Debatter och beslut

Kammaren i dag Torsdag 22 mars 2018

Debatt om förslag

 • Riksdagen debatterar utskottens förslag.

Frågestund

 • Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

  Följande ministrar deltar:

  • Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) 
  • Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
  • Bostad- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP)
  • Migrations- och biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S)

  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Frågor till övriga ministrar förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.

  Webb-tv

Beslut

 • Riksdagen beslutar om ärenden.

Riksdagsbeslut

Här får du korta sammanfattningar av utskottens förslag som riksdagen ska besluta om och de senaste besluten som riksdagen har fattat.

Beslut i korthet

21 mars 2018

Barnäktenskap bör inte kunna erkännas i Sverige (CU8)

Beslutsdatum: 21 mars 2018
Betänkande 2017/18:CU8

Riksdagen tycker inte att nuvarande lagstiftning kring utländska barnäktenskap är tillräcklig. Därför har riksdagen i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att återkomma med ett lagförslag som innebär att barnäktenskap aldrig erkänns i Sverige om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige.

Riksdagen tycker inte heller att nuvarande lagstiftning kring utländska polygama äktenskap är tillräcklig. Det finns i Sverige drygt 150 personer som är gifta med fler än en person. Riksdagen riktade därför även en uppmaning till regeringen om att utreda hur regelverket kan ändras för att säkerställa att månggifte inte erkänns här.

Riksdagen sa också nej till övriga motionsförslag om familjerätt som behandlades samtidigt.

Barnäktenskap bör inte kunna erkännas i Sverige (CU8)
Ny gemensam lag för inrikes och internationell järnvägstrafik (CU12)

Beslutsdatum: 21 mars 2018
Betänkande 2017/18:CU12

En ny gemensam lag för inrikes och internationell järnvägstrafik införs. Tanken är att modernisera reglerna och att anpassa dem så att internationella bestämmelser för järnvägstrafik även gäller inrikes i Sverige. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagen innehåller exempelvis regler för skadeståndsansvar vid resor med tunnelbana eller spårväg och när utomstående skadas till följd av järnvägs-, tunnelbane- eller spårvägstrafik. Den omfattar också regler för vilket ansvar järnvägsföretag, alltså företag som driver trafik på järnväg, har om gods som transporteras skadas eller försenas. Dessutom innehåller lagen regler som ger järnvägsföretag möjlighet att få kostnader för förseningar ersatta av infrastrukturförvaltaren, alltså den aktör som sköter och underhåller järnvägen, om förseningen beror på brister i själva järnvägen.

Den nya lagen börjar gälla 1 juli 2018.

Ny gemensam lag för inrikes och internationell järnvägstrafik (CU12)
Skrivelse om Internationella valutafondens verksamhet har granskats (FiU22)

Beslutsdatum: 21 mars 2018
Betänkande 2017/18:FiU22

Finansutskottet har granskat en skrivelse från regeringen om verksamheten i Internationella valutafonden (IMF). Skrivelsen är en följd av ett tillkännagivande 2017 då riksdagen uppmanade regeringen att lämna en särskild skrivelse som redovisar arbetet inom IMF och andra internationella finansiella institutioner där Sverige är medlem. Utskottet välkomnar skrivelsen och håller med regeringen om att det är viktigt att värna ett starkt IMF med tillräckliga resurser för att främja global finansiell stabilitet och att IMF i sin verksamhet tar lärdomar från tidigare finanskriser samt bygger kapacitet för att hantera nya riskområden. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa nej till 77 förslag i motioner inom området finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor och hänvisar till att det pågår arbete i flera av frågorna som tas upp i motionerna. Motionerna handlar bland annat om hushållens skuldsättning, kontanthantering och betaltjänster samt struktur och konkurrens på bank- och finansmarknaden.

Skrivelse om Internationella valutafondens verksamhet har granskats (FiU22)
Regeringen bör arbeta för att minska återfall i brott (JuU16)

Beslutsdatum: 21 mars 2018
Betänkande 2017/18:JuU16

Många personer som döms för brott återfaller i kriminalitet efter att de avtjänat sitt straff. Riksdagen tycker därför att regeringen borde arbeta mer för att förebygga återfall i brott. Riksdagen riktar tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen borde:

 • Arbeta för att unga gängkriminella ska få möjlighet till bättre anpassade frivårdsinsatser för att förebygga återfall i brott.
 • Tillsätta en utredning för att utvärdera det återfallsförebyggande arbetet inom Kriminalvården.
 • Arbeta för att post till intagna kontrolleras av kriminalvårdspersonal i hög utsträckning.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Regeringen bör arbeta för att minska återfall i brott (JuU16)
Svenska ambassader och konsulat ska ge skydd till EU-medborgare och deras familjemedlemmar (JuU28)

Beslutsdatum: 21 mars 2018
Betänkande 2017/18:JuU28

Medborgare i EU-länder och deras familjemedlemmar ska få rätt till samma konsulära skydd, alltså hjälp från svenska ambassader och konsulat, som svenska medborgare i länder utanför EU. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Det innebär att svensk lagstiftning ändras och anpassas till bindande EU-regler om att EU-medborgare som vistas i ett land utanför EU, där landet som de är medborgare i inte har ambassader eller konsulat, ska kunna få konsulärt skydd från andra EU-länder. Lagändringarna innebär att EU-medborgare och deras familjemedlemmar, på samma villkor som svenska medborgare, får rätt att ta del av ekonomiskt bistånd och katastrofinsatser från svenska ambassader och konsulat i länder utanför EU.

Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2018.

Svenska ambassader och konsulat ska ge skydd till EU-medborgare och deras familjemedlemmar (JuU28)
Regeringen bör arbeta för lika villkor och tillsyn inom tandvården i pågående utredning (SoU7)

Beslutsdatum: 21 mars 2018
Betänkande 2017/18:SoU7

Riksrevisionen rekommenderar i en rapport att Försäkringskassan får ökade möjligheter till sanktioner och kontroll av det statliga tandvårdsstödet. Regeringen instämmer och håller på att utreda hur Försäkringskassan ska kunna hindra tandvårdsgivare som använder tandvårdsstödet felaktigt från att få tillgång till det elektroniska system som hanterar utbetalningar från stödet.

Riksdagen håller med om att Försäkringskassan bör få ökade kontroll- och sanktionsmöjligheter. I den pågående utredningen om att stoppa tandvårdsgivare som missköter sig från ersättningssystemet bör regeringens utgångspunkt vara att lika villkor samt likvärdig tillsyn och uppföljning ska gälla för alla vårdgivare, oavsett driftsform. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, om detta till regeringen.

Riksdagens ställningstagande kom när riksdagen behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Regeringen bör arbeta för lika villkor och tillsyn inom tandvården i pågående utredning (SoU7)
Kvaliteten på Socialtjänstens yttranden i förundersökningar bör höjas (SoU13)

Beslutsdatum: 21 mars 2018
Betänkande 2017/18:SoU13

Riksdagen riktade två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om socialtjänstens arbete med unga lagöverträdare.

 • Regeringen borde utreda om det finns ett behov av att socialtjänsten oftare närvarar vid inledande förhör med unga som misstänks för brott. Utskottet menar att det finns större möjligheter till en snabbare utredning om den ungas levnadsomständigheter om socialtjänsten medverkar.
 • Regeringen borde arbeta för att säkerställa att socialtjänstens yttranden i förundersökningar om unga håller en hög kvalitet. Yttrandet baseras på en social utredning av personen och används som underlag innan en åklagare tar beslut om att väcka åtal mot en person under 18 år.

Förslagen om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2015/16, 2016/17 och 2017/2018 om socialtjänstfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Kvaliteten på Socialtjänstens yttranden i förundersökningar bör höjas (SoU13)
Regeringen bör föreslå enklare biståndsprövning för äldre (SoU14)

Beslutsdatum: 21 mars 2018
Betänkande 2017/18:SoU14

Riksdagen anser att äldres delaktighet och självbestämmande i den vardagliga omsorgen behöver öka. En del i detta är att förenkla kommunernas prövning av hjälp och bistånd till äldre. Äldre som bara behöver till exempel trygghetslarm, enklare service eller sociala insatser i mindre omfattning ska inte behöva gå igenom en stor biståndsprövning. Kommunerna ska inte behöva använda mycket tid och resurser till detta.

Riksdagen uppmanade därför regeringen i ett tillkännagivande att så fort som möjligt återkomma till riksdagen med ett förslag om förenklad biståndsprövning för äldre.

Riksdagens ställningstagande kom när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner, framför allt med hänvisning till att utredningar och arbete redan pågår i flera av frågorna.

Regeringen bör föreslå enklare biståndsprövning för äldre (SoU14)
Ersättning till vissa personer som har ändrat könstillhörighet (SoU19)

Beslutsdatum: 21 mars 2018
Betänkande 2017/18:SoU19

Personer som har ansökt om att få ändra sin könstillhörighet, under den tid det fanns krav på att de inte skulle ha någon fortplantningsförmåga, ska få ersättning av staten under vissa förutsättningar. Det gäller de som ansökt om ändrad könstillhörighet under 1 juli 1972–30 juni 2013 och fått ansökan beviljad. Kravet på att personer som vill ändra könstillhörighet inte ska ha någon fortplantningsförmåga togs bort den 1 juli 2013.

Ersättningen är 225 000 kr per person. Ansökan om ersättning ska göras skriftligen av personen själv och den lämnas till och prövas av Kammarkollegiet. Ansökan ska ha kommit in senast den 1 maj 2020.

Det görs också ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Vid ansökan om ersättning kommer uppgifter om hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden kopplade till personen som ansökt om denna ersättning att ska vara sekretessbelagda. Uppgiften kan bara lämnas ut om det står klart att inte personen eller någon som är närstående till personen lider men. Sekretessen gäller i högst 70 år.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar att gälla den 1 maj 2018.

Ersättning till vissa personer som har ändrat könstillhörighet (SoU19)

14 mars 2018

Förebyggande arbetsmiljöarbete borde underlättas ytterligare (AU8)

Beslutsdatum: 14 mars 2018
Betänkande 2017/18:AU8

Regeringen borde se till att Arbetsmiljöverket får bättre rutiner för att ta emot tips och anmälningar. Det anser riksdagen och uppmanade därför regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Riksdagen tycker också att det borde bli lättare för arbetsgivare i alla branscher att bedriva ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete. Regeringens arbetsmiljöstrategi bör därför i större utsträckning innehålla initiativ som underlättar ett sådant arbete. Riksdagen riktade därför ytterligare ett tillkännagivande till regeringen med denna uppmaning.

Riksdagen sa också nej till de övriga motionsförslagen om arbetsmiljö och arbetstid som behandlades samtidigt.

Förebyggande arbetsmiljöarbete borde underlättas ytterligare (AU8)
Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data (FiU25)

Beslutsdatum: 14 mars 2018
Betänkande 2017/18:FiU25

Riksdagen uppmanade regeringen i ett så kallat tillkännagivande att ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Myndigheterna bör göra offentliga handlingar tillgängliga i maskinläsbart skick.

Öppna data kan beskrivas som digital information som är fri att använda, återanvända och sprida utan annat förbehåll än att användaren anger källa eller delar informationen på samma sätt.

Riksdagens tillkännagivande kom när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om statlig förvaltning och statistikfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom åtgärder redan har vidtagits i vissa frågor och att arbete pågår i andra.

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data (FiU25)
ISP bör få ange inriktningen för signalspaning (FöU5)

Beslutsdatum: 14 mars 2018
Betänkande 2017/18:FöU5

Signalspaning får utföras för att kartlägga utvecklingen och spridningen av massförstörelsevapen och krigsmateriel. Det är områden som Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har ansvar för. Men ISP har i dag inte rätt att ange inriktningen för signalspaning från FRA i sitt arbete.

Riksdagen anser att det kan betyda att ISP inte har möjlighet att lösa sina uppgifter på ett bra sätt. Riksdagen vill därför att regeringen ser över möjligheten att ge ISP rätt att besluta om inriktningen för signalspaning av FRA och riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta.

Riksdagens tillkännagivande kom när riksdagen behandlade en skrivelse från regeringen om Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Riksdagen lade samtidigt skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

ISP bör få ange inriktningen för signalspaning (FöU5)
Användningen av hemliga tvångsmedel har granskats (JuU10)

Beslutsdatum: 14 mars 2018
Betänkande 2017/18:JuU10

Riksdagen har granskat en skrivelse från regeringen om hemliga tvångsmedel under 2016. Det är en årlig redovisning som handlar om hur de brottsbekämpande myndigheterna använt sig av hemliga metoder som rumsavlyssning, kameraövervakning och avlyssning av elektronisk kommunikation. De här metoderna ska användas när det är nödvändigt för att förhindra eller utreda brott, men måste avvägas mot människors rätt till skydd för privatliv.

