Dokument & lagar (105 träffar)

Motion 1997/98:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:67 Konsumenterna och miljön en handlingsplan för hållbar utveckling 1 Sammanfattning I skrivelsen redogör regeringen för vilka miljömål som bör gälla för konsumentpolitiken. Regeringens centrala mål är att få till stånd konsumtions-


Utskottsberedning: ----1997/98:LU21
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:L8 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:L8 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge 1 Sammanfattning I syfte att bana väg för ökad användning av gemensam vårdnad föreslår regeringen en rad ändringar i föräldrabalken. Ett annat syfte är att förhindra domstolsprocesser rörande barn.


Utskottsberedning: ----1997/98:LU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:L2 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:L2 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:39 Förlängd tid för ökning av aktiekapital i privata aktiebolag 1 Sammanfattning Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1995 skall aktiekapitalet i privata aktiebolag uppgå till minst 100 000 kronor i stället för som


Utskottsberedning: -1997/98:LU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:L801 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:L801 av Rolf Dahlberg m.fl. m Uppfinnares villkor Sverige har sedan flera år en alltför låg tillväxt i synnerhet de små och medelstora företagen saknar, generellt sett, tillräckligt goda existensvillkor. Många regleringar, skatter och avgifter bromsar initiativ, arbetslust och expansionsvilja.


Utskottsberedning: ----1997/98:LU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:L704 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:L704 av Rolf Dahlberg m.fl. m Produktsäkerhetslagen Bakgrund Frågan om produktsäkerhetslagens tillämpningsområde har varit föremål för riksdagsbehandling vid flera tillfällen. Successivt har lagen utvidgats och skärpts vad gäller ansvarsförhållandet för varor och tjänster som är avsedda


Utskottsberedning: -1997/98:LU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:L702 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:L702 av Rolf Dahlberg m.fl. m Konsumentorganisationer Konsumenten har en avsevärt starkare ställning i en marknadsekonomi än i en planekonomi. I en marknadsekonomi fattas de ekonomiska besluten av de direkt berörda. Marknadsekonomi ger konsumenterna makt att välja och välja bort. Marknadsekonomi


Utskottsberedning: ---1997/98:LU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:L601 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:L601 av Gullan Lindblad m.fl. m Regressrätt för utgiven sjuklön I en motion 1990/91:Sf 52 med anledning av propositionen 1990/91:181 om sjuklön föreslog Gullan Lindblad m att arbetsgivaren i vissa fall borde ha regressrätt för utgiven sjuklön, t.ex. i sådana fall när han tvingats betala


Utskottsberedning: -1997/98:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:L406 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:L406 av Rolf Dahlberg m.fl. m Arvsrätt för kusiner 1 Bakgrund Under föregående riksmöte motionerade vi moderater om att återinföra arvsrätt för kusiner. Vi har därefter fått många reaktioner från allmänheten i detta ärende. För oss står det helt klart att många människor lever i tron att


Utskottsberedning: -1997/98:LU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:L405 av Gullan Lindblad och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1997/98:L405 av Gullan Lindblad och Marietta de Pourbaix-Lundin m Hävande av faderskap Numera ärver efterlevande barn sin döde far även om barnet fötts utom äktenskapet. Många änkor har ställts i en psykologiskt och ekonomiskt svår situation vid sin makes frånfälle, då det plötsligt uppdagats att


Utskottsberedning: -1997/98:LU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:L301 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:L301 av Rolf Dahlberg m.fl. m Talefristregeln vid lönegarantiprövning Enligt 29 lönegarantilagen LgL får en arbetstagare, som är missnöjd med förvaltarens beslut, väcka talan mot staten inom tre veckor från delgivning av beslutet. Av lagmotiven prop 1991/92:139 s 51 framgår att rätten till


Utskottsberedning: -1997/98:LU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L12 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L12 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:104 Medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa konsumenttvister Sammanfattning I propositionen föreslås en lag om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen KO i vissa tvister. Den föreslagna försöksverksamheten


Utskottsberedning: --1996/97:LU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L801 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L801 av Rolf Dahlberg m.fl. m Villkor för uppfinnare Sverige har sedan flera år en alltför låg tillväxt i synnerhet de små och medelstora företagen saknar, generellt sett, tillräckligt goda existensvillkor. Många regleringar, skatter och avgifter bromsar initiativ, arbetslust och expansionsvilja.


Utskottsberedning: ----1996/97:LU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L709 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L709 av Rolf Dahlberg m.fl. m Konsumentpolitiken Inledning Konsumenten har en avsevärt starkare ställning i marknadsekonomin än i planekonomin. I en marknadsekonomi fattas de ekonomiska besluten av dem som är direkt berörda. De enskilda människornas, familjernas och företagens önskemål


Utskottsberedning: -------1996/97:LU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L706 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L706 av Rolf Dahlberg m.fl. m Avskaffande av Marknadsdomstolen Under den borgerliga regeringsperioden 1991-1994 drev Moderata samlingspartiet på reformarbetet inom domstolsväsendet i syfte att renodla domstolarnas uppgifter mot mer strikt rättskipning och mindre av förvaltningsuppgifter


Utskottsberedning: -1996/97:LU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L702 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L702 av Rolf Dahlberg m.fl. m Offentliga tjänster och produktsäkerhetslagen Sammanfattning Produktsäkerhetslagen 1988:1604 bör av skäl som närmare utvecklas nedan utvidgas till att omfatta även tjänster som tillhandahålls i offentlig verksamhet. De tjänster som tillhandahålls konsumenterna


Utskottsberedning: -1996/97:LU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L603 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L603 av Gullan Lindblad m.fl. m Regressrätt för utgiven sjuklön I en motion 1990/91:Sf52 med anledning av propositionen 1990/91:181 om sjuklön föreslog Gullan Lindblad m att arbetsgivaren i vissa fall borde ha regressrätt för utgiven sjuklön, t.ex. i sådana fall när han tvingats betala


Utskottsberedning: -1996/97:LU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L404 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L404 av Rolf Dahlberg m.fl. m Återinförande av arvsrätt för kusiner Bakgrund Enligt äldre svensk rätt hade kusiner arvsrätt. Denna arvsrätt upphörde år 1929 i samband med att lagen 1928:281 om Allmänna arvsfonden infördes. Ett skäl till lagändringen var att den dittills gällande arvsrätten


Utskottsberedning: -1996/97:LU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L313 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:L313 av Rolf Dahlberg m.fl. m Konkursförsäkring en reformering av lönegarantin Sammanfattning I denna motion föreslår vi bl.a. att en konkursförsäkring införs i syfte att reformera nuvarande lönegarantibestämmelser. Förslaget innebär att konkursbon som driver konkursföretagets verksamhet


Utskottsberedning: -1996/97:LU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:L38 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:L38 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:187 Patientskadelag m.m. I propositionen föreslår regeringen att en patientskadelag skall införas. Lagens syfte är att definiera patienters rättigheter och vårdgivares skyldigheter rörande skador som uppkommit som ett resultat


Utskottsberedning: -1995/96:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:L34 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:L34 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av skr. 1995/96:181 Konsumentpolitiken i EU mål och inriktning för det svenska arbetet För oss moderater är det viktigt att så många beslut som möjligt tas på lägsta nivå, dvs i första hand av medborgarna själva. Det är först när ett gemensamt


Utskottsberedning: -1995/96:LU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation