Dokument & lagar (1 018 träffar)

Motion 1997/98:Jo79 av Leif Marklund och Ulf Kero (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo79 av Leif Marklund och Ulf Kero s med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Från budgetåret 1992/93 upphörde det statliga stödet för byggande av skogsbilvägar. För erhållande av stödet var det viktigaste kravet att vägen kunde passas in i en vägnätsplan med stor

1998-06-09

Motion 1997/98:Jo78 av Leif Marklund och Mats Lindberg (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo78 av Leif Marklund och Mats Lindberg s med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Utveckla sektorsansvaret i skogspolitiken Regeringen konstaterar att varken skogspolitikens produktionsmål eller dess miljömål har nåtts ännu. För att påskynda måluppfyllelsen

1998-06-09

Motion 1997/98:Jo77 av Leif Marklund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo77 av Leif Marklund m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Propositionen redovisar Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets utvärdering av den skogspolitik som varit gällande från 1993 års beslut. I den nya skogsvårdslagens portalparagraf slogs fast att

1998-06-09

Motion 1997/98:Jo61 av Sigrid Bolkéus (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo61 av Sigrid Bolkéus s med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige I regeringens proposition 1997/98:145 Svenska miljömål har man bl.a. fastslagit att all användning av blyhagel med jakt skall förbjudas år 2000. Detta har Svenska jägareförbundet

1998-05-29

Motion 1997/98:Jo27 av Birgitta Gidblom (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo27 av Birgitta Gidblom s med anledning av prop. 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen Etisk bedömning av djurförsök I propositionen föreslår regeringen ändringar vad gäller den etiska bedömningen av djurförsök. Regeringen föreslår att de djurförsöksetiska nämndernas beslut inte längre


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo911 av Bengt Silfverstrand (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo911 av Bengt Silfverstrand s Jakt på grävling Grävlingen förekommer över nästan hela den europeiska kontinenten. I Sverige finns den i hela landet från Skåne till Norrland, dock inte på Gotland. Grävlingen har mycket lätt för att anpassa sig och kan t.o.m. påträffas inne i tätorter.


Utskottsberedning: -1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo908 av Axel Andersson och Karl Hagström (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo908 av Axel Andersson och Karl Hagström s Jakt på gråsäl i Bottniska viken Beståndet av gråsäl i Östersjön och Bottniska viken har stadigt ökat sedan mitten av 1980-talet. Alltmer oskygga förekommer de numera allmänt vid kusten där man tidigare inte kunde få syn på en gråsäl. De förekommer


Utskottsberedning: -1997/98:JoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo772 av Ulf Kero och Jörgen Persson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo772 av Ulf Kero och Jörgen Persson s Skotertrafik i nationella leder Snöskotertrafiken har utvecklats kraftigt under de drygt 30 åren sedan den i större omfattning introducerades i vårt land. Tekniskt har en stor utveckling skett. Användandet har förändrats och antalet snöskotrar har


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo770 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo770 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Åtgärder mot övergödningen Våra kusthav är alltjämt utsatta för akuta miljöhot. Stora bottenområden har drabbats av syrgasbrist till följd av den ökande tillväxten av fintrådiga alger. Starkt bidragande orsaker till denna syrebrist är urlakningen från


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo766 av Agneta Brendt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo766 av Agneta Brendt m.fl. s Skydd av skog Långsiktiga åtgärder för att skydda urskogar och annan skyddsvärd skog Portalparagrafen i den nya skogsvårdslagen lag 1993:553 speglar på ett utmärkt sätt svenska folkets inställning till skogen. Skogen är en nationell tillgång som skall skötas


Utskottsberedning: -1997/98:JoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo764 av Göran Magnusson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo764 av Göran Magnusson m.fl. s Ridö Sundbyholmsarkipelagen som nationalpark Bakgrund Ridö-Sundbyholmsarkipelagen är den största samlade ögruppen, totalt 160 öar, i Mälaren och är belägen mellan Eskilstuna och Västerås i västra Mälaren. Området avsattes som naturreservat 1984 och omfattar


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo759 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo759 av Monica Green m.fl. s Ett hållbart Västsverige Miljökänsligheten i Västsverige är något annorlunda än på de flesta andra håll i Sverige. Det grunda Kattegatt är känsligt för övergödning på grund av sin förhållandevis låga vattenmassa, berggrunden har liten förmåga att neutralisera


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU2 1997/98:JoU20 1997/98:JoU26 1997/98:NU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo737 av Eva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo737 av Eva Johansson m.fl. s Skydd av skogsmark Sverige har genom ratificerandet av konventionen om biologisk mångfald förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden. Detta återspeglas i miljöpolitiska beslut och beslutet om den nya skogspolitiken. Miljömålet på skogsmark är jämställt


Utskottsberedning: -1997/98:JoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo735 av Maud Björnemalm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo735 av Maud Björnemalm m.fl. s Inplanterade djur och växter Sedan lång tid tillbaka har växter och vissa djurarter inplanterats i Sverige. De flesta har säkert varit till avsedd nytta, medan andra efter en tid visat sig ha oönskade effekter. Ett exempel på inplanterade djurarter är


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo727 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo727 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Halmbränning Halmbränning är ett ganska sentida fenomen som började praktiseras först i samband med skördetröskornas intåg på de svenska jordbruken. Efterhand har halmbränningen vunnit ökad utbredning och då främst i de skånska jordbruksbygderna.


Utskottsberedning: -1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo725 av Agneta Ringman (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo725 av Agneta Ringman s Böda kronopark Böda kronopark var det enda större skogsområdet på Öland efter utmarksdelningen i början av 1800-talet. Sedan början av 1900-talet har i Bödaskogen bevarats vissa naturtyper egenartade skogsbestånd, strandpartier, mossar och kärr som varit undantagna


Utskottsberedning: -1997/98:JoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo712 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo712 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Nationalpark vid Kullaberg Kullaberg är en långsmal, relativt hög urbergstyp, som bildar spetsen av en halvö mellan Skälderviken och Öresund i nordvästra Skåne. Området omfattar två naturreservat västra och östra Kullaberg. De båda reservaten ger möjligheter


Utskottsberedning: -1997/98:JoU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo711 av Bengt Silfverstrand och Ingvar Johnsson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo711 av Bengt Silfverstrand och Ingvar Johnsson s Miljöskadeförsäkring En kollektiv miljöskadeförsäkring infördes den 1 juli 1989. Försäkringen regleras i miljöskyddslagen 1969:387 och förordning 1989:365 om miljöskadeförsäkring. Försäkringen är obligatorisk och omfattar, med vissa undantag


Utskottsberedning: -1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo608 av Björn Ericson och Dag Ericson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo608 av Björn Ericson och Dag Ericson s Forskning för fritidsodling m.m. Omställningen till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling kräver bland annat att den allmänna livsstilen blir mer ekologiskt genomtänkt, att våra städer anpassas till de olika viktiga kretsloppen och att livsmedel


Utskottsberedning: -1997/98:JoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo605 av Lars Hedfors och Monica Widnemark (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo605 av Lars Hedfors och Monica Widnemark s Skoglig forskning, utveckling och utbildning i Kronobergs län Skogsnäringen har stor betydelse för södra Sverige. I Götaland står skogen för 40 procent av Sveriges skogsbruksvärde. De statliga forskningsresurser som satsas inom området uppgår


Utskottsberedning: -1997/98:JoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation