Dokument & lagar (16 träffar)

Motion 1999/2000:L22 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L22 av Rindborg, Stig m med anledning av förs. 1999/2000:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Revisorsnämnden Revisorsnämnden tillskapades den 1 juli 1995 och övertog då ansvaret för revisorsfrågorna från Kommerskollegium. De frågor nämnden arbetar med är tillsyn över registrerade


Utskottsberedning: -2001/02:LU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L21 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L21 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Distansavtalsdirektivet Den proposition regeringen nu lägger är främst föranledd av Europa- parlamentets och rådets direktiv 97/7/EG om konsumentskydd vid distansavtal


Utskottsberedning: ----------1999/2000:LU21
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L18 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L18 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 1999/2000:88 Registrering av medlemsfrämjande föreningar Den kooperativa företagsformen har utretts ett antal gånger under det senaste decenniet. Grunden till den nu lagda propositionen är att KF och Konsument Stockholm inte varit tillfreds


Utskottsberedning: -1999/2000:LU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L15 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L15 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 1999/2000:40 Obeställd reklam m.m. Inledning I propositionen föreslås en ändring i marknadsföringslagen med innebörd att reklam skall får sändas via telefax och helautomatiska uppringnings- anordningar endast om konsumenten har gett sitt


Utskottsberedning: --1999/2000:LU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L7 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L7 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro I propositionen föreslås en möjlighet för aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker, understödsföreningar, försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag, liksom för


Utskottsberedning: -1999/2000:LU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Sk326 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk326 av Graf, Carl Fredrik m Företagareklimatet och skatterna I Sverige talar alla politiker om småföretagens stora betydelse, men mycket få vet något om företagarnas vardag Att starta, driva och utveckla ett företag ställer stora och särpräglade krav på de personer som tar steget


Utskottsberedning: -----------------1999/2000:FiU1 1999/2000:LU17 1999/2000:SkU13 1999/2000:SkU14 1999/2000:SkU17 1999/2000:SkU18 1999/2000:SkU5
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L806 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L806 av Rindborg, Stig m Reformerad upphovsrätt Upphovsrättslagen 1960:729 tar som utgångspunkt att den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har en ideell och ekonomisk ensamrätt till sitt verk. Genom den inskränkning i upphovsrättslagen som 12 utgör är det dock tillåtet


Utskottsberedning: --1999/2000:LU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L711 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L711 av Rindborg, Stig m Rom- och Brysselkonventionerna och den elektroniska handeln Bakgrund Internet är globalt. Det är en förutsättning för tillväxt inom området att regelverket skall fungera även vid gränsöverskridande verksamhet. Detta ställer krav på globala rättsliga lösningar,


Utskottsberedning: ---1999/2000:LU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L703 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L703 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m Konsumentinformation om huruvida produkter är djurtestade En opinionsundersökning som Dagens Nyheter genomfört under sommaren visade att över 90 procent av de tillfrågade var emot försöksdjursanvändning i kommersiella syften. Dit räknas till exempel


Utskottsberedning: -1999/2000:LU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L702 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L702 av Rindborg, Stig m Frivilliga och oberoende konsumentorganisationer Bakgrund Konsumenten har en avsevärt starkare ställning i en marknadsekonomi än i en planekonomi. I en marknadsekonomi fattas de ekonomiska besluten av de direkt berörda. Marknadsekonomi ger konsumenterna makt


Utskottsberedning: ---1999/2000:LU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L701 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L701 av Rindborg, Stig m Utvidgning av produktsäkerhetslagen 1 Bakgrund Frågan om produktsäkerhetslagens tillämpningsområde har varit föremål för riksdagsbehandling vid flera tillfällen. Successivt har lagen utvidgats och skärpts vad gäller ansvarsförhållandet för varor och tjänster


Utskottsberedning: -1999/2000:LU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L402 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L402 av Rindborg, Stig m Arvsrätt för kusiner 1 Bakgrund Under tidigare riksmöte motionerade vi moderater om att återinföra arvsrätt för kusiner. Vi har därefter fått många reaktioner från allmänheten i detta ärende. För oss står det helt klart att många människor lever i tron att


Utskottsberedning: -1999/2000:LU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L401 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L401 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m Talerätt om hävande av faderskap Numera ärver efterlevande barn sin döde far även om barnet fötts utom äktenskapet. Många änkor har ställts i en psykologiskt och ekonomiskt svår situation vid sin makes frånfälle, då det plötsligt uppdagats att det


Utskottsberedning: -1999/2000:LU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L306 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L306 av Rindborg, Stig m Skuldsanering Skuldsaneringslagen ger människor med hårt ansträngd privatekonomi möjlighet att få sin ekonomi sanerad samtidigt som den ger kreditgivare möjlighet att få tillbaka så mycket av skulden som den enskilde har möjlighet att betala. Lagen tycks i


Utskottsberedning: -1999/2000:LU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L5 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L5 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag, m.m. Inledning I propositionen föreslås en ny bokföringslag. Moderata samlingspartiet välkomnar i huvudsak förslaget, som enligt vår uppfattning utgör en lämplig avvägning mellan olika representerade intressen.


Utskottsberedning: -1999/2000:LU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L12 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L12 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 1999/2000:34 Förvärv av egna aktier Inledning I propositionen föreslås att publika aktiebolag som är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats skall få rätt att förvärva och överlåta egna aktier. Sådana förvärv och överlåtelser


Utskottsberedning: --1999/2000:LU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation