Dokument & lagar (198 träffar)

Motion 2005/06:L28 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:186. Regeringens proposition I den nu aktuella propositionen behandlas frågor om ersättning till ledande befattningshavare i aktiebolag och vissa finansiella företag. Ett syfte med förslagen är att stärka och tydliggöra ägarnas inflytande i ersättningsfrågor.


Utskottsberedning: 2005/06:LU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L28 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:L25 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att se över reglerna kring domstolarnas förfarande vid tvistemål om barn så att personer med gedigen barnkunskap och insikter om de psykosociala problemen hanterar


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L25 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:L15 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Skatteverket inte skall ha möjlighet att motsätta sig att ett bolag deltar i bildandet av ett europabolag genom en fusion eller att ett europabolag eller europakooperativ flyttar sitt säte. Motivering En av EU:s


Utskottsberedning: 2005/06:LU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L15 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:L14 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det av lagen skall framgå att överförmyndares samtycke krävs när ett barn förvärvar ett motorfordon. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utreda och åtgärda


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L14 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:L11 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en uppföljning av reglerna om skyldighet för ideella föreningar, registrerade trossamfund och samfällighetsföreningar m.m. att avsluta den löpande bokföringen. Motivering Enligt det förslag som regeringen presenterar


Utskottsberedning: 2005/06:LU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L11 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:L8 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att tvingande skuldsaneringsärenden även forsättningsvis skall handläggas i domstol och avslår regeringens proposition i denna del. Motivering Idag är det kronofogdemyndigheten som beslutar om frivillig skuldsanering och tingsrätten om tvingande skuldsanering. Har någon borgenär


Utskottsberedning: 2005/06:LU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L8 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:L4 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2005/06:58 om förrättare av vigsel och partnerskap. Motivering Länsstyrelserna förordnar i dag genom separata beslut vigselförrättare och förrättare av partnerskapsregistrering. I den nu aktuella propositionen föreslås att uppgifterna att förrätta vigsel


Utskottsberedning: 2005/06:LU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L4 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L2 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta initiativ till en förändring av förordningens bilaga B. Motivering Rådets förordning om insolvensförfaranden insolvensförordningen trädde i kraft den 31 maj 2002. Förordningen tar sikte på gränsöverskridande


Utskottsberedning: 2005/06:LU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L2 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:So647 av Peter Althin m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Barnkonventionen 3 Barns rätt i vårdnadstvister 4 Kritik mot den nu gällande lagstiftningen 4 Kritik mot 2002 års vårdnadskommittés betänkande 6 Barn som brottsoffer 6 Barnmisshandel 7 Skärpta straff för misshandel av barn 8


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU19 2005/06:LU27 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So647 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 97 kB)

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Företagsamhet som personlig egenskap 3 4 Sverige kan bättre 4 4.1 Dra nytta av globaliseringen 4 4.2 Regeringen förstör företagsklimatet 5 5 En ny politik för företagande 6 5.1 Innovationer, forskning och högre kunskapsnivå 7 5.2 Lägre


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SkU17 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 121 kB)

Motion 2005/06:L323 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om effektivare regler för att komma till rätta med barns skuldsättning. Bakgrund Antalet barn med skulder hos kronofogden har minskat med nästan 30 procent på två år. Men fortfarande har nära 4 000 barn skulder på grund


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L323 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:L322 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utredningen om den svenska insolvensrätten särskilt skall ta hänsyn till den internationella utvecklingen. Motivering Efterlevnaden av civilrättsliga regler om betalningsskyldighet regleras i sista hand av att


Utskottsberedning: 2005/06:LU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L322 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:L321 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av 26 l i lag om ändring i lagen 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, på så sätt att kassettersättningens nivå återgår till tidigare gällande nivå men med annan utformning för digitala anordningar, enligt vad i motionen anförs. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:LU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L321 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 63 kB)

Motion 2005/06:L320 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet att omgående göra en översyn av samäganderättslagen. Motivering Särskilda bestämmelser om samäganderätt finns i lagen 1904:48 s. 1 om samäganderätt. Samäganderättslagen är dispositiv, vilket innebär att parterna


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L320 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:L319 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konsumentpolitikens mål och inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning av Konsumentverkets framtida verksamhet och organisation. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2005/06:LU21 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L319 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:L318 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning av arenarättigheter för evenemang som i dag saknar upphovsrätt. Motivering Den som går på ett idrottsevenemang eller liknande och betalar sin entrébiljett kan ta med sig sin videokamera eller mobiltelefon


Utskottsberedning: 2005/06:LU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L318 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:L317 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att borgerliga vigsel- och partnerskapsförrättare får ersättning jämförbar med andra förrättare. Motivering Regeringen beslutade den 27 januari 2005 att en särskild utredare ska ta ställning till om par av samma kön bör kunna ingå äktenskap. Uppdraget ska redovisas senast


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L317 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:L316 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn och språklig modernisering av avtalslagen och handelsbalken. Modernisera avtalslagen och handelsbalken I det ekonomiska livet är avtalet ett oumbärligt redskap. Avtalet förmedlar omsättning av varor och


Utskottsberedning: 2005/06:LU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L316 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:L315 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att förbättra regelverken beträffande instituten god man och förvaltare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att förbättra den tillsyn över


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:L315 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd) (doc, 67 kB)

Motion 2005/06:L314 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av lagstiftning om förhandlingsrätt för franchisetagare. Motivering Inom Justitiedepartementet har för ett år sedan en promemoria, Upplyst franchising Ds 2004:55utarbetats. Promemorian har varit föremål för


Utskottsberedning: 2005/06:LU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L314 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 58 kB)