Dokument & lagar (973 träffar)

Motion 1997/98:Ub42 av Elver Jonsson m.fl. (fp, c, m, s, v, mp, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub42 av Elver Jonsson m.fl. fp, c, m, s, v, mp, kd med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Förstärkt droginformation Det allt starkare trycket att införskaffa och konsumera olika slags droger är alarmerande, särskilt för den yngre generationen.


Utskottsberedning: ---1997/98:UbU20

Motion 1997/98:Ub41 av Lena Klevenås (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub41 av Lena Klevenås s med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet I regeringens proposition gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet står ingenting om gymnasiebiblioteken. Det är förvånande. Gymnasiebibliotekets kvalitet i fråga om


Utskottsberedning: -1997/98:UbU20

Motion 1997/98:N21 av Mats Berglind och Björn Kaaling (s)

Motion till riksdagen 1997/98:N21 av Mats Berglind och Björn Kaaling s med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m. Riksdagen beslutade 1995 om en omfattande om- och avreglering av elmarknaden. Tanken med elmarknadsreformen


Utskottsberedning: -1997/98:NU16

Motion 1997/98:Jo79 av Leif Marklund och Ulf Kero (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo79 av Leif Marklund och Ulf Kero s med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Från budgetåret 1992/93 upphörde det statliga stödet för byggande av skogsbilvägar. För erhållande av stödet var det viktigaste kravet att vägen kunde passas in i en vägnätsplan med stor

1998-06-09

Motion 1997/98:Jo78 av Leif Marklund och Mats Lindberg (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo78 av Leif Marklund och Mats Lindberg s med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Utveckla sektorsansvaret i skogspolitiken Regeringen konstaterar att varken skogspolitikens produktionsmål eller dess miljömål har nåtts ännu. För att påskynda måluppfyllelsen

1998-06-09

Motion 1997/98:Jo77 av Leif Marklund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo77 av Leif Marklund m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Propositionen redovisar Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets utvärdering av den skogspolitik som varit gällande från 1993 års beslut. I den nya skogsvårdslagens portalparagraf slogs fast att

1998-06-09

Motion 1997/98:Jo61 av Sigrid Bolkéus (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo61 av Sigrid Bolkéus s med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige I regeringens proposition 1997/98:145 Svenska miljömål har man bl.a. fastslagit att all användning av blyhagel med jakt skall förbjudas år 2000. Detta har Svenska jägareförbundet

1998-05-29

Motion 1997/98:So47 av Hans Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:So47 av Hans Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Stöd till anhöriga I propositionen föreslår regeringen att ett särskilt stimulansbidrag om 100 miljoner kronor anvisas för 1999 och tre år framåt, i syfte att stödja anhörig- och


Utskottsberedning: -1997/98:SoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:So46 av Carin Lundberg och Paavo Vallius (s)

Motion till riksdagen 1997/98:So46 av Carin Lundberg och Paavo Vallius s med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Under åren 1994 till 1996 genomförde Socialstyrelsen ett projekt, bland annat för att förmå de kommuner där många äldre finsktalande är bosatta, att organisera äldreomsorgen


Utskottsberedning: -1997/98:SoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:So45 av Helena Frisk (s)

Motion till riksdagen 1997/98:So45 av Helena Frisk s med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Stödet till anhöriga I propositionen beskrivs anhörigas roll och betydelse för vården av äldre och personer med funktionshinder. Regeringen föreslår att det anvisas medel för att utveckla


Utskottsberedning: -1997/98:SoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:So44 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:So44 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Regeringen har i propositionen presenterat en mycket viktig handlingsplan för äldrepolitiken vilken står för en rad utmaningar som måste lösas på ett effektivt och bra sätt. Tillgänglighet


Utskottsberedning: -1997/98:SoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Sf37 av Karin Wegestål (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Sf37 av Karin Wegestål s med anledning av prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m. Materialet bakom det mycket omfångsrika förslaget till ett nytt pensionssystem, som regeringen lämnade till riksdagen den 14/4 har i alla sina delar remissbehandlats under mindre än fem veckor.


Utskottsberedning: -1997/98:SfU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Fi61 av Carina Moberg och Tone Tingsgård (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi61 av Carina Moberg och Tone Tingsgård s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Auktorisation av uthyrningsföretag Uthyrning av arbetskraft är en snabbt växande bransch. Enligt uppgifter från TT beräknades 14 000 personer vara sysselsatta i uthyrningsbranschen


Utskottsberedning: -1997/98:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Fi44 av Bengt Kronblad (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi44 av Bengt Kronblad s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår möjligheten att ansöka om att generationsväxling förlängs t.o.m. den 31 december 1998. Som delfinansiering av den statliga ersättningen betalar i dag arbetsgivaren ett finansieringsbidrag


Utskottsberedning: -1997/98:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Fi43 av Bengt Kronblad m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi43 av Bengt Kronblad m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Skattereformen innebar mycket stora inkomstskattesänkningar för framför allt höginkomsttagare. Därför ingick ett finansieringsvillkor som innebar att de sänkta skattesatserna skulle finansieras


Utskottsberedning: -1997/98:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Fi42 av Magnus Johansson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi42 av Magnus Johansson s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Sänk inte tobaksskatten I regeringens proposition 1997/98:150 föreslås en kraftig sänkning av skatten på tobak. Skälen till detta anges vara att man på det viset vill försöka stoppa den ökade


Utskottsberedning: -1997/98:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Fi41 av Marianne Carlström och Ann-Kristine Johansson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi41 av Marianne Carlström och Ann-Kristine Johansson s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Stimulans av kooperation för kompetensutveckling och delaktighet i IT-samhället I proposition 1997/98:150 föreslår regeringen att ytterligare 1,8 miljarder kronor


Utskottsberedning: -1997/98:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Fi39 av Inger Segelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi39 av Inger Segelström m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Det är ingen tvekan om att kunskapslyftet blivit en succé. Många kvinnor har tagit chansen att vidga sina kunskaper och sin kompetens. Studieintresset har ökat och många vill fortsätta


Utskottsberedning: -1997/98:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Fi38 av Inger Segelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi38 av Inger Segelström m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Jämställdhet i informationssamhället Vi instämmer helt i regeringens uppfattning att informationstekniken betyder mycket för Sveriges konkurrenskraft och i konstaterandet att det behövs


Utskottsberedning: -1997/98:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Fi34 av Marianne Carlström och Ann-Kristine Johansson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi34 av Marianne Carlström och Ann-Kristine Johansson s med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition I proposition 1997/98:150 föreslår regeringen ett glädjande extra tillskott till den kommunala sektorn på 4 miljarder kronor fr.o.m. 1998. Medlen skall användas inom


Utskottsberedning: -1997/98:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation