Dokument & lagar (33 träffar)

Betänkande 2018/19:MJU7

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 22
Justering: 2019-02-14 Debatt: 2019-02-28 Beslut: 2019-02-28

Betänkande 2018/19:MJU7 (pdf, 654 kB)

Betänkande 2018/19:MJU6

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 20
Justering: 2019-02-14 Debatt: 2019-02-28 Beslut: 2019-02-28

Betänkande 2018/19:MJU6 (pdf, 549 kB)

Betänkande 2018/19:MJU5

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 31
Justering: 2019-02-12 Debatt: 2019-02-27 Beslut: 2019-02-27

Betänkande 2018/19:MJU5 (pdf, 905 kB)

Betänkande 2018/19:MJU3

Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2018/19:2425 yrkande 53, 2018/19:2605 yrkande 2 och 2018/19:2889 yrkande 4 ett tillkännagivande om ett fortsatt och intensifierat regelförenklingsarbete för svenskt yrkesfiske som även inbegriper det småskaliga kustfisket. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 27
Justering: 2019-02-05 Debatt: 2019-02-14 Beslut: 2019-02-27

Betänkande 2018/19:MJU3 (pdf, 701 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fiskeripolitik

Betänkande 2018/19:MJU4

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 31 Reservationer: 39
Justering: 2019-02-05 Debatt: 2019-02-14 Beslut: 2019-02-27

Betänkande 2018/19:MJU4 (pdf, 855 kB) Webb-tv debatt om förslag: Klimatpolitik

Betänkande 2018/19:MJU15


Beredning: 2019-05-07 Justering: 2019-05-28 Debatt: 2019-06-13 Beslut: 2019-06-13

Betänkande 2018/19:MJU14


Beredning: 2019-05-07 Justering: 2019-05-28 Debatt: 2019-06-13 Beslut: 2019-06-13

Betänkande 2018/19:MJU13


Beredning: 2019-04-02 Justering: 2019-04-11 Debatt: 2019-05-02 Beslut: 2019-05-02

Utlåtande 2018/19:MJU9


Beredning: 2019-03-14 Justering: 2019-03-26 Debatt: 2019-04-03 Beslut: 2019-04-03

Betänkande 2018/19:MJU12


Beredning: 2019-03-26 Justering: 2019-04-11 Debatt: 2019-05-02 Beslut: 2019-05-02

Betänkande 2018/19:MJU11


Beredning: 2019-03-26 Justering: 2019-04-09 Debatt: 2019-04-24 Beslut: 2019-04-24

Betänkande 2018/19:MJU10


Beredning: 2019-03-07 Justering: 2019-03-26 Debatt: 2019-04-03 Beslut: 2019-04-03

Betänkande 2018/19:MJU8


Justering: 2019-02-26 Debatt: 2019-03-06 Beslut: 2019-03-06

Betänkande 2018/19:MJU2

Cirka 21 miljarder kronor ur statens budget 2019 går till areella näringar, landsbygd och livsmedel. Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen sa också ja till att 760 miljoner kronor avsätts för utgifter för ekonomiskt stöd till livsmedelsproduktionen i syfte att kompensera för inkomstbortfall i spåren av 2018 års torka samt att 72 miljoner kronor avsätts i syfte att stödja skogsägare som drabbats av sommarens omfattande bränder.

Riksdagen riktade även en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 7
Justering: 2018-12-13 Debatt: 2018-12-20 Beslut: 2018-12-21

Betänkande 2018/19:MJU2 (pdf, 1215 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Betänkande 2018/19:MJU1

9,7 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet allmän miljö- och naturvård. Bland annat går 1,1 miljarder till åtgärder för havs- och vattenmiljön, 575 miljoner kronor till Naturvårdsverket och 678 miljoner kronor till skydd av värdefull natur.

50 miljoner kronor går till ett nytt anslag som ska användas för att bygga ut laddningsinfrastrukturen längs vägarna. Målet är bland annat att se till att laddningsstationerna kan användas av fler fordon än enbart batteridrivna.

Riksdagens beslut för hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas baseras på Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetalternativ.

I vissa andra delar sa riksdagen ja till regeringens förslag. Bland annat handlar det om en investeringsplan för fastigheter som ska fungera som riktlinjer för Naturvårdsverkets investeringar under 2019-2021.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2018-12-13 Debatt: 2018-12-18 Beslut: 2018-12-18

Betänkande 2018/19:MJU1 (pdf, 1165 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Betänkande 1999/2000:MJU17

Riksdagen godkände, med vissa ändringar, regeringens förslag om en ny lag om viltvårdsområden, som ersätter den nu gällande lagen om jaktvårdsområden. Den nya lagen innebär att ett viltvårdsområde kan bildas i syfte att främja viltvården genom en samordning av jakten och andra åtgärder till skydd och stöd för viltet. Fastighetsägarna inom området bildar en viltvårdsområdesförening. Verksamheten inom ett viltvårdsområde kommer att omfattas av en tydligare reglering jämfört med vad som gäller för jaktvårdsområdena. Det nuvarande majoritetskravet för bildande av ett viltvårdsområde skärps så att fyra femtedelar av fastighetsägarna måste vara överens om bildandet. Riksdagen beslutade med anledning av motioner (s, v och c) om en utvidgning av den nya lagens räckvidd: Det ska även i fortsättningen vara möjligt att tvångsansluta mark för att samordna jakten på småvilt. Vidare gjorde riksdagen, med anledning av motionsförslag, två tillkännagivanden till regeringen: Regeringen får i uppdrag att återkomma med en samlad redovisning av arbetet med jaktfrågor och vilka åtgärder som planeras. Regeringen får också i uppdrag att ta ett övergripande ansvar för att motverka de ekonomiska förluster och andra olägenheter som fiskenäringen drabbas av till följd av den ökande sälstammen. Regeringen bör i samråd med berörda myndigheter vidta åtgärder som gör det möjligt att bedriva någon form av av jakt för att komma till rätta med problemen.


Justering: 2000-05-23 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:MJU16

En ny lag om märkning och registrering av hundar träder i kraft den 1 januari 2001. Alla hundar ska märkas så att hunden kan identifieras, och ägarskapet ska registreras i ett centralt register. Undantag görs för hundar som är äldre än åtta år. En hund som påträffas utan märkning eller som saknar registrerad ägare ska kunna tas om hand av polismyndigheten om hunden utgör eller kan komma att utgöra en fara för människor eller andra djur. Om ägaren inte inom viss tid låter märka hunden eller registrera sitt ägarskap får polismyndigheten besluta att hunden ska säljas, skänkas bort eller avlivas. Bestämmelserna om omhändertagande gäller fr.o.m. den 1 april 2001. Bakgrunden till beslutet är att det i dag ofta är stora problem med att fastställa vem som är ägare till en viss hund. Det gör det svårt att ställa någon till svars för de skador som en hund kan ha orsakat. Problemet har blivit ytterst påtagligt och akut i och med det snabbt ökande antalet aggressiva och farliga hundar.


Justering: 2000-05-09 Debatt: 2000-05-24

Betänkande 1999/2000:MJU16 (doc, 108 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU13

Riksdagen godkände ett protokoll m.m. till två marina konventioner. Protokollet till den s.k. Londonkonventionen innebär en skärpning av bestämmelserna om dumpning och förbränning av avfall till havs. Ändringarna i den s.k. OSPAR-konventionen rör frågor om skydd och bevarande av ekosystem och biologisk mångfald i den marina miljön i nordöstra Atlanten.


Justering: 2000-05-04 Debatt: 2000-05-17

Betänkande 1999/2000:MJU13 (doc, 74 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU18

Riksdagen beslutade att vidga bemyndigandet i livsmedelslagen för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om egentillsyn vid hantering av livsmedel.


Justering: 2000-04-27 Debatt: 2000-05-17

Betänkande 1999/2000:MJU18 (doc, 70 kB)

Betänkande 1999/2000:MJU15

Riksdagen beslutade om ändringar i strålskyddslagen med anledning av ett nytt Euratomdirektiv. Åldersgränsen för arbete med joniserande strålning höjs till 18 år. Utförsel av sådant radioaktivt ämne som inte utgör kärnämne enligt lagen om strategiska produkter blir tillståndspliktigt. Det ska uttryckligen anges i lagen att tillståndsplikt gäller för deponering, återvinning eller återanvändning av visst radioaktivt material. Strålskyddslagens regler ska gälla även för externa arbetstagare, dvs. lagen ska gälla även för arbetstagare som utför arbete i anslutning till en strålkälla utan att vara anställda av den som bedriver verksamheten med strålning. Lagändringarna träder i kraft den 13 maj 2000.


Justering: 2000-03-30 Debatt: 2000-04-27

Betänkande 1999/2000:MJU15 (doc, 130 kB)
Paginering