Dokument & lagar (31 träffar)

Betänkande 2005/06:KrU31

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om bild och form samt konsthantverk. Motionerna handlar om vikten av form och design, att regeringen ska ta fram förslag inom området form och design, utställningsmöjligheter, mötesplatser, upphandling av offentlig konst, plan för avsättning av medel till utsmyckning av offentliga platser, kollektivverkstäder, utställningsersättning och satsningar på vissa verksamheter, projekt eller regioner.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 8
Justering: 2006-06-01 Debatt: 2006-06-15 Beslut: 2006-06-17

Betänkande 2005/06:KrU31 (pdf, 101 kB)

Betänkande 2005/06:KrU27

Riksdagen sade nej till fyra motioner om att regeringen ska låta utreda möjligheten att fullt ut pris- och löneomräkna statsbidraget till de fria grupperna på samma sätt som gäller för vanliga statliga myndigheter. Riksdagen vill avvakta resultatet av den utredning som Kulturrådet inom kort kommer att redovisa om bidragen till de fria teater- och dansgrupperna. Det är en utredning som riksdagen tidigare begärt och som är en översyn av förhållandet mellan de verksamhetsbidrag och projektbidrag som utgår till de fria grupperna.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2006-06-01 Debatt: 2006-06-15 Beslut: 2006-06-17

Betänkande 2005/06:KrU27 (pdf, 107 kB) Webb-tv debatt om förslag: Pris- och löneomräkningsfrågor

Betänkande 2005/06:KrU24

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2002, 2003, 2004 och 2005 om folkrörelsefrågor och allmänna samlingslokaler. Motionerna handlar om folkrörelsepolitikens mål, spelregler för den ideella sektorn, utredning av folkrörelsepolitiken, forskning om ideella föreningar och folkrörelser, ledare och funktionärer i den ideella sektorn, Volontärbyrån, stöd till generationsövergripande verksamhet, FN:s frivilligdag och allmänna samlingslokaler.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 10
Justering: 2006-06-01 Debatt: 2006-06-15 Beslut: 2006-06-15

Betänkande 2005/06:KrU24 (pdf, 124 kB) Webb-tv debatt om förslag: Folkrörelsefrågor och allmänna samlingslokaler

Betänkande 2005/06:KrU30

Regeringen har för riksdagen presenterat ett program för ökat internationellt kulturutbyte. Regeringen redovisar mål för kulturlivets internationalisering i ett långsiktigt perspektiv, hur de statliga insatserna i stort bör utvecklas samt hur uppgifts- och ansvarsfördelningen bland berörda statliga aktörer bör utformas. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-05-31 Beslut: 2006-06-01

Betänkande 2005/06:KrU29

Det ska i framtiden krävas tillstånd för tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatcher i kampsport som tillåter våld mot motståndarens huvud. Arrangörerna ska få tillstånd bara om tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. Den som ordnar kampsportsmatch utan tillstånd eller i strid med ett villkor ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom ska tävlande och andra som medverkar vid kampsportsmatch som anordnas utan tillstånd kunna dömas till böter. Den nya lagen börjar gälla den 1 september 2006. Lagen ska inte tillämpas på professionell boxning förrän den 1 januari 2007, då lagen om förbud mot professionell boxning upphör att gälla. Det införs också övergångsbestämmelser som innebär att kampsportsmatcher, utom i professionell boxning, får anordnas utan tillstånd till och med den 31 december 2006.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 11
Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-06-15 Beslut: 2006-06-15

Betänkande 2005/06:KrU29 (pdf, 414 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Betänkande 2005/06:KrU28

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till villkor och riktlinjer för nästa tillståndsperiod för Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio och Utbildningsradion. Riktlinjerna ska i huvudsak vara oförändrade och gälla under sex år med start den 1 januari 2007. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att analysera och klargöra vilka möjligheter SVT har att sälja rättigheter till offentlig visning. Det är i dag till exempel osäkert för SVT i vilka fall företaget kan begära ersättning för offentlig visning av tv-sändningar i restauranger och kaféer. Enligt anslagsvillkoren för SVT ska allmänheten ha tillgång till företagets sändningar utan att behöva betala något mer än tv-avgiften. Denna grundläggande princip förs nu in i lagen om tv-avgift.

Förslagspunkter: 41 Reservationer: 35
Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-05-31 Beslut: 2006-06-01

Webb-tv debatt om förslag: Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012

Betänkande 2005/06:KrU14

Riksdagen sade ja till ett regeringsförslag om den framtida folkbildningen. Folkbildningen, som bedrivs av studieförbund och folkhögskolor, får varje år statliga bidrag. Enligt förslaget ska syftet med statsbidraget vara att, i nu nämnd ordning, bidra till att stärka demokratin och samhällsengagemanget, göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation, höja utbildningsnivån och bredda engagemanget för kulturen. Utöver dessa syften fastslår riksdagen sju verksamhetsområden för folkbildningen. De ska användas som riktlinjer i stället för de tidigare målgrupperna arbetslösa, invandrare och personer med funktionshinder, som riksdagen beslutade 1998. De innebär bland annat att demokratiska värden ska prägla folkbildningen, att människor med olika bakgrund ska mötas, att även nya generationer engageras och att det finns en möjlighet för vuxna till livslångt lärande. Folkbildningen ska också vara en lokal och regional drivkraft för den folkliga kulturen och vara öppen för personer med funktionshinder. Dessutom ska folkbildningen bidra till att öka insikten om vikten av förändrade värderingar och levnadsvanor. Enligt beslutet bör verksamheten utvärderas oftare. På så sätt ska regeringen regelbundet kunna redovisa till riksdagen hur syftena med statsbidragen uppnåtts. Folkbildningsrådet ska kunna återkalla statsbidrag som använts på ett felaktigt sätt.

Förslagspunkter: 34 Reservationer: 28
Justering: 2006-05-16 Debatt: 2006-05-31 Beslut: 2006-05-31

Betänkande 2005/06:KrU14 (pdf, 1848 kB) Webb-tv debatt om förslag: Folkbildningsfrågor

Betänkande 2005/06:KrU21

Riksdagen sade nej till ett antal motionsförslag om teater, dans och musik med hänvisning till att utskottet redan har avvisat liknande förslag tidigare under mandatperioden. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Riksdagen kommer att ta upp övriga motionsförslag om teater, dans och musik mer utförligt i betänkande 2005/06:KrU12.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-04-20 Debatt: 2006-04-28 Beslut: 2006-05-03

Betänkande 2005/06:KrU21 (pdf, 27 kB)

Betänkande 2005/06:KrU12

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om teater, dans och musik. Motionerna handlar om en tydlig organisatorisk struktur för dansen, en styrgrupp för dansen samt scenkonstens möjligheter, dans för barn och unga, dokumentation av danskonsten, informationscentrum för danskonsten, dansens år, jämställdhet på dans- och musikområdet, scener för musikarrangemang samt betydelsen av arrangörsstödet, repetitionslokaler och utrustning för musicerande ungdomar, fonogramstödet och Opera på Skäret samt Dalhalla.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 8
Justering: 2006-04-20 Debatt: 2006-05-03 Beslut: 2006-05-03

Betänkande 2005/06:KrU12 (pdf, 129 kB)

Betänkande 2005/06:KrU22

Riksdagen sade nej till tre förslag från Riksrevisionens styrelse om statsbidragen till ungdomsorganisationer. Riksrevisionens styrelse föreslår följande: 1) Att riksdagen ska klargöra innebörden av grundlagens bestämmelser när det gäller möjligheterna att kontrollera organisationernas medlemstal. 2) Att regeringen ska ta initiativ till en utredning av systemet för statsbidrag till ungdomsorganisationer. 3) Att regeringen ska ta initiativ till en översyn av sättet att finansiera statsbidraget till ungdomsorganisationerna. Riksdagen menar att riksdagen endast kan pröva om det vore förenligt med grundlagen att kontrollera statsbidragen till ungdomsorganisationer i fall ett förslag om sådan kontroll läggs fram för riksdagen. Riksdagen tycker inte heller att det finns anledning att se över systemet för utbetalning av statsbidragen till ungdomsorganisationerna. Dagens regler har endast gällt sedan 2004 och dessutom ska de regeländringar som regeringen aviserat och de förändringar som Ungdomsstyrelsen just nu genomför få en chans att börja verka. Slutligen har regeringen meddelat att den snart kommer att tillsätta en utredning av frågan av hur medel från AB Svenska Spel ska fördelas.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 8
Justering: 2006-03-30 Debatt: 2006-04-20 Beslut: 2006-04-20

Betänkande 2005/06:KrU22 (pdf, 364 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Betänkande 2005/06:KrU9

Riksdagen sade nej till motioner om museer och utställningar från främst allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om vården av Sveriges teatermuseums samlingar, krav på att även icke statliga museer ska kunna teckna en statlig utställningsförsäkring och Sjöhistoriska museets lokalisering.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 1
Justering: 2006-03-30 Debatt: 2006-04-20 Beslut: 2006-04-20

Betänkande 2005/06:KrU9 (pdf, 69 kB)

Betänkande 2005/06:KrU23

Riksdagen sade nej till motioner om ungdomsfrågor från allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-03-23 Debatt: 2006-04-06 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:KrU23 (pdf, 101 kB)

Betänkande 2005/06:KrU20

Riksdagen sade nej till ett antal motioner om museer och utställningar som lämnats in under den allmänna motionstiden 2005. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Riksdagen kommer våren 2006 att behandla mer ingående övriga motioner om museer och utställningar.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-03-23 Debatt: 2006-04-05 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:KrU20 (pdf, 123 kB)

Betänkande 2005/06:KrU10

Regeringen ska undersöka om bild- och formkonstnärer ska få rätt att förhandla med regeringen om den individuella visningsersättningen på samma sätt som författare. Den individuella visningsersättningen ska kompensera konstnärer för att de inte får betalt när konstverk som de har sålt visas offentligt. Författarna har sedan 1985 rätt att förhandla med regeringen om biblioteksersättningen. Riksdagen menar att det kanske vore rättvisare om konstnärerna fick samma möjlighet. Regeringen ska undersöka vilket behov som kan finnas av att införa en sådan rätt och vilka effekter den kan få. En avgörande förutsättning är att konstnärerna själva är intresserade av att få rätt att förhandla. Riksdagen sade dessutom nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om konstnärsfrågor.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2006-03-23 Debatt: 2006-04-06 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:KrU10 (pdf, 172 kB)

Betänkande 2005/06:KrU26

Riksdagen sade nej till motioner om arkivfrågor och Statens ljud- och bildarkiv från allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om bevarandet av Riksarkivets historiska material, en nationell strategi för bevarandet av digital information, dokumentation och digitalt bevarande av musik, information till folkrörelser angående arkivens betydelse och digitalisering av analogt material.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 1
Justering: 2006-03-21 Debatt: 2006-04-06 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:KrU26 (pdf, 177 kB)

Betänkande 2005/06:KrU18

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om konstnärsfrågor.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-03-16 Debatt: 2006-03-29 Beslut: 2006-03-30

Betänkande 2005/06:KrU18 (pdf, 106 kB)

Betänkande 2005/06:KrU11

Riksdagen sade nej till motioner om spel- och lotterifrågor från allmänna motionstiden 2005. Skälet är bland annat att regeringen just nu behandlar Lotteriutredningens nyligen lämnade betänkande Spel i en föränderlig värld. Motionerna handlar bland annat om marknadsföring, registrering av satsade pengar och utbetalade vinster, frivillig avstängning från olika typer av spel, pokerspel och spel över Internet och pyramidspel.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2006-03-16 Debatt: 2006-04-06 Beslut: 2006-04-06

Betänkande 2005/06:KrU11 (pdf, 190 kB)

Betänkande 2005/06:KrU19

Riksdagen sade nej till motionsförslag om spel och lotterier från den allmänna motionstiden 2005. Riksdagen har under mandatperioden avslagit likadana eller snarlika motionsförslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-03-09 Debatt: 2006-03-22 Beslut: 2006-03-23

Betänkande 2005/06:KrU19 (pdf, 119 kB)

Betänkande 2005/06:KrU13

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om kulturmiljövård. Motionerna handlar bland annat om bevarandet av den turkiska konstsamlingen från 1700-talet på Biby fideikommiss, åtgärder för att säkerställa hantverkskunnandet i vårt land, lokaliseringen av Riksantikvarieämbetet till Gotland samt trålfiskets skador på marina fornlämningar.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Justering: 2006-03-09 Debatt: 2006-03-22 Beslut: 2006-03-23

Betänkande 2005/06:KrU13 (pdf, 179 kB)

Betänkande 2005/06:KrU25

Riksdagen sade nej till nej till motionsförslag om trossamfund som lämnats in under allmänna motionstiden 2002, 2003, 2004 och 2005. Motionerna tog upp jämställdhets-och toleransfrågor, likvärdig behandling av sekulära och religiösa livssynsorganisationer, säkerhetskostnader för judiska församlingar samt frågor om översyn av reglerna för stödet till trossamfund. Utskottet säger nej till en del motioner med hänvisning till att bestämmelserna som reglerar statens stöd till trossamfund ska ses över.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 1
Justering: 2006-02-23 Debatt: 2006-03-22 Beslut: 2006-03-23

Betänkande 2005/06:KrU25 (pdf, 150 kB)
Paginering