Dokument & lagar (14 träffar)

Betänkande 1999/2000:KrU14

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för det s.k. SESAM-projektet, som pågick under åren 1995-1998. För projektet anvisades 235 miljoner kronor. Projektet inriktades på att bevara och öppna föremålssamlingarna i främst de statligt stödda museerna. Medlen har använts för en räddningsaktion av föremålssamlingar genom registrering, dokumentation, vård, konservering och magasinering.


Justering: 2000-04-06 Debatt: 2000-04-28

Betänkande 1999/2000:KrU14 (doc, 111 kB)

Betänkande 1999/2000:KrU13

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om kulturmiljövård. Motionerna innehåller förslag bl.a. om ansvarsfördelningen inom kulturmiljövården mellan den centrala, regionala och lokala nivån, om att skilja den arkeologiska undersökningsverksamheten (UV) från Riksantikvarieämbetet (RAÄ), om en sammanslagning av RAÄ och Naturvårdsverket, om att kulturminneslagen (KML) ska föras in i miljöbalken, om att kostnadsansvaret för markägaren bör begränsas vid arkeologiska undersökningar, om att en reglering ska införas i KML som möjliggör avyttring av föremål från arkeologiska massfynd samt om en långsiktig plan för finansiering av de kyrkliga kulturvärdena.


Justering: 2000-04-04 Debatt: 2000-04-27

Betänkande 1999/2000:KrU13 (doc, 188 kB)

Betänkande 1999/2000:KrU7

Riksdagen godkände regeringens förslag till övergripande mål för verksamheten inom kulturmiljöområdet. Riksdagen uttalade också att de övergripande målen för Riksantikvarieämbetet bör anpassas till de nya övergripande målen för verksamheten inom kulturmiljöområdet. Vidare beslutades om lagändringar: Länsstyrelsen ska även under ett pågående ärende om byggnadsminnesförklaring kunna meddela beslut om anmälningsskyldighet. Beslut om fornminnen ska i huvudsak kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, och länsstyrelsens möjligheter att besluta om förelägganden utökas när det gäller byggnadsminnen. Skyddet för ortnamn stärks genom att god ortnamnssed ska iakttas vid statlig och kommunal verksamhet. Regeringen får rätt att meddela föreskrifter om vilka kulturföremål som det ska krävas tillstånd för att få föra ut ur landet. För dessa kulturföremål ska det alltid, utan undantag, krävas tillstånd. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att återkomma med kompletterande regler om skydd för kyrkstäder. Riksdagen anser i likhet med Kulturarvsutredningen att kyrkstäderna bör skyddas på samma sätt som de kyrkliga kulturminnena.


Justering: 2000-04-04 Debatt: 2000-04-27

Betänkande 1999/2000:KrU7 (doc, 220 kB)

Betänkande 1999/2000:KrU11

Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om översynen av myndighetsstrukturen på museiområdet. Det är angeläget att den sedan länge pågående översynen snarast slutförs. I översynen bör museernas ekonomi och deras möjligheter till ökad samverkan analyseras. Översynsarbetet bör bl.a. leda till en effektivare resursanvänding på museiområdet och till att museernas möjligheter till en långsiktig och säkrare planering förbättras. Förhållandet mellan museernas olika intäkter och deras möjligheter att utföra givna uppdrag bör också belysas i översynen.


Justering: 2000-03-23 Debatt: 2000-04-06

Betänkande 1999/2000:KrU11 (doc, 146 kB)

Betänkande 1999/2000:KrU12

Riksdagen uttalade att det är angeläget att den av regeringen aviserade utredningen om arkivväsendet snarast påbörjas. Arkivlagen har varit i kraft i snart nio år, och arkivens arbetssituation har förändrats, bl.a. beroende på den snabba tekniska utvecklingen och ökade mängden material. Denna utveckling har i grunden ändrat arkiveringens betingelser. Det är därför mycket angeläget att den utredning om arkivväsendet som regeringen aviserade i budgetpropositionen för år 2000 snarast påbörjas. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag.