Under 2016 gavs knappt 10 500 tillstånd till hemliga tvångsmedel, vilket är fler än 2015 och 2014.

Säkerhetspolisen fattade totalt 307 beslut om hemliga tvångsmedel, med stöd av bestämmelserna i rättegångsbalken och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, vilket är en minskning jämfört med 2015.

Riksdagen håller med regeringen om att de hemliga tvångsmedlen fyller en mycket viktig funktion för det brottsutredande arbetet och att de hemliga tvångsmedlen inneburit en reell nytta. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Användningen av hemliga tvångsmedel har granskats (JuU10)
Regelverket som reglerar vattenbruk borde ses över (MJU13)

Beslutsdatum: 14 mars 2018
Betänkande 2017/18:MJU13

Regeringen borde se över regelverket som reglerar vattenbruk och arbeta för ett effektivare uppföljningssystem inom fiskeområdet. Det tycker riksdagen som riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att se över båda områdena.

Anledningen till det är bland annat att riksdagen anser att det svenska vattenbruket har en stor utvecklingspotential som bör tas tillvara i större utsträckning. Ett vattenbruk är odling av bland annat fisk, kräftdjur och alger. När det gäller uppföljning inom fiskeområdet tycker riksdagen att det finns brister i det nuvarande systemet och att det krävs mer effektiva åtgärder för att kunna förvalta fiskbestånden på bästa sätt.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2017 om fiskeripolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Regelverket som reglerar vattenbruk borde ses över (MJU13)
Sverige får en ny nationalpark (MJU14)

Beslutsdatum: 14 mars 2018
Betänkande 2017/18:MJU14

Riksdagen godkände regeringens förslag om att mark- och vattenområden som staten äger inom Alvesta och Tingsryds kommuner i Småland förklaras som Åsnens nationalpark. Åsnens nationalpark blir Sveriges 30:e nationalpark.

Syftet med att Åsnenområdet i Småland blir nationalpark är att bevara ett representativt, variationsrikt och biologiskt värdefullt sydsvenskt skogs- och sjölandskap där växt- och djurlivet i stor utsträckning är orört.

Riksdagen godkände också att Sånfjällets nationalpark ska heta Sonfjällets nationalpark och att Trestickla nationalpark ska heta Tresticklans nationalpark.

Sverige får en ny nationalpark (MJU14)

8 mars 2018

Nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter (CU9)

Beslutsdatum: 8 mars 2018
Betänkande 2017/18:CU9

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om framför allt hyresrätt, men även om kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. Anledningen är bland annat att regeringen redan arbetar med flera av frågorna och att riksdagen inväntar resultatet av det arbetet.

Motionerna handlar bland annat om systemet för hyressättning, presumtionshyror, andrahandsuthyrning, hyresstatistik och hyresrättsregister, främjande av kooperativ hyresrätt, bostadsrättsregister, ombildning till bostadsrätt och främjande av ägarlägenheter.

Nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter (CU9)
Insatser för att motverka ungdomsbrottslighet behövs (JuU18)

Beslutsdatum: 8 mars 2018
Betänkande 2017/18:JuU18

För att ungdomsbrottsligheten ska motverkas borde informationsutbytet mellan socialtjänst och polis förenklas, fler brottsmisstänkta barn under 15 år drogtestas och fler unga dömas till ungdomstjänst. För att motverka utvecklingen med en ökad gängkriminalitet med brott som begås av unga borde fler brott som begås av personer under 15 år utredas. Dessutom behövs en snabbare lagföring vid ungdomsbrottslighet och fler former av straff för unga som är skyldiga till brott. Riksdagen uppmanar regeringen, genom sex tillkännagivanden, att återkomma med förslag och insatser för att motverka ungdomsbrottsligheten.

