Dokument & lagar (10 träffar)

Betänkande 1999/2000:BoU10

Lagen om ungdomsbosparande upphör att gälla den 31 december 2000. Det kommer därmed inte att vara möjligt att ansluta konton till ungdomsbosparandet. De anslutningar till ungdomsbosparandet som skett under den tid lagen har gällt upphör. Genom en övergångsbestämmelse får samtliga sparare med konton som den 31 december 2000 är anslutna till ungdomsbosparandet en bonusränta.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:BoU10 (doc, 83 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU9

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att redovisa sin syn på behovet av åtgärder för att uppnå en bättre konkurrens på den svenska marknaden för byggprodukter. Det kan ske t.ex. i den proposition om konkurrenspolitik som regeringen aviserat sin avsikt att överlämna i maj i år. Regeringen gavs också, med anledning av motionsförslag, i uppdrag att redovisa sin syn på behovet av en översyn av säkerhetskraven för vissa tivolianordningar. Även andra anordningar än de som omfattas av dagens besiktningskrav bör erbjuda betryggande säkerhet mot olycksfall. Det gäller t.ex. s.k. bungyjump-anordningar och s.k. rodeomaskiner samt vissa s.k. äventyrsbanor. Det är dessutom, beträffande de flesta anordningar, befogat att ifrågasätta om inte säkerhetskraven bör gälla även i andra sammanhang än allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar.


Justering: 2000-03-30 Debatt: 2000-04-13

Betänkande 1999/2000:BoU9 (doc, 209 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU8

En ny författningsreglering införs för registrering av fastigheter. Riksdagens beslut är föranlett av att den s.k. fastighetsdatareformen numera är slutförd. En översyn av regelverket har blivit nödvändig också därför att integritetsfrågorna har kommit i nytt ljus genom EG:s dataskyddsdirektiv och den nya personuppgiftslagen.


Justering: 2000-03-30 Debatt: 2000-04-12

Betänkande 1999/2000:BoU8 (doc, 243 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om plan- och byggfrågor.


Justering: 2000-02-24 Debatt: 2000-03-09

Betänkande 1999/2000:BoU7 (doc, 240 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU6

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om bl.a. fastighetsförvärv, expropriation, kommunala förköp och tomträtt. Också en motion om tomträtt från allmänna motionstiden 1998 avslogs.


Justering: 2000-02-24 Debatt: 2000-03-09

Betänkande 1999/2000:BoU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om att Heby kommun ska föras över från Västmanlands län till Uppsala län, att Länsstyrelsen i Skåne län ska benämnas länsmyndighet och att generell avgiftsbefrielse ska medges för vissa skylttillstånd.


Justering: 2000-02-10 Debatt: 2000-02-23

Betänkande 1999/2000:BoU5 (doc, 88 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU4

Riksdagen avslog Riksdagens revisorers förslag om det statliga stödet till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling. Förslagen sammanfaller i flera avgörande frågor med synpunkter och förslag som Riksrevisionsverket (RRV) redovisat för regeringen hösten 1999. Regeringen har för avsikt att genomföra en analys av RRV:s rapport och under år 2000 för riksdagen redovisa resultatet av analysen tillsammans med förslag till ändringar av regelsystemet.


Justering: 2000-02-10 Debatt: 2000-02-23

Betänkande 1999/2000:BoU4 (doc, 127 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU3

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om bl.a. hyreslagen och bostadsrättslagen.


Justering: 1999-12-14 Debatt: 2000-01-26

Betänkande 1999/2000:BoU3 (doc, 213 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU2

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om naturresursfrågor och vattenrätt.


Justering: 1999-12-14 Debatt: 2000-01-26

Betänkande 1999/2000:BoU2 (doc, 156 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU1

Riksdagen godkände regeringens förslag om 15,6 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för år 2000. De största anslagen är bostadsbidrag (5,7 miljarder kronor), räntebidrag (3,7 miljarder kronor), Statens bostadskreditnämnd (1,8 miljarder kronor) länsstyrelserna (1,8 miljarder kronor) och stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet (1,8 miljarder kronor).


Justering: 1999-11-23 Debatt: 1999-12-02

Betänkande 1999/2000:BoU1 (doc, 430 kB)