Justering: 2000-03-14 Debatt: 2000-04-06

Betänkande 1999/2000:KrU12 (doc, 96 kB)

Betänkande 1999/2000:KrU10

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om teater, dans och musik. Motionerna behandlar bl.a. bidragsutvecklingen m.m. för teater, dans och musik, frågor om hur arbetsmarknaden för skådespelare och dansare ska kunna stimuleras, stödet till länsmusiken, musikteaterarenan Dalhalla, länskonsulenter och länskonstnärer inom områdena teater och dans, statligt stöd till folkmusik, världsmusik, jazz och amatörverksamhet samt den kommunala musikskolans betydelse och behovet av stöd till utrustning, lokaler och scener för musikundervisningen i musikskolan, folkbildningen och ideella musikföreningar.


Justering: 2000-03-14 Debatt: 2000-03-30

Betänkande 1999/2000:KrU10 (doc, 147 kB)

Betänkande 1999/2000:KrU9

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om kulturpolitiska frågor. Motionerna behandlar bl.a. frågor om utgångspunkter för kulturpolitiken, statens ansvar på kulturområdet och kulturens finansiering, basstruktur för kulturell frihet och utveckling, kultursponsring, kulturinstitutionernas hyreskostnader och regeringens regleringsbrev rörande Kulturrådets bidragsfördelning, syftet med Stiftelsen Framtidens kultur och relationen mellan stiftelsens och Kulturrådets resurser, nya nationella kulturpolitiska mål, delaktigheten i kulturen för barn och unga, kvinnor samt funktionshindrade, stöd för samernas kultur, det mångkulturella samhället samt det internationella kulturutbytet.


Justering: 2000-03-14 Debatt: 2000-03-30

Betänkande 1999/2000:KrU9 (doc, 245 kB)

Betänkande 1999/2000:KrU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om radio- och TV-frågor. Motionerna innehåller förslag bl.a. om det framtida public service-uppdragets innehåll, om funktionshindrades tillgång till radio och TV, om våldsinslagen i SVT, om att SVT och SR ska vara mer återhållsamma med satsningar på ny teknik, om att TV-publiken inte ska behöva betala extra avgift för att få tillgång till SVT:s krypterade digitala marksändningar och om att nordisk TV ska göras tillgänglig för den svenska TV-publiken.


Justering: 2000-02-24 Debatt: 2000-03-09

Betänkande 1999/2000:KrU8 (doc, 213 kB)

Betänkande 1999/2000:KrU1

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 7 570 miljoner kronor till kultur, medier, trossamfund och fritid för år 2000. Riksdagen gav våren 1999 regeringen i uppdrag att se över frågan om hur konstnärernas förslagsrätt vid utseende av styrelserna för Konstnärsnämnden och Sveriges bildkonstnärsfond skulle kunna vidgas (se 1998/99:KrU9 ). Regeringen anser att den nuvarande ordningen bör behållas. Men riksdagen gav regeringen på nytt i uppdrag att snarast se över frågan. Riksdagen uttalade vidare att beslutet från våren 1998 att omlokalisera ledningen för Statens sjöhistoriska museer från Stockholm till Karlskrona bör fullföljas (se 1997/98:KrU7 ). I motsats till regeringen kan riksdagen inte se att förutsättningarna för beslutet skulle ha förändrats. Regeringen fick därför i uppdrag att redan i 2000 års ekonomiska vårproposition skapa utrymme för år 2001 för de kostnader som flyttningen kan medföra. Vid medelsberäkningarna bör regeringen utgå från att förstärkningen i årets budgetproposition för Marinmuseum fr.o.m. år 2001 ska ligga fast.


