Dokument & lagar (986 träffar)

Betänkande 2010/11:KrU3

Friluftslivspolitiken ska ha ett mål, där det bland annat ingår att ge alla människor möjligheter att vara ute i naturen. Målet specificeras genom tio punkter: att naturen ska vara tillgänglig för alla att personligt och ideellt engagemang ska stå i centrum att allemansrätten ska värnas att den hållbara användningen av naturen planeras med hänsyn till friluftslivets behov att kommunernas ska ha ett stort ansvar för naturen nära tätorterna att friluftslivet ska bidra till landsbygdsutveckling och regional tillväxt att skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet att friluftslivet ska ha en given roll i skolans arbete att fysisk aktivitet och avkoppling ska stärka folkhälsan att beslut om friluftsliv ska fattas med god kunskap Fördelningen av statsbidrag till friluftsorganisationer delegeras till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv. I dag sköts uppgiften av Naturvårdsverket. Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att komplettera målet för friluftslivspolitiken med ett antal mätbara mål.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Justering: 2010-11-16 Debatt: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01

Betänkande 2010/11:KrU3 (pdf, 331 kB) Webb-tv debatt om förslag: Framtidens friluftsliv

Betänkande 2010/11:KrU4

Regeringen har lämnat en handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. I handlingsplanen berättar regeringen vad den har gjort och tänker göra för att stärka det förebyggande arbetet och för att stärka skyddet och stödet till de unga som drabbas. En utgångspunkt för alla åtgärderna är att de har tydligt fokus på att alla har rätt att själva välja med vem de ska ingå äktenskap. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-11-02 Debatt: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17

Betänkande 2010/11:KrU4 (pdf, 36 kB)

Betänkande 2009/10:KrU15

Riksdagen har beslutat att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2010/2011. Detta gäller förslaget om att filmcensuren för vuxna avskaffas. Handlingsplanen för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja kommer också att behandlas under nästa riksmöte. Riksdagen beslutade även att ärenden som kan komma att hänvisas till kulturutskottet under återstoden av innevarande riksmöte skjuts upp.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-15 Debatt: 2010-06-23 Beslut: 2010-06-23

Betänkande 2009/10:KrU15 (pdf, 18 kB)

Utlåtande 2009/10:KrU14

Europeiska kommissionen har tagit fram en så kallad grönbok om den kulturella och den kreativa sektorn. Syftet är att få igång en diskussion om hur Europa ska kunna skapa de rätta förutsättningarna för kreativitet och innovation inom dessa båda sektorer, där det enligt grönboken finns en outnyttjad potential för tillväxt och sysselsättning. Kulturutskottet framhåller i utlåtandet att kultur i stor utsträckning är en nationell angelägenhet även om kulturområdet på olika sätt påverkas av EU:s regelverk. De politiska insatserna måste kunna anpassas och variera både regionalt och nationellt anser utskottet. Vidare är det nödvändigt att kulturpolitiska insatser samverkar med andra politikområden. Utskottet anser också att det är angeläget att den administrativa bördan för företagare inom de kulturella och kreativa näringarna minskar och att regelförenkling prioriteras. Kreativiteten får bättre förutsättningar att blomstra om attityden hos beslutsfattare och finansiärer är tillåtande. Kulturutskottet visar i sitt utlåtande på en rad exempel på kulturella och kreativa verksamheter från svenska förhållanden. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickas utlåtandet till Regeringskansliet och för kännedom till EU-kommissionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-15 Debatt: 2010-06-23 Beslut: 2010-06-23

Utlåtande 2009/10:KrU14 (pdf, 68 kB)

Betänkande 2009/10:KrU13

Riksdagen sa ja till ett statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer. Enligt förslaget ska en kvinnoorganisation för varje politiskt parti som är representerat i riksdagen kunna få stöd. Med kvinnoorganisation avses: en ideell förening som är ansluten till ett politiskt parti och som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället och som har en demokratisk uppbyggnad eller, en sammanslutning som finns inom ett politiskt parti och som arbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället och som har en demokratisk uppbyggnad. Stöd lämnas som grundstöd och mandatstöd. Grundstödet är lika stort för alla kvinnoorganisationer som beviljas stöd. Mandatstödets storlek står i proportion till det antal mandat som det politiska parti som kvinnoorganisationen tillhör har i riksdagen. Lagen gäller från den 1 juli 2010 och tillämpas för första gången för året 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-05-06 Debatt: 2010-05-21 Beslut: 2010-05-26

Betänkande 2009/10:KrU13 (pdf, 199 kB)

Betänkande 2009/10:KrU12

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att konstnärernas inkomstgarantier ska avskaffas successivt. Beslutet innebär att de pengar som finns avsatta för inkomstgarantierna ska efter hand föras över till pensionsgrundande långtidsstipendier. De konstnärer som idag har inkomstgaranti berörs inte av beslutet. Inkomstgarantin för konstnärer infördes 1976. I dag har högst 157 personer livslånga inkomstgarantier.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2010-04-27 Debatt: 2010-05-21 Beslut: 2010-05-26

Betänkande 2009/10:KrU12 (pdf, 38 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer

Betänkande 2009/10:KrU11

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om övergripande kulturfrågor samt frågor om folkbildning, idrott och spel. Skälet är att riksdagen tidigare under mandatperioden har behandlat likadana eller liknande motioner. Det finns därför enligt utskottet inte någon anledning att ta upp samma frågor till förnyad behandling.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-03-02 Debatt: 2010-03-17 Beslut: 2010-03-18

Betänkande 2009/10:KrU11 (pdf, 51 kB)

Betänkande 2009/10:KrU10

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 som i huvudsak tar upp olika museifrågor. I två motioner föreslås att Forum för levande historia avvecklas. Kulturutskottet framhåller att organisationsformen prövades ingående när myndigheten etablerades och att det därför saknas skäl att ompröva den. I en annan motion föreslås att minst 6 miljoner kronor under en femårsperiod ska föras över från Forum för levande historias anslag till en internationell stiftelse vars syfte är att bevara Auschwitz-Birkenau. Andra motioner handlar bland annat om inrättandet av ett resurscentrum för fred och global utveckling och att utreda möjligheten att på offentlig plats hedra minnet av ambassadör Harald Edelstam.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 2
Justering: 2010-03-02 Debatt: 2010-03-17 Beslut: 2010-03-18

Betänkande 2009/10:KrU10 (pdf, 120 kB) Webb-tv debatt om förslag: Museer och utställningar

Betänkande 2009/10:KrU8

Regeringen har i en skrivelse redovisat för riksdagen sin inställning till vissa kulturmiljöfrågor. Regeringen beskriver bland annat de norrländska kyrkstäderna som utgör en värdefull del av vårt kulturarv. Regeringen anser att det är viktigt att dessa skyddas och bevaras för framtiden men gör samtidigt bedömningen det redan idag finns ett tydligt skydd i plan- och bygglagen, kulturminneslagen och miljöbalken. I skrivelsen görs även bedömningen att den europeiska landskapskonventionen bör ratificeras. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 3
Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-04 Beslut: 2010-03-10

Betänkande 2009/10:KrU8 (pdf, 53 kB)

Betänkande 2009/10:KrU9

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om idrotts- och spelfrågor. Motionerna handlar om jämställdhet, hbt-frågor, idrottsetiskt arbete, dopning, integrerad handikappidrott, handikappanpassade idrottsanläggningar, idrottens särart, bolagisering och kommersialisering av idrottsrörelsen, stöd till barn- och ungdomsidrott samt glesbygdsföretags möjlighet att erbjuda spel via ATG och Svenska Spel.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2010-02-11 Debatt: 2010-03-04 Beslut: 2010-03-10

Betänkande 2009/10:KrU9 (pdf, 90 kB) Webb-tv debatt om förslag: Idrotts- och spelfrågor

Betänkande 2009/10:KrU7

Riksdagen beslutade om mål och inriktning för politiken för det civila samhället, som därmed ersätter den nuvarande folkrörelsepolitiken och dess mål. Det civila samhället används i betydelsen arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Målet för politiken ska vara att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin. Vidare ska förutsättningarna stärkas för det civila samhället att bidra till samhällsutveckling och välfärd. Riksdagen sa också nej till ett antal motionsyrkanden som bland annat rör nya ett nytt mål för folkrörelsepolitiken.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2010-02-04 Debatt: 2010-02-18 Beslut: 2010-03-03

Betänkande 2009/10:KrU7 (pdf, 115 kB) Webb-tv debatt om förslag: En politik för det civila samhället

Betänkande 2009/10:KrU6

Regeringen har lämnat en redogörelse för inriktningen av det framtida ungdomspolitiska arbetet. Den redovisade strategin innehåller också ett antal utgångspunkter för ungdomspolitiken samt ett antal strategiska utmaningar som ses som centrala för att uppnå de ungdomspolitiska målen. Strategin för ungdomspolitiken är ett led i arbetet med att följa upp den senaste ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma - rätt till välfärd. Det handlingsprogram som var en del av propositionen har genomförts. Ett nytt handlingsprogram med åtgärder inom ungdomspolitikens fem huvudområden presenteras nu. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 5
Justering: 2010-01-28 Debatt: 2010-02-10 Beslut: 2010-02-10

Betänkande 2009/10:KrU6 (pdf, 172 kB) Webb-tv debatt om förslag: En strategi för ungdomspolitiken

Betänkande 2009/10:KrU5

De nuvarande nationella kulturpolitiska målen upphävs. I stället införs nya mål som är anpassade efter dagens samhälle. Det införs också en ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet. Landsting och regioner respektive kommuner får därmed ett ökat ansvar för fördelningen av statbidragen. Stödet till litteratur- och kulturtidskriftsområdet ska bli mindre detaljreglerat, och det ska i fortsättningen vara teknikneutralt och inte kopplat till en särskild distributionsform. Inom musikområdet behöver statens insatser på central nivå reformeras. Därför avvecklas stödet till Stiftelsen Svenska rikskonserter. Regeringen arbetar med att i stället bilda en ny nationell plattform för musiken. De myndighetsspecifika mål som riksdagen beslutade om hösten 1996 för en rad myndigheter och kulturinstitutioner upphävs. I fortsättningen fastställer regeringen i myndighetsinstruktioner och regleringsbrev målen för dessa verksamheter. Ansvarsmuseifunktionen avskaffas. Centrala och regionala museer ska tillsammans med Kulturrådet få i uppdrag att lämna förslag till hur den framtida samverkan på museiområdet kan utformas. En ny myndighet för analys och uppföljning inom kulturområdet avses bildas 2011. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och avstyrkte motionsförslag från oppositionen som bland annat rör definitionen av begreppet kulturtidskrifter.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 36
Justering: 2009-12-03 Debatt: 2009-12-14 Beslut: 2009-12-16

Betänkande 2009/10:KrU5 (pdf, 436 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tid för kultur

Betänkande 2009/10:KrU1

Många statliga kulturinstitutioner som museer och teatrar har drabbats hårt av det nuvarande systemet för hyressättning. Institutionerna menar att när hyresanslagen inte räcker till tvingas de ta pengar från verksamheten för att bekosta hyrorna. Riksdagen uppmanar regeringen att ta itu med problemen. Riksdagen föreslår bland annat att en spärr övervägs som hindrar att en myndighet får minskad hyreskompensation samtidigt som hyran höjs. Några av de stora institutionerna, som Nationalmuseum, Operan och Dramaten betalar hyra utifrån sina faktiska kostnader, så kallad kostnadshyra. Kostnadshyran kan medföra att underhållet skjuts på framtiden. Riksdagen menar att regeringen måste se till att det inte blir eftersatt. Bättre möjligheter till anslagssparande eller att pengar sätts av till särskilda fonder för underhåll kan vara tänkbara lösningar, enligt riksdagen. Vidare sa riksdagen ja till regeringens förslag om budgetanslag för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid för 2010. Anslagen uppgår till cirka 11,36 miljarder kronor.

Förslagspunkter: 44 Reservationer: 15
Justering: 2009-12-03 Debatt: 2009-12-14 Beslut: 2009-12-14

Betänkande 2009/10:KrU1 (pdf, 787 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2009/10:1)

Betänkande 2009/10:KrU4

Regeringen har i en skrivelse redovisat för riksdagen hur den kyrkoantikvariska ersättningen använts och vilka resultat som har uppnåtts under perioden 2000-2009. Regeringen gör bedömningen att ersättningen har fördelats i enlighet med de principer som slogs fast i samband med den ändrade relationen mellan staten och kyrkan och att ersättningen har haft stor betydelse för bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Regeringen anser att staten även fortsättningsvis bör ta ansvar för att tillsammans med Svenska kyrkan stödja och stärka det kyrkliga kulturarvet. Storleken på ersättningen behandlar kulturutskottet i sitt budgetbetänkande. Riksdagen avslutade ärendet utan åtgärder.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2009-11-03 Debatt: 2009-11-19 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:KrU4 (pdf, 274 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kyrkoantikvariska frågor

