Dokument & lagar (448 träffar)

Skrivelse 1999/2000:137

Regeringens skrivelse 1999/2000:137 Barn här och nu Skr. Redogörelse för barnpolitiken i Sverige med 1999/2000:137 utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 september 2000 Lena HjelmWallén Ingela Thalén Socialdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2000/01:SoU7 Följdmotioner: 8

Skrivelse 1999/2000:137 (pdf, 582 kB)

Skrivelse 1999/2000:146

Regeringens skrivelse 1999/2000:146 Skr. Anställningsformen överenskommen 1999/2000:146 visstidsanställning Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 september 2000 Lena Hjelm Wallén Mona Sahlin Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslog i propositionen En


Utskottsberedning: 2000/01:AU7 Följdmotioner: 4

Skrivelse 1999/2000:146 (pdf, 46 kB)

Skrivelse 1999/2000:120

Regeringens skrivelse 1999/2000:120 2000 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 1999/2000:120 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 juli 2000 Ingela Thalén Björn Rosengren Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse


Utskottsberedning: Följdmotioner: 3

Skrivelse 1999/2000:120 (pdf, 103 kB)

Betänkande 1999/2000:UU14

Riksdagen godkände förslaget till gemensamma rådets beslut om en liberalisering av handeln med tjänster, investeringar och skydd av immateriella rättigheter mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Mexikos förenta stater å andra sidan. Överenskommelsen träffas inom ramen för avtalet den 8 december 1997 om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EG och Mexiko.


Justering: 2000-06-08 Debatt: 2000-06-14

Betänkande 1999/2000:UU14 (doc, 89 kB)

Skrivelse 1999/2000:114

Regeringens skrivelse 1999/2000:114 En miljöorienterad produktpolitik Skr. 1999/2000:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll En miljöorienterad produktpolitik syftar till att förebygga och


Utskottsberedning: 2000/01:MJU3 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1999/2000:114 (pdf, 271 kB)

Skrivelse 1999/2000:148

Regeringens skrivelse 1999/2000:148 Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet Skr. med särskild inriktning på små företag 1999/2000:148 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 UDQ 3HUVVRQ 0RQD 6DKOLQ Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I föreliggande


Utskottsberedning: 2000/01:NU1 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1999/2000:148 (pdf, 109 kB)

Skrivelse 1999/2000:132

Regeringens skrivelse Skr. 1999/2000:132 1999/2000:132 Redovisning av Allmänna pensionsfondens Skr. verksamhet år 1999 1999/2000:132 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen lämnar


Utskottsberedning: 2000/01:FiU12

Skrivelse 1999/2000:132 (pdf, 351 kB)

Betänkande 1999/2000:UbU17

Fyra nya myndigheter för forskningsfinansiering inrättas och bör kunna fungera fr.o.m. den 1 januari 2001: Vetenskapsrådet, ett forskningsråd för sociala frågor och arbetsliv, ett forskningsråd för miljö, lantbruk och samhällsplanering samt en myndighet för finansiering av forskning och utvecklingsarbete. Vetenskapsrådet inrättas med stöd av lag. De nya myndigheterna övertar ansvarsområden från Forskningsrådsnämnden, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Medicinska forskningsrådet, Naturvetenskapliga forskningsrådet, Teknikvetenskapliga forskningsrådet, Socialvetenskapliga forskningsrådet, Rådet för arbetslivsforskning, Byggforskningsrådet, Skogs- och jordbrukets forskningsråd, Kommunikationsforskningsberedningen samt Närings- och teknikutvecklingsverket.. Vidare inrättas ett Forskningsforum för dialog och samverkan mellan forskare, forskningsfinansiärer, andra som direkt eller indirekt berörs av forskningen samt allmänheten.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-13

Betänkande 1999/2000:UbU17 (doc, 314 kB)

Betänkande 1999/2000:NU17

Riksdagen beslutade om en ny organisation inom näringspolitiken. Två nya myndigheter inrättas och fungerar fr.o.m. den 1 januari 2001. En ny myndighet för företagsutveckling övertar uppgifter från NUTEK och ALMI Företagspartner AB. Syftet är att underlätta för blivande och befintliga företagare genom ökad samordning och renodling av statens företagsfrämjande åtgärder. En ny myndighet inrättas för analyser, omvärldsbevakning och utvärderingar. Samtidigt avvecklas Statens institut för regionalforskning.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-13

Betänkande 1999/2000:NU17 (doc, 150 kB)

Betänkande 1999/2000:NU12

Riksdagen beslutade om en ny naturgaslag, föranledd av ett EG-direktiv. Lagen syftar till att öka konkurrensen på gasmarknaden och skapa en inre marknad för naturgas. Marknaden ska öppnas helt så fort det är praktiskt möjligt med hänsyn till de avtalsbindningar som finns på naturgasmarknaden i Sverige, dock senast den 1 januari 2006. Tillstånd att bygga nya anläggningar ska beviljas endast om det är lämpligt från allmän synpunkt. Lämplighetsprövningar ska hindra att anläggningar byggs där det redan finns tillräcklig överförings-, distributions- eller lagringskapacitet. Till en början ges rätten att fritt välja gasleverantör till kunder med naturgaseldad kraftproduktion samt slutförbrukare som förbrukar mer än 25 miljoner kubikmeter naturgas per år och förbrukningsställe.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-13

Betänkande 1999/2000:NU12 (doc, 165 kB)

Betänkande 1999/2000:KU12

Lagen om tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio, den s.k. stopplagen, som nu gäller till utgången av år 2000, ska fortsätta att gälla under det första halvåret 2001. Detta i avvaktan på att riksdagen tar slutlig ställning till regeringens förslag om nya regler för kommersiell lokalradio. Regeringens förslag vilar enligt bestämmelser i regeringsformen (se 1999/2000:KU15 och 1999/2000:KU23 )


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:KU12 (doc, 88 kB)

Betänkande 1999/2000:JuU23

Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om att staten bör garantera ett långsiktigt ekonomiskt stöd åt Rikskvinnocentrum i Uppsala. Vidare avslogs motioner från allmänna motionstiderna 1998 och 1999 om bl.a. stöd till brottsoffer och skydd för utsatta kvinnor.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-13

Betänkande 1999/2000:JuU23 (doc, 241 kB)

Betänkande 1999/2000:JuU22

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av reformarbetet inom domstolsväsendet. Regeringen bedömer att domkretsarna bör bli större. Syftet är bl.a. att åstadkomma ett målunderlag som vid varje tingsrätt är så stort att det ger utrymme för en stärkt beredningsorganisation och för specialisering. Riksdagen avslog vidare motioner som bl.a. går ut på att reformarbetet borde ha föregåtts av en proposition och att domkretsindelningen bör ske i lag i stället för som i dag genom förordning.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-08

Betänkande 1999/2000:JuU22 (doc, 168 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU27

Riksdagen godkände regeringens förslag om tilläggsbudget 1 för budgetåret 2000. Det innebär bl.a. att anslaget till sjukförsäkringen ökas för att möta de ökade kostnaderna, att medel anvisas för IT-satsningen och för vissa kostnader i samband med nedläggningen av en kärnkraftsreaktor i Barsebäck. Riksdagen ställde sig också bakom regeringens förslag om ett utvecklat förstärkt anställningsstöd, som ska gälla från den 1 augusti 2000. Vidare godkände riksdagen regeringens förslag att införa en skyldighet för vissa operatörer på mobiltelemarknaden att låta abonnenter hos andra operatörer sända och ta emot telemeddelanden via sitt nät, s.k. nationell roaming.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-14

Betänkande 1999/2000:FiU27 (doc, 750 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU20

Riksdagen godkände regeringens ekonomiska vårproposition med förslag om utgiftstak för staten t.o.m. år 2003 och en preliminär fördelning av statsutgifterna på olika utgiftsområden. Utgiftstaken för åren 2001 och 2002 uppgår till 792 respektive 817 miljarder kronor, vilket endast innebär en budgetteknisk uppjustering. För år 2003 föreslås ett utgiftstak på 847 miljarder kronor. Utsikterna är goda för en fortsatt hög svensk tillväxt utan starkt stigande inflationstryck under de närmaste åren. Den inhemska efterfrågan fortsätter att utvecklas väl. Sysselsättningen stiger, arbetslösheten sjunker och inflationen är låg. Förutsatt att den internationella konjunkturen fortsätter att förbättras kommer den svenska ekonomin att växa med historiskt höga tal, kring 3-4 %, under de närmaste åren. Överskotten i de offentliga finanserna stiger ytterligare och den svenska inflationen är en av de lägsta i EU-området. Riksdagen ställde sig bakom regeringens inriktning av den ekonomiska politiken: full syssselsättning genom fortsatt starka offentliga finanser och låg inflation. Det långsiktiga målet för budgetpolitiken är ett offentligt överskott på i genomsnitt 2 procent av BNP sett över en konjunkturcykel. Överskottet ska användas för att minska den offentliga nettoskulden och sannolikt därefter öka den offentliga nettoförmögenheten. Riksdagen ställde sig också bakom de reformer regeringen föreslår där satsningar på bl.a. barnomsorg och ökad sysselsättning prioriteras. Vidare innebär ekonomins goda utsikter att skatterna kan sänkas för att stimulera tillväxten och öka rättvisan. Ett första steg i en inkomstskattereform genomförs i år genom en skattereduktion för att kompensera delar av egenavgifterna.


Justering: 2000-05-30 Debatt: 2000-06-14

Betänkande 1999/2000:FiU20 (doc, 1026 kB)

Skrivelse 1999/2000:150

Årsredovisning för staten Regeringens skrivelse 1999/2000:150 Årsredovisning för staten 1999 Regeringens skrivelse 1999/2000:150 Årsredovisning för staten 1999 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Statsministern Finansministern Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2000/01:FiU1

Skrivelse 1999/2000:150 (pdf, 877 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU24

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att analysera rättsläget när det gäller betalningsansvaret för företrädare för juridiska personer enligt den nya skattebetalningslagen. Regeringen bör redovisa resultatet av sin analys för riksdagen. Om bestämmelserna behöver omformuleras för att på ett bättre sätt säkerställa att företrädare för juridiska personer inte blir betalningsskyldiga i större utsträckning än tidigare bör regeringen lägga fram nödvändiga förslag så snart som möjligt. Bakgrunden är att de nya bestämmelserna i skattebetalningslagen kan ha inneburit ett skärpt betalningsansvar för företrädare för juridiska personer, trots att en sådan följd inte varit avsikten.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:SkU24 (doc, 79 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU23

Riksdagen godkände, med vissa justeringar, regeringens förslag till nya regler för privat införsel av bl.a. alkoholdrycker. Den mängd vin, öl och tobaksprodukter som en resande kan föra in till Sverige från ett annat EU-land utan att skatt ska betalas ökas fr.o.m. den 1 juli 2000. De nya kvantiteterna är 20 liter vin, 24 liter starköl och 400 cigaretter eller 200 cigariller eller 100 cigarrer eller 550 gram röktobak. Det är en något högre kvantitet än regeringen föreslår för cigariller, cigarrer och röktobak. Det blir vidare möjligt att föra in 1 liter sprit och 3 liter starkvin vid samma tillfälle.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:SkU23 (doc, 151 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU22

Riksdagen godkände regeringens förslag om bl.a. uppmjukningar i regelsystemet för exportbutiker, omläggning av skatten på kärnkraftsel från en produktionsskatt till en effektskatt samt utvidgning av industrins energiskattenedsättning till jordbruket.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:SkU22 (doc, 186 kB)

Betänkande 1999/2000:FiU30

Riksdagen lade till handlingarna regeringens utvärdering av Riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1994/95-1999.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-09

Betänkande 1999/2000:FiU30 (doc, 119 kB)