Förslagen om tillkännagivanden kommer från motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Insatser för att motverka ungdomsbrottslighet behövs (JuU18)
Den högspecialiserade vården ska organiseras i samlat system (SoU18)

Beslutsdatum: 8 mars 2018
Betänkande 2017/18:SoU18

All högspecialiserad vård ska organiseras på nationell nivå i ett samlat system. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

I dag är den högspecialiserade vården koncentrerad på nationell nivå genom systemet för rikssjukvård och genom regionala cancercentrum i samverkan. Regeringen har nu lämnat ett förslag till en ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården som innebär att den ska organiseras på nationell nivå i ett samlat system. De olika områdena inom den högspecialiserade vården kommer att fördelas mellan de olika regionsjukhusen. Lagen börjar gälla den 1 juli 2018.

Riksdagen tycker att förslaget är bra, men det finns en oro för vilka konsekvenser det kommer att få för bland annat akutsjukvården på mindre regionsjukhus. Därför uppmanar riksdagen regeringen, i ett tillkännagivande, att utse en myndighet som ska få i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten när det gäller akutsjukvård i alla regioner. Riksdagen uppmanar också regeringen att regelbundet följa upp hur den nya beslutsprocessen fungerar.

Därutöver tycker riksdagen att det krävs ett ökat statligt ansvarstagande när det gäller sjukvårdens organisation. Därför uppmanar riksdagen regeringen att också tillsätta en parlamentarisk utredning för att klarlägga förutsättningarna för en ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan staten och de nuvarande huvudmännen.

Den högspecialiserade vården ska organiseras i samlat system (SoU18)
Alla riksdagsbeslut

Förslag till beslut

22 mars 2018

Nya regler för kontoförande institut (FiU35)

Planerat datum för debatt: 22 mars 2018
Betänkande 2017/18:FiU35

Det ska bli möjligt för kontoförande institut, det vill säga vissa banker och fondkommissionärer, att ge i uppdrag åt någon annan än ett kontoförande institut att registrera uppgifter i avstämningsregister för värdepapper. Det föreslår regeringen genom ett par lagändringar. Ändringarna innebär att den svenska modellen som tillåter registrering av individuella innehav direkt i den centrala värdepappersförvararens register inte äventyras.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 maj 2018.

Nya regler för kontoförande institut (FiU35)
Främjandet av livsmedelsexport borde riktas mer mot små och medelstora företag (NU11)

Planerat datum för debatt: 22 mars 2018
Betänkande 2017/18:NU11

Majoriteten av livsmedelsexporten från Sverige kommer från ett fåtal större företag och det är endast tio procent av alla svenska livsmedelsföretag som exporterar. Regeringen genomför just nu flera satsningar för att främja den svenska livsmedelsexporten. Det ser näringsutskottet positivt på, men betonar samtidigt vikten av att det finns en regional spridning i åtgärderna. Även små och medelstora företag på landsbygden som inte exporterar i dag borde nås av den här typen av satsningar.

Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om vikten av att exportprogrammen och andra åtgärder når små och medelstora livsmedelsföretag i hela landet.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 om handelspolitik. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Främjandet av livsmedelsexport borde riktas mer mot små och medelstora företag (NU11)
EU-förslag om marknadskontroll av produkter går för långt (NU26)

Planerat datum för debatt: 22 mars 2018
Utlåtande 2017/18:NU26

Näringsutskottet anser att delar av ett förslag från EU-kommissionen om marknadskontroll av produkter går för långt och strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen. Därför föreslår utskottet att riksdagen lämnar synpunkter om detta i ett så kallat motiverat yttrande till EU:s beslutande institutioner.

Prövningar enligt subsidiaritetsprincipen går ut på att avgöra om beslut bör fattas av EU eller av EU-länderna själva. Principen säger att beslut om nya lagar ska tas så nära medborgarna som det effektivt är möjligt.

Näringsutskottet ifrågasätter inte att EU-reglerna som gäller marknadskontroll behöver förbättras. Däremot har utskottet invändningar mot några av de befogenheter för myndigheter som kommissionen föreslår. Enligt utskottets uppfattning går dessa delar av förslaget längre än vad som är nödvändigt för att nå målen med förslaget.

