Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Socialavgifter

Medborgarskap

Migration och asylpolitik

Nyligen avslutade ärenden

RSS

En utlänningsdatalag införs (SfU10)

En ny lag ska införas för Migrationsverkets, Polismyndighetens och utlandsmyndigheternas verksamhet på utlännings- och medborgarskapsområdet. Syftet är att göra hanteringen av personuppgifter mer effektiv och se till ...

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning (SfU9)

Riksrevisionen har granskat om systemet med aktivitetsersättning är effektivt. Deras slutsats är att syftet med ersättningen, att aktivera unga med långvarigt nedsatt arbetsförmåga, inte uppnås. Många unga med ersättn...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 8 mars
Torsdag 17 mars

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

   
Johan Forssell (M)
   
Tina Ghasemi (M)
   
Maria Ferm (MP)
   
Amir Adan (M)
   
Serkan Köse (S)
   
David Lång (SD)
   
Paula Bieler (SD)
   
Hanna Wigh (SD)
   
Daniel Riazat (V)
   
Mats Persson (L)
   
Tomas Eneroth (S)
   
Larry Söder (KD)
   
Anna Vikström (S)