Dokument & lagar (24 träffar)

Betänkande 1999/2000:SkU24

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att analysera rättsläget när det gäller betalningsansvaret för företrädare för juridiska personer enligt den nya skattebetalningslagen. Regeringen bör redovisa resultatet av sin analys för riksdagen. Om bestämmelserna behöver omformuleras för att på ett bättre sätt säkerställa att företrädare för juridiska personer inte blir betalningsskyldiga i större utsträckning än tidigare bör regeringen lägga fram nödvändiga förslag så snart som möjligt. Bakgrunden är att de nya bestämmelserna i skattebetalningslagen kan ha inneburit ett skärpt betalningsansvar för företrädare för juridiska personer, trots att en sådan följd inte varit avsikten.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:SkU24 (doc, 79 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU23

Riksdagen godkände, med vissa justeringar, regeringens förslag till nya regler för privat införsel av bl.a. alkoholdrycker. Den mängd vin, öl och tobaksprodukter som en resande kan föra in till Sverige från ett annat EU-land utan att skatt ska betalas ökas fr.o.m. den 1 juli 2000. De nya kvantiteterna är 20 liter vin, 24 liter starköl och 400 cigaretter eller 200 cigariller eller 100 cigarrer eller 550 gram röktobak. Det är en något högre kvantitet än regeringen föreslår för cigariller, cigarrer och röktobak. Det blir vidare möjligt att föra in 1 liter sprit och 3 liter starkvin vid samma tillfälle.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:SkU23 (doc, 151 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU22

Riksdagen godkände regeringens förslag om bl.a. uppmjukningar i regelsystemet för exportbutiker, omläggning av skatten på kärnkraftsel från en produktionsskatt till en effektskatt samt utvidgning av industrins energiskattenedsättning till jordbruket.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:SkU22 (doc, 186 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU21

Regelsystemet för frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler ändras. Ändringarna syftar till att minska administrativa och rättsliga problem. Riksdagen gav också, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att återkomma med ett förslag om en sänkning av mervärdesskatten för djurparker till 6 % fr.o.m. årsskiftet 2000/01. Mervärdesskatten för djurparker ligger i dag på den generella nivån, dvs. 25 %. Med stöd av EG-regler har Sverige redan i dag en lägre mervärdesskatt för bl.a. museer och teatrar.


Justering: 2000-05-23 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:SkU21 (doc, 114 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU18

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om taxering, skattebetalning och folkbokföring.


Justering: 2000-03-21 Debatt: 2000-04-05

Betänkande 1999/2000:SkU18 (doc, 199 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU17

Riksdagen gav, med anledning av en v-motion, regeringen i uppdrag att se över reglerna för uppskov med reavinstbeskattningen när det gäller nybyggnad på egen tomt. Den som säljer en permanentbostad och köper en annan bostad kan i dag få uppskov med skatten på reavinsten. Det är däremot inte möjligt att få uppskov om man sedan tidigare äger en obebyggd tomt och säljer sin bostad för att bygga en ny bostad på tomten.


Justering: 2000-03-21 Debatt: 2000-04-05

Betänkande 1999/2000:SkU17 (doc, 254 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU20

Riksdagen godkände ändringar i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Folkrepubliken Kina. Beslutet innebär bl.a. en retroaktiv förlängning av de s.k. matching credit-bestämmelserna fr.o.m år 1997 t.o.m. år 2006 samt att reducering sker av källskatten på utdelning mellan bolag. För att undvika dubbelbeskattning av rörelseinkomst och inkomst av självständig yrkesutövning övergår Sverige från undantagandemetoden till avräkningsmetoden.


Justering: 2000-03-07 Debatt: 2000-03-22

Betänkande 1999/2000:SkU20 (doc, 71 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU19

Mervärdesskatt ska tas ut på avgifter för överfarten mellan Sverige och Danmark över Öresund. Riksdagen godkände också vissa förenklingar när det gäller avdrags- och återbetalningsreglerna som avtalats med Danmark.


Justering: 2000-03-07 Debatt: 2000-03-22

Betänkande 1999/2000:SkU19 (doc, 82 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om energibeskattning, vägtrafikbeskattning, alkohol och tobak samt vissa andra punktskattefrågor.


Justering: 2000-02-22 Debatt: 2000-03-08

Betänkande 1999/2000:SkU16 (doc, 250 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU15

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om mervärdesskatt. I flera av motionerna begärs sänkning eller slopande av mervärdesskatten på varor och tjänster av olika slag - turisttjänster, servering samt böcker m.m. Vidare behandlas mervärdesskatten vid elektronisk handel samt vissa skattefrågor om ideella föreningars verksamhet.


Justering: 2000-02-22 Debatt: 2000-03-08

Betänkande 1999/2000:SkU15 (doc, 158 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU14

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om företags- och kapitalbeskattning.


Justering: 2000-02-22 Debatt: 2000-03-08

Betänkande 1999/2000:SkU14 (doc, 153 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU13

Riksdagen gav, med anledning av en v-motion, regeringen i uppdrag att utreda effekterna av en utvidgning av avdragsrätten för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning. En utvidgning skulle kunna ge positiva effekter i form av ökad rörlighet på arbetsmarknaden och bättre möjligheter att bo och arbeta i glesbygd. I dag kan gifta och sammanboende par göra avdrag vid dubbel bosättning under längst tre år och ensamstående skattskyldiga under längst ett år.


Justering: 2000-02-22 Debatt: 2000-03-08

Betänkande 1999/2000:SkU13 (doc, 283 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU12

Riksdagen godkände regeringens förslag om de inkomstskatte- och kupongskattefrågor som aktualiseras av att vissa aktiebolag ska kunna förvärva egna aktier (se 1999/2000:LU9). Vidare godkändes förslag om uttag av kupongskatt i samband med nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier eller genom nedsättning av aktiens nominella belopp samt vid fusion och likvidation. De nya bestämmelserna träder i kraft den 10 mars 2000. Riksdagen godkände också en ändring rörande beskattningen vid överlåtelser till underpris av lagerfastigheter. Dessa regler ska tillämpas på överlåtelser som sker den 7 december 1999 eller senare.


Debatt: 2000-02-23

Betänkande 1999/2000:SkU12 (doc, 116 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU11

Riksdagen beslutade att inte godkänna regeringens förslag att sänka skatten på dieselolja i miljöklass 3 med 9 öre per liter och höja skatten på dieselolja av miljöklass 1 med 1 öre per liter. Skattejusteringarna bör få vänta till dess effekterna av de ändrade miljöspecifikationerna har kunnat avläsas på bränslemarknaden. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag. Riksdagen godkände däremot regeringens förslag om bl.a. skattejusteringar för miljöklasserna på bensin. När det gäller etanolinblandning i bensin uttalade riksdagen att det är viktigt att regeringen följer utvecklingen av produktionsmetoder samt eventuellt nya forskningsrön. Om det finns anledning att anta att maximivärdet för etanolinblandning i bensin bör förändras bör regeringen aktualisera detta under de fortsatta förhandlingarna inom det europeiska Auto/oil-programmet. Regeringen bör i avvaktan på att Auto/oil-programmets andra del slutförts pröva möjligheten att av Europeiska kommissionen få dispens från direktivets bestämmelser om högsta tillåtna volymhalt etanol i bensin. (Se även 1999/2000:SkU8 .)


Justering: 1999-12-08 Debatt: 1999-12-15

Betänkande 1999/2000:SkU9

Beskattningen av anställda ombord på färjor och tåg i reguljär trafik mellan Sverige och Danmark ska ske i det land där arbetsgivaren har sitt hemvist. Riksdagens beslut är en följd av att Statens järnvägar och Danske Statsbaner träffat en överenskommelse om gemensam drift av passagerartågtrafiken över Öresund, och det gäller även färjetrafiken.


Justering: 1999-11-25 Debatt: 1999-12-01

Betänkande 1999/2000:SkU9 (doc, 84 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU2

En ny inkomstskattelag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. Den nya lagen ersätter 35 skattelagar, främst 1928 års kommunalskattelag och 1947 års lag om statlig inkomstskatt. Syftet är att lagstiftningen med den nya lagen ska bli överskådlig och språkligt moderniserad.


Justering: 1999-11-25 Debatt: 1999-12-15

Betänkande 1999/2000:SkU2 (doc, 124 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU10

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för hur reglerna om kontroll av postförsändelser har tillämpats under sista halvåret 1998. Kontrollen sker på två platser i landet, nämligen Arlanda flygplats och det s.k. utväxlingskontoret i Malmö.


Justering: 1999-11-16 Debatt: 1999-12-01

Betänkande 1999/2000:SkU10 (doc, 76 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU8

Riksdagen beslöt enhälligt återförvisa ärendet till skatteutskottet för ytterligare beredning.


Justering: 1999-11-16 Debatt: 1999-12-01

Betänkande 1999/2000:SkU8 (doc, 265 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU7

Det införs en möjlighet att justera förmånsvärdet för miljöbilar ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för närmast jämförbara bilar som drivs med endast bensin eller dieselolja och som normalt har ett lägre nybilspris. Riksdagen beslutade också om en del ändringar på olika områden där beslut om lagstiftning behövs före årsskiftet. När det gäller samordningsnummer på handlingar som ges in till skattemyndigheten beslutade riksdagen, mot regeringens förslag, att reglerna om samordningsnummer på kontrolluppgifter ska tillämpas först fr.o.m. den 1 januari 2001.


Justering: 1999-11-16 Debatt: 1999-12-01

Betänkande 1999/2000:SkU7 (doc, 111 kB)

Betänkande 1999/2000:SkU5

De allra flesta av de särskilda regler som tar sikte på transaktioner mellan fåmansägda företag och deras ägare (de s.k. stoppreglerna) slopas. Slopandet av stoppreglerna träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas första gången vid taxeringen år 2001. Stoppreglerna infördes 1976 och skulle motverka att ägaren till ett fåmansägt företag utnyttjade företaget för att mildra sin egen eller närståendes beskattning på ett sätt som inte var förenligt med principerna i skattesystemet. Slopade stoppregler förväntas förbättra företagsklimatet och tillväxten i små och medelstora företag. Ett annat skäl är att skattesystemet ska vara neutralt och skattereglerna enkla och så långt som möjligt generella.


Justering: 1999-11-16 Debatt: 1999-12-01

Betänkande 1999/2000:SkU5 (doc, 113 kB)
Paginering