EU-förslag om marknadskontroll av produkter går för långt (NU26)
Regeringen bör utvärdera kemikalieskatten (SkU10)

Planerat datum för debatt: 22 mars 2018
Betänkande 2017/18:SkU10

En ny skatt på kemikalier i vissa elektroniska produkter infördes den 1 april 2017. Kemikalieområdet präglas av en hög utvecklingstakt. Skatteutskottet anser att regeringen bör följa utvecklingen på området och utvärdera de samhällsekonomiska effekterna och andra effekter av kemikalieskatten. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Skatteutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2017 om punktskatter. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, som bland annat handlar om skatt på elkraft, skatt på drivmedel, fordonsskatter, trängselskatt, flygskatt samt skatt på alkohol och tobak.

Regeringen bör utvärdera kemikalieskatten (SkU10)
Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU11)

Planerat datum för debatt: 22 mars 2018
Betänkande 2017/18:SkU11

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 35 motioner om mervärdesskatt, alltså skatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster. Anledningen till det är bland annat att arbete pågår i flera av frågorna som motionerna handlar om.

Motionerna handlar bland annat om skattesatser, utvärdering av effekter av höjning av mervärdesskatt på bio och mervärdesskatt för ideella föreningar.

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU11)
Höjning av trängselskatten vissa tidsperioder (SkU13)

Planerat datum för debatt: 22 mars 2018
Betänkande 2017/18:SkU13

Trängselskatten på Essingeleden och i Stockholms innerstad ändras. Bland annat införs ytterligare en tidsperiod, klockan 6.00–6.29, då skatt ska betalas. Skatten för vissa tidsperioder kommer också att höjas. Skillnaderna under låg- och högsäsong ska också öka och trängselskatten ska höjas under högsäsong. Man behöver som högst betala 135 kr per dygn och bil under högsäsong. Trängselskatt tas även ut för de fem första vardagarna utom lördag i juli samt för dagar före vissa helgdagar.

Syftet är att förbättra framkomligheten och miljön i Stockholm. Trängselskatten delfinansierar också en utbyggnad av kollektivtrafiken.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2020.

Höjning av trängselskatten vissa tidsperioder (SkU13)
Regeringen bör driva på arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum (TU10)

Planerat datum för debatt: 22 mars 2018
Betänkande 2017/18:TU10

Regeringen bör prioritera arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum eftersom det bidrar till minskade utsläpp och kostnader. Det tycker trafikutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Sedan 2001 pågår ett arbete i EU om det gemensamma europeiska luftrummet, kallat Single European Sky. Syftet är bland annat att bidra till effektivare och mindre miljöfarlig flygtrafik genom att ta bort nationella gränsdragningar i luften. Flygen skulle då kunna gå den rakaste sträckan med minskade utsläpp som följd. Utskottet tycker dock att arbetet går för långsamt och vill att regeringen prioriterar Single European Sky för att skynda på processen.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om luftfartsfrågor. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Regeringen bör driva på arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum (TU10)

21 mars 2018

Ny medalj borde införas för särskilt berömvärda internationella insatser (FöU8)

Planerat datum för debatt: 21 mars 2018
Betänkande 2017/18:FöU8

I Veteransoldatutredningen från 2008 föreslogs det att regeringen borde instifta en belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser, men det har ännu inte genomförts. Försvarsutskottet håller med om att personer som utfört särskilt berömvärda internationella insatser borde få en belöningsmedalj av regeringen. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att införa det.

Förslaget om tillkännagivande kommer i samband med att Försvarsutskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 om fFörsvarsmaktens personal. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner

Ny medalj borde införas för särskilt berömvärda internationella insatser (FöU8)
Ja till avtal om ekonomi och handel (CETA) (UU19)

Planerat datum för debatt: 21 mars 2018
Betänkande 2017/18:UU19

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att godkänna det övergripande avtalet om ekonomi och handel (CETA) mellan Europeiska unionen och Kanada. Avtalet är det mest omfattande frihandelsavtal som har förhandlats fram av EU och utskottet menar att det kommer att skapa möjligheter för både handel och investeringar. Det kan i sin tur leda till lägre priser och större utbud av varor och tjänster i både EU och Kanada. Avtalet innebär bland annat att tullarna för industri- och jordbruksprodukter i princip avvecklas.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och Kanada. Syftet med avtalet är att stärka de politiska banden mellan EU och Kanada. Enligt utskottet kommer avtalet att bidra till att förbättra och bredda samarbetet mellan länderna.

Ja till avtal om ekonomi och handel (CETA) (UU19)