Dokument & lagar (33 träffar)

Motion 1999/2000:N276 av Lilian Virgin och Agneta Ringman (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:N276 av Virgin, Lilian s Vindkraft Vindkraften är en förnybar, inhemsk och ren energikälla som inte ger några utsläpp av luftföroreningar när den används för elproduktion. Gotland är det län som ligger främst när det gäller vindkraftsutbyggnaden. De flesta vindkraftverken finns på Gotland,


Utskottsberedning: --1999/2000:BoU2 1999/2000:NU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:MJ256 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:MJ256 av Wittgren-Ahl, Siw s Trädgårdsodling på fritid Nästan alla som bor i småhus kan ägna sig åt trädgårdsodling på fritiden. För dem som bor i flerbostadshus ger koloniträdgårdar och odlingslotter motsvarande möjlighet. Genom att en så stor andel av befolkningen odlar på sin fritid


Utskottsberedning: ---1999/2000:BoU1 1999/2000:SoU7 2000/01:MJU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo538 av Agneta Brendt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo538 av Brendt, Agneta s Skyddet av naturskog Intensiteten i arbetet med skogsskyddet har ökat under de senaste åren och i regeringens proposition 1999/2000:1 aviserar regeringen ökade resurser såväl till insatser för biotopskydd i skog som insatser för skogsreservat under åren 2000-2002.


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo534 av Karin Wegestål m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo534 av Wegestål, Karin s Fysisk strukturplan för Skåne I Skåne planeras och genomförs stora och vittomfattande infrastruktur- investeringar. Det handlar om mer än den fasta förbindelsen över Öresund, även om detta projekt dominerar i samhällsdebatten. Järnvägsnätet i Skåne rustas upp.


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo533 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo533 av Fransson, Sonja s En brandvarnare i varje hushåll Det är inte nog med att bränder förorsakar stora mänskliga tragedier de förorsakar dessutom stora samhällskostnader. Varje brand som kan för- hindras genom ett gott förebyggande arbete sparar enorma resurser för samhället. En


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo531 av Laila Bäck m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo531 av Bäck, Laila s Äldre vattendomar Vattenkraftprojekt har över tiden blivit allt mera kontroversiella. Det är därför angeläget att avvägningen mellan de motstående intressena upplevs som relevanta och anpassade till dagens rättsuppfattning. I annat fall blir det svårt att låta


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo530 av Alf Eriksson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo530 av Eriksson, Alf s Bristande byggkvalitet Människan har sedan urminnes tider byggt sina bostäder och utvecklat sina byggtekniker. Det var fram till för några år sedan inte ovanligt att dessa byggnader fungerade som bostäder under 100 år. De senaste årtiondenas byggnader har däremot


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo529 av Mats Berglind m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo529 av Berglind, Mats s Besiktning och godkännande av tivolianordningar Två kvinnor slängdes mot en stolpe och blev hängande i luften flera meter över marken när en vajer brast på en tivolianläggning i Gävle natten till den 15 augusti i år. Tursamt nog klarade sig kvinnorna utan allvarliga


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo527 av Kerstin Kristiansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo527 av Kristiansson, Kerstin s Typgodkänt byggmaterial Det är i dag dyrt att bygga bostäder i Sverige. En av orsakerna till detta är den mycket bristfälliga konkurrensen på byggmaterialmarknaden. Sedan några år tillbaka är byggmaterial som är typgodkända i andra nordiska länder även


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo525 av Lena Sandlin och Ingemar Josefsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo525 av Sandlin, Lena s Den nära detaljhandeln En allt större del av detaljhandeln flyttas till externa stormarknader utanför stadskärnorna. Denna utveckling får negativa konsekvenser för stadskärnorna och för servicen i bostadsområdena. Den som saknar bil får ett radikalt sämre serviceutbud.


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo523 av Lisbeth Staaf-Igelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo523 av Staaf-Igelström, Lisbeth s Småskaligt vattenkraftsutnyttjande Kärnkraften skall avvecklas och utifrån detta har Sverige behov av för- nyelsebar elenergi. I juni 1997 fattade riksdagen beslut om statliga bidrag till vissa investeringar inom energiområdet bland annat kan bidrag


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo515 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo515 av Fransson, Sonja s Hinder för tillgänglighet Den byggda miljön innehåller många hinder för tillgänglighet och användbarhet trots lagstiftning på området sedan 60-talet. Tillgänglighet och användbarhet krävs generellt, d v s i princip överallt. Svensk byggnadslagstiftning är


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo507 av Anita Jönsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo507 av Jönsson, Anita s Gröna stråk Allemansrättsligt tillgänglig mark är en stor bristvara i utpräglade helåkersbygder som i sydvästra Skåne. En Malmöbo har exempelvis bara halva ytan per innevånare, 53 kvadratmeter/person, jämfört med vad som är genomsnittet per innevånare för landets


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo506 av Majléne Westerlund Panke (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo506 av Westerlund Panke, Majléne s Anläggningar som tillhandahåller äventyrsupplevelser Under de senaste åren har det i landet skett en betydande satsning på anläggningar som tillhandahåller s.k äventyrsupplevelser. Dessa utnyttjas i hög utsträckning av företag och organisationer för


Utskottsberedning: ---1999/2000:BoU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo418 av Agneta Brendt (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo418 av Brendt, Agneta s Våra ortnamn Bevarandet av våra ortnamn, som är ett viktigt kulturarv har framhållits av ett flertal utredningar. Redan 1974 uttalade riksdagen beträffande fastighetsbildningen att marginell eller kortsiktig nytta inte skall tillåtas slå ut kulturhistoriska


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo417 av Cinnika Beiming och Eva Johansson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo417 av Beiming, Cinnika s Lokalhyresgästernas besittningsskydd Inom den del av hyreslagstiftningen som reglerar förhållanden mellan fastighetsägare och lokalhyresgäst, d v s i de allra flesta fall av småföre- tagare, råder fullt ut marknadshyra. Dess grunder härstammar från sedan länge


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo415 av Yilmaz Kerimo (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo415 av Kerimo, Yilmaz s Andrahandsboende För att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs hyresvärdens samtycke, eller om hyresvärden nekar, hyresnämndens tillstånd. Tillstånd att hyra ut i andra hand ges om man har beaktansvärda skäl och om hyresvärden inte har någon godtagbar anledning


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo413 av Kerstin Kristiansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo413 av Kristiansson, Kerstin s Herrelösa hus Enligt gällande lagstiftning är det en fastighetsägare som har ansvaret för att underhållet av en fastighet sköts. Detta kan vålla problem när ägaren av en fastighet går i konkurs. Det handlar inte sällan om hyresfastigheter belägna i centrala


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo412 av Inger Lundberg (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo412 av Lundberg, Inger s Särskilda boendeformer Utredningen Bo Tryggt Betala rätt har föreslagit viktiga förändringar av avgiftssättningen för äldre och funktionshindrade, som bor i särskilda boendeformer. Det är nödvändigt att inte avgifter och hyror blir sådana att människor inte


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo410 av Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo410 av Wegendal, Lars s Utländska förvärv av fritidsfastigheter i Sverige Regeringen konstaterar i en nyligen framlagd proposition att Sveriges medlemskap i EU medför att Sverige efter utgången av 1999 inte får tillämpa lagen 1992:1368 om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering