Dokument & lagar (1 297 träffar)

Betänkande 2017/18:SoU14

Riksdagen anser att äldres delaktighet och självbestämmande i den vardagliga omsorgen behöver öka. En del i detta är att förenkla kommunernas prövning av hjälp och bistånd till äldre. Äldre som bara behöver till exempel trygghetslarm, enklare service eller sociala insatser i mindre omfattning ska inte behöva gå igenom en stor biståndsprövning. Kommunerna ska inte behöva använda mycket tid och resurser till detta.

Riksdagen uppmanade därför regeringen i ett tillkännagivande att så fort som möjligt återkomma till riksdagen med ett förslag om förenklad biståndsprövning för äldre.

Riksdagens ställningstagande kom när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner, framför allt med hänvisning till att utredningar och arbete redan pågår i flera av frågorna.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 23
Justering: 2018-03-13 Debatt: 2018-03-21 Beslut: 2018-03-21

Betänkande 2017/18:SoU14 (pdf, 616 kB) Webb-tv debatt om förslag: Äldrefrågor

Betänkande 2017/18:SoU13

Riksdagen riktade två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om socialtjänstens arbete med unga lagöverträdare.

  • Regeringen borde utreda om det finns ett behov av att socialtjänsten oftare närvarar vid inledande förhör med unga som misstänks för brott. Utskottet menar att det finns större möjligheter till en snabbare utredning om den ungas levnadsomständigheter om socialtjänsten medverkar.
  • Regeringen borde arbeta för att säkerställa att socialtjänstens yttranden i förundersökningar om unga håller en hög kvalitet. Yttrandet baseras på en social utredning av personen och används som underlag innan en åklagare tar beslut om att väcka åtal mot en person under 18 år.

Förslagen om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2015/16, 2016/17 och 2017/2018 om socialtjänstfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Förslagspunkter: 48 Reservationer: 73
Justering: 2018-03-08 Debatt: 2018-03-21 Beslut: 2018-03-21

Betänkande 2017/18:SoU13 (pdf, 1461 kB) Webb-tv debatt om förslag: Socialtjänstfrågor

Betänkande 2017/18:SoU7

Riksrevisionen rekommenderar i en rapport att Försäkringskassan får ökade möjligheter till sanktioner och kontroll av det statliga tandvårdsstödet. Regeringen instämmer och håller på att utreda hur Försäkringskassan ska kunna hindra tandvårdsgivare som använder tandvårdsstödet felaktigt från att få tillgång till det elektroniska system som hanterar utbetalningar från stödet.

Riksdagen håller med om att Försäkringskassan bör få ökade kontroll- och sanktionsmöjligheter. I den pågående utredningen om att stoppa tandvårdsgivare som missköter sig från ersättningssystemet bör regeringens utgångspunkt vara att lika villkor samt likvärdig tillsyn och uppföljning ska gälla för alla vårdgivare, oavsett driftsform. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, om detta till regeringen.

Riksdagens ställningstagande kom när riksdagen behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2018-03-06 Debatt: 2018-03-21 Beslut: 2018-03-21

Betänkande 2017/18:SoU7 (pdf, 296 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling

Betänkande 2017/18:SoU17

Reglerna för personlig assistans ändras. Tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort. Försäkringskassan ska bara ompröva rätten till ersättning om den har minskat på grund av att den som har personlig assistans har fått väsentligt ändrade förhållanden.

En assistent bör kunna finnas till hands för den som har assistans i väntan på att hjälp behövs. Därför ska personlig assistans kunna beviljas för

  • väntetid, det vill säga tid när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den som har assistans behöver hjälp
  • beredskap, det vill säga tid när en assistent behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den som har assistans behöver hjälp
  • tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför hemmet på grund av att hjälp kan behövas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De ändrade reglerna börjar gälla den 1 april 2018.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Justering: 2018-02-15 Debatt: 2018-02-28 Beslut: 2018-02-28

Betänkande 2017/18:SoU17 (pdf, 761 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa förslag om personlig assistans

Interpellation 2017/18:321 av Bengt Eliasson (L)

Interpellation 2017/18:321 Bilstödet av Bengt Eliasson L till Statsrådet Åsa Regnér S Hösten 2016 beslutade riksdagen om ett reformerat bilstöd prop. 2016/17:4Syftet med de nya bestämmelserna var bland annat att uppmuntra anskaffning av från början anpassade fordon och därmed begränsa behovet av efterhandsanpassning.

Inlämnad: 2018-01-15 Svarsdatum: 2018-01-30 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2017/18:321 av Bengt Eliasson (L) (pdf, 128 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bilstödet

Betänkande 2017/18:SoU1

77,7 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg. Mest pengar går till bidrag för läkemedelsförmånerna, kostnader för statlig assistansersättning, bidrag till folkhälsa och sjukvård samt tandvårdsförmåner. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Riksdagen upprepade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen. Riksdagen uppmanade i mars 2017 regeringen att lägga förslag om att samma krav på tillstånd som gäller för privata utförare inom socialtjänsten även ska gälla för offentliga utförare. Regeringen anser inte att samma typ av tillstånd behövs och att det tidigare tillkännagivandet har behandlats färdigt.

Riksdagen håller dock inte med regeringen utan uppmanade regeringen igen att komma med ett förslag om att samma krav på tillstånd som gäller för privat verksamhet inom socialtjänsten även ska gälla för offentlig verksamhet.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2017-12-05 Debatt: 2017-12-13 Beslut: 2017-12-14

Betänkande 2017/18:SoU1 (pdf, 2660 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Betänkande 2017/18:SoU5

Det införs ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i stort, men lade till att målet om jämlikhet och delaktighet ska uppnås i ett samhälle som har mångfald som grund.

Riksdagen riktade också två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör ta ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 20
Justering: 2017-11-21 Debatt: 2017-11-30 Beslut: 2017-11-30

Betänkande 2017/18:SoU5 (pdf, 1682 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Motion 2017/18:3019 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3019 av Jan Lindholm (MP) WHO och traditionell medicin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om WHO:s strategi om traditionell medicin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:3019 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3019 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP) Värna veteranbilsintresset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att inte försvåra för veteranbilsintresset och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt ett EU-direktiv skall


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15

Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP) Krafttag mot kemikalier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot alla bisfenoler och möjligheten till omvänd bevisföring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bisfenol A (BPA) är


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12

Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP) Moratorium för 5G Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett moratorium för 5G och tillkännager detta för regeringen. Motivering 5G kommer att mångfaldiga antalet sändarantenner. De kommer att sättas


Utskottsberedning: 2017/18:FöU11

Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP) En strålningsfri skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reducera barns exponering för radiofrekvent strålning i skolan och förskolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:FöU11

Motion 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 94 kB)

Motion 2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP) Strålning, cancer och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utforma regelverk som innebär att förskolor och grundskolor så långt möjligt befrias från RFR och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Elektromagnetiska


Utskottsberedning: 2017/18:FöU11

Motion 2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3024 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3024 av Jan Lindholm (MP) En politik för mer solenergi i den byggda miljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lagstiftning som föreskriver energiaktiva ytmaterial vid nybyggnation och renovering, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:CU16 2017/18:NU22

Motion 2017/18:3024 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3024 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) Sommartid som normaltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra nuvarande sommartid till normaltid året runt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sommartid har i Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:TU11

Motion 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP) Innemiljö och skolresultat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av mer information kring innemiljön i skolor och dess påverkan på elevernas prestationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19

Motion 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:1716 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1716 av Jan Lindholm (MP) Förbud mot atomvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör underteckna FN-avtalet om förbud mot kärnvapen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:UU11

Motion 2017/18:1716 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1716 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:1687 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1687 av Jan Lindholm (MP) Klimatförändringar skapar migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i internationella forum måste agera för ökat fokus på problemen kring klimatrelaterad migration och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UU21

Motion 2017/18:1687 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1687 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:1682 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1682 av Jan Lindholm (MP) Släpp in Taiwan i gemenskapen i FN Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Taiwan borde släppas in i FN som en fullvärdig medlemsnation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:UU15

Motion 2017/18:1682 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1682 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:1708 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1708 av Jan Lindholm MP Cykelvägar utanför tätorter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör ta det ansvar de formellt har för en nationell infrastruktur för cykeltrafik och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Allt


Utskottsberedning: 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1708 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1708 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 61 kB)