Förslag som utskottet arbetar med

RSS

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Indelning i utgiftsområden m.m.

Granskningsbetänkande

Nyligen avslutade ärenden

RSS

Statens stöd till dagspressen ändras (KU12)

Det statliga presstödet ändras. Syftet är att anpassa reglerna till de förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningar som dagspressen står inför. Bland annat ska alla läsarintäkter från abonnemang, digital försälj...

Jämn könsfördelning i de flesta kommittéer under 2014 (KU19)

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Konstitutionsutskottet har behandlat regeringens rapport. KU konstaterar när det gäller ...

Utskottets justeringar

RSS
Tisdag 2 juni

Konstitutionsutskottets ledamöter

   
Andreas Norlén (M)
   
Björn von Sydow (S)
   
Berit Högman (S)
   
Per Bill (M)
   
Olle Felten (SD)
   
Johan Hedin (C)
   
Lawen Redar (S)
   
Allan Widman (FP)
   
Ali Esbati (V)
   
Rasmus Ling (MP)
   
Carin Jämtin (S)