens protokoll 1999/2000:124 (pdf, 1548 kB)

Betänkande 1999/2000:UU14

Riksdagen godkände förslaget till gemensamma rådets beslut om en liberalisering av handeln med tjänster, investeringar och skydd av immateriella rättigheter mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Mexikos förenta stater å andra sidan. Överenskommelsen träffas inom ramen för avtalet den 8 december 1997 om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EG och Mexiko.


Justering: 2000-06-08 Debatt: 2000-06-14

Betänkande 1999/2000:UU14 (doc, 89 kB)

Riksdagens protokoll 1999/2000:123

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1999/2000:123 Onsdagen den 7 juni Kl. 09.00 17.58 19.00 20.46 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Dan Erics- son kd avsagt sig uppdragen som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, samt som suppleant i EU- nämnden

2000-06-07

Riksdagens protokoll 1999/2000:123 (pdf, 1583 kB)

Riksdagens protokoll 1999/2000:122

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1999/2000:122 Tisdagen den 6 juni Kl. 12.00 12.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 31 maj. 2 Meddelande om information från regeringen Talmannen meddelade att onsdagen den 7 juni kl. 10.00 skulle miljöminister

2000-06-06

Riksdagens protokoll 1999/2000:122 (pdf, 310 kB)

Riksdagens protokoll 1999/2000:121

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1999/2000:121 Måndagen den 5 juni Kl. 12.00 12.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 26, 29 och 30 maj. 2 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid fråge- stunden torsdagen den 8 juni

2000-06-05

Riksdagens protokoll 1999/2000:121 (pdf, 344 kB)

Riksdagens protokoll 1999/2000:120

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1999/2000:120 Onsdagen den 31 maj Kl. 09.00 14.15 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 25 maj. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksda- gen Talmannen anmälde att Helena Höij kd den 1 juli skulle återta

2000-05-31

Riksdagens protokoll 1999/2000:120 (pdf, 967 kB)

Riksdagens protokoll 1999/2000:119

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1999/2000:119 Tisdagen den 30 maj Kl. 12.00 16.23 18.00 19.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 24 maj. 2 Anmälan om ersättare för statsråd Tredje vice talmannen anmälde att Anders Bengtsson s skulle

2000-05-30

Riksdagens protokoll 1999/2000:119 (pdf, 1126 kB)

Betänkande 1999/2000:UbU17

Fyra nya myndigheter för forskningsfinansiering inrättas och bör kunna fungera fr.o.m. den 1 januari 2001: Vetenskapsrådet, ett forskningsråd för sociala frågor och arbetsliv, ett forskningsråd för miljö, lantbruk och samhällsplanering samt en myndighet för finansiering av forskning och utvecklingsarbete. Vetenskapsrådet inrättas med stöd av lag. De nya myndigheterna övertar ansvarsområden från Forskningsrådsnämnden, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Medicinska forskningsrådet, Naturvetenskapliga forskningsrådet, Teknikvetenskapliga forskningsrådet, Socialvetenskapliga forskningsrådet, Rådet för arbetslivsforskning, Byggforskningsrådet, Skogs- och jordbrukets forskningsråd, Kommunikationsforskningsberedningen samt Närings- och teknikutvecklingsverket.. Vidare inrättas ett Forskningsforum för dialog och samverkan mellan forskare, forskningsfinansiärer, andra som direkt eller indirekt berörs av forskningen samt allmänheten.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-13

Betänkande 1999/2000:UbU17 (doc, 314 kB)

Betänkande 1999/2000:NU17

Riksdagen beslutade om en ny organisation inom näringspolitiken. Två nya myndigheter inrättas och fungerar fr.o.m. den 1 januari 2001. En ny myndighet för företagsutveckling övertar uppgifter från NUTEK och ALMI Företagspartner AB. Syftet är att underlätta för blivande och befintliga företagare genom ökad samordning och renodling av statens företagsfrämjande åtgärder. En ny myndighet inrättas för analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar. Samtidigt avvecklas Statens institut för regionalforskning.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-13

Betänkande 1999/2000:NU17 (doc, 150 kB)

Betänkande 1999/2000:NU12

Riksdagen beslutade om en ny naturgaslag, föranledd av ett EG-direktiv. Lagen syftar till att öka konkurrensen på gasmarknaden och skapa en inre marknad för naturgas. Marknaden ska öppnas helt så fort det är praktiskt möjligt med hänsyn till de avtalsbindningar som finns på naturgasmarknaden i Sverige, dock senast den 1 januari 2006. Tillstånd att bygga nya anläggningar ska beviljas endast om det är lämpligt från allmän synpunkt. Lämplighetsprövningar ska hindra att anläggningar byggs där det redan finns tillräcklig överförings-, distributions- eller lagringskapacitet. Till en början ges rätten att fritt välja gasleverantör till kunder med naturgaseldad kraftproduktion samt slutförbrukare som förbrukar mer än 25 miljoner kubikmeter naturgas per år och förbrukningsställe.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-13