Betänkande 2009/10:KrU3

Villkoren kommer i huvudsak att vara oförändrade för radio och tv i allmänhetens tjänst under nästa tillståndsperiod. Tillståndsperioden förlängs till fyra år och gäller från och med. 2010 till och med 2013. Reglerna för direkt sponsring skärps. Tv-avgiften ska i fortsättningen benämnas radio- och tv-avgift. Avgiftsskyldigheten ändras för myndigheter, företag med flera som i fortsättningen ska betala endast en radio- och tv-avgift oavsett hur många tv-mottagare de har.

Förslagspunkter: 24 Reservationer: 9
Justering: 2009-11-03 Debatt: 2009-11-19 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:KrU3 (pdf, 1112 kB) Webb-tv debatt om förslag: Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010–2013

Betänkande 2009/10:KrU2

Regeringen har lämnat en redogörelse för en överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Överenskommelse upprättades under hösten 2008. Huvudmålet med överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare samt att stödja framväxten av en betydligt större mångfald av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det sociala området och göra det möjligt för dem att konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer. Riksdagen sa nej till en motion och avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2009-10-20 Debatt: 2009-11-04 Beslut: 2009-11-04

Betänkande 2009/10:KrU2 (pdf, 38 kB) Webb-tv debatt om förslag: Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting

Betänkande 2008/09:KrU9

En ny språklag befäster svenskan som huvudspråk i Sverige. I dag finns det inga lagregler som talar om vilken status svenska språket har. Att svenska är huvudspråk innebär att svenska är samhällets gemensamma språk, som alla som bor i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. Det allmänna ska ha ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Den nya lagen innebär också ett starkare skydd för det svenska teckenspråket och för de fem nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Det allmänna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och främja dessa språk. Den som har ett annat modersmål än svenska, svenskt teckenspråk eller nationellt minoritetsspråk ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 7
Justering: 2009-05-07 Debatt: 2009-05-20 Beslut: 2009-05-20

Betänkande 2008/09:KrU9 (pdf, 226 kB) Webb-tv debatt om förslag: Språk för alla – förslag till språklag

Betänkande 2008/09:KrU8

Statens mål och syften med bidraget till idrotten utökas. Statsbidraget för barn och ungdomar ska lämnas till verksamheter som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv. Målen och syftena kompletteras med att stöd även kan lämnas till verksamheter som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft. Vidare upphör det bidrag till svensk idrott som beräknas som en andel av det totala överskottet från AB Svenska Spel. Det ersätts i stället av ett stabilt och förutsägbart bidrag inom ramen för ett förhöjt statsanslag. Motsvarande princip ska gälla för den andel av det totala överskottet från Svenska Spel som tillfaller ungdomsorganisationerna. Även det generella spelbidraget till idrottsrörelsen ska ingå i statsanslaget till idrotten.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 16
Justering: 2009-04-21 Debatt: 2009-05-07 Beslut: 2009-05-13

Betänkande 2008/09:KrU8 (pdf, 236 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statens stöd till idrotten

Betänkande 2008/09:KrU7

Riksdagen sa nej till motioner som tar upp olika folkbildnings-och friluftslivsfrågor från den allmänna motionstiden 2008. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete och tidigare ställningstaganden. Motionerna innehåller förslag som rör kommunernas och landstingens ansvar för folkbildning, ansvaret för amatörkultur, folkbildningens roll, folkbildningsarbete inför EU-valet och arbete med integrationsfrågor, ekonomiskt stöd till folkhögskolestudier för personer med funktionsnedsättning, samverkan mellan folkhögskole- och komvuxverksamheter och folkbildningskurser i matematik, naturvetenskap och teknik. Ett antal motionsförslag tar upp frågor om mål och visioner för friluftsrörelsen och bidrag till frivilligorganisationer och koloniträdgårdar.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 7
Justering: 2009-03-26 Debatt: 2009-04-16 Beslut: 2009-04-16

Betänkande 2008/09:KrU7 (pdf, 130 kB) Webb-tv debatt om förslag: Folkbildning och friluftsliv