Justering: 1999-11-25 Debatt: 1999-12-08

Betänkande 1999/2000:KrU1 (doc, 543 kB)

Betänkande 1999/2000:KrU6

Undantaget från reavinstbeskattning vid tillskjutande av fideikommissfastigheter till ett s.k. fideikommissaktiebolag utvidgas till att omfatta även vissa samlingar som ingår i ett fideikommiss. Däremot ska reavinstbeskattning ske när aktiebolaget avyttrar fastigheter eller samlingar och när en aktieägare avyttrar aktier i bolaget. När det gäller avveckling av fideikommiss beslutade riksdagen att Fideikommissnämnden ges något vidgade befogenheter och att lagstiftningen anpassas till 1975 års aktiebolagslag. Fideikommiss är fast eller lös egendom som enligt särskilt förordnande, exempelvis i fideikommissbrev eller testamente, ska bevaras ominskad för all framtid och följa en viss successionsordning. Fideikommissen avvecklas sedan 1964 enligt en särskild lag.


Justering: 1999-11-04 Debatt: 1999-11-25

Betänkande 1999/2000:KrU6 (doc, 165 kB)

Betänkande 1999/2000:KrU4

Riksdagen godkände regeringens förslag om tre mål för den nationella ungdomspolitiken. De nya målen ska vara följande: 1. Ungdomar ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv. 2. Ungdomar ska ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet. 3. Ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande ska tas till vara som en resurs. Ungdomsstyrelsen ska verka för att målen för den nationella ungdomspolitiken uppfylls. Det ska vara regeringens uppgift att utforma de övergripande målen för Ungdomsstyrelsens verksamhet.


Justering: 1999-11-04 Debatt: 1999-11-25

Betänkande 1999/2000:KrU4 (doc, 458 kB)

Betänkande 1999/2000:KrU3

Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag att idrottsrörelsen själv bör lägga fast målen för sin verksamhet. Staten ska endast ange de syften som staten har med sin bidragsgivning. Statsbidraget ska stödja verksamhet som bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet för motion och idrott. Vidare ska bidraget öka deras möjligheter att utöva inflytande över och ta ansvar för sitt idrottande. Det ska göra det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion och syfta till att ge kvinnor och män lika förutsättningar att delta i idrottsverksamhet. Bidraget ska främja integration och god etik, bidra till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed främja en god hälsa hos alla människor. Riksdagen beslutade vidare att de medel som staten ger för svenskt deltagande vid olympiska spel och Paralympics ska anvisas varje år och fortsättningsvis inkluderas inom ramen för anslaget Stöd till idrotten.


Justering: 1999-11-04 Debatt: 1999-11-25

Betänkande 1999/2000:KrU3 (doc, 351 kB)

Betänkande 1999/2000:KrU5

Riksdagen godkände regeringens förslag om ett samlat filmavtal. Förslaget innebär att alla filmpolitiska stöd som hanteras av Filminstitutet ska regleras i ett avtal, 2000 års filmavtal, som träffades våren 1999 mellan företrädare för staten, filmbranschen, Sveriges Television AB och TV 4 AB. Filmavtalet, som träder i kraft den 1 januari 2000 och ska gälla t.o.m. den 31 december 2004, innehåller såväl förändringar som förstärkningar av nuvarande filmpolitiska stöd. Staten avser att lämna ett årligt bidrag till Filminstitutet på 200,5 miljoner kronor, en ökning med 62,6 miljoner kronor i jämförelse med de medel som anvisats för år 1999.


Justering: 1999-10-12 Debatt: 1999-10-27

Betänkande 1999/2000:KrU5 (doc, 206 kB)

Betänkande 1999/2000:KrU2

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk språkutredning. Detta mot bakgrund av risken för en språkutarmning hos vissa delar av befolkningen. Utredningen bör få i uppgift att föreslå åtgärder som syftar till att främja svenska språket och att ge alla medborgare i Sverige, oavsett språklig och social bakgrund, likvärdiga möjligheter att tillägna sig detta. Utgångspunkten för utredningens arbete är ett förslag till handlingsprogram som Svenska Språknämnden utarbetat. De nationella kulturpolitiska målen bör utgöra en plattform för utredningens arbete, men den ska i övrigt arbeta förutsättningslöst.


Justering: 1999-09-21 Debatt: 1999-10-13

Betänkande 1999/2000:KrU2 (doc, 144 kB)