Betänkande 1999/2000:NU12 (doc, 165 kB)

Betänkande 1999/2000:KU12

Lagen om tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio, den s.k. stopplagen, som nu gäller till utgången av år 2000, ska fortsätta att gälla under det första halvåret 2001. Detta i avvaktan på att riksdagen tar slutlig ställning till regeringens förslag om nya regler för kommersiell lokalradio. Regeringens förslag vilar enligt bestämmelser i regeringsformen (se 1999/2000:KU15 och 1999/2000:KU23 )


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:KU12 (doc, 88 kB)

Betänkande 1999/2000:JuU23

Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om att staten bör garantera ett långsiktigt ekonomiskt stöd åt Rikskvinnocentrum i Uppsala. Vidare avslogs motioner från allmänna motionstiderna 1998 och 1999 om bl.a. stöd till brottsoffer och skydd för utsatta kvinnor.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-13

Betänkande 1999/2000:JuU23 (doc, 241 kB)

Betänkande 1999/2000:JuU22

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av reformarbetet inom domstolsväsendet. Regeringen bedömer att domkretsarna bör bli större. Syftet är bl.a. att åstadkomma ett målunderlag som vid varje tingsrätt är så stort att det ger utrymme för en stärkt beredningsorganisation och för specialisering. Riksdagen avslog vidare motioner som bl.a. går ut på att reformarbetet borde ha föregåtts av en proposition och att domkretsindelningen bör ske i lag i stället för som i dag genom förordning.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-08

Betänkande 1999/2000:JuU22 (doc, 168 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU27

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget 1 för budgetåret 2000. Det innebär bl.a. att anslaget till sjukförsäkringen ökas för att möta de ökade kostnaderna, att medel anvisas för IT-satsningen och för vissa kostnader i samband med nedläggningen av en kärnkraftsreaktor i Barsebäck. Riksdagen ställde sig också bakom regeringens förslag om ett utvecklat förstärkt anställningsstöd, som ska gälla från den 1 augusti 2000. Vidare godkände riksdagen regeringens förslag att införa en skyldighet för vissa operatörer på mobiltelemarknaden att låta abonnenter hos andra operatörer sända och ta emot telemeddelanden via sitt nät, s.k. nationell roaming.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-14

Betänkande 1999/2000:FiU27 (doc, 750 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU20

Riksdagen godkände regeringens ekonomiska vårproposition med förslag om utgiftstak för staten t.o.m. år 2003 och en preliminär fördelning av statsutgifterna på olika utgiftsområden. Utgiftstaken för åren 2001 och 2002 uppgår till 792 respektive 817 miljarder kronor, vilket endast innebär en budgetteknisk uppjustering. För år 2003 föreslås ett utgiftstak på 847 miljarder kronor. Utsikterna är goda för en fortsatt hög svensk tillväxt utan starkt stigande inflationstryck under de närmaste åren. Den inhemska efterfrågan fortsätter att utvecklas väl. Sysselsättningen stiger, arbetslösheten sjunker och inflationen är låg. Förutsatt att den internationella konjunkturen fortsätter att förbättras kommer den svenska ekonomin att växa med historiskt höga tal, kring 3-4 %, under de närmaste åren. Överskotten i de offentliga finanserna stiger ytterligare och den svenska inflationen är en av de lägsta i EU-området. Riksdagen ställde sig bakom regeringens inriktning av den ekonomiska politiken: full syssselsättning genom fortsatt starka offentliga finanser och låg inflation. Det långsiktiga målet för budgetpolitiken är ett offentligt överskott på i genomsnitt 2 procent av BNP sett över en konjunkturcykel. Överskottet ska användas för att minska den offentliga nettoskulden och sannolikt därefter öka den offentliga nettoförmögenheten. Riksdagen ställde sig också bakom de reformer regeringen föreslår där satsningar på bl.a. barnomsorg och ökad sysselsättning prioriteras. Vidare innebär ekonomins goda utsikter att skatterna kan sänkas för att stimulera tillväxten och öka rättvisan. Ett första steg i en inkomstskattereform genomförs i år genom en skattereduktion för att kompensera delar av egenavgifterna.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-14

Betänkande 1999/2000:FiU20 (doc, 1026 kB)

Riksdagens protokoll 1999/2000:118

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1999/2000:118 Måndagen den 29 maj Kl. 10.00 13.10 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 maj. 2 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositioner 1999/2000:112 till miljö- och jordbruksutskottet

2000-05-29

Riksdagens protokoll 1999/2000:118 (pdf, 664 kB)