Dokument & lagar (18 träffar)

Motion 1995/96:Fi88 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi88 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. I föreliggande proposition föreslår regeringen ett par förändringar under femte titeln


Utskottsberedning: -----1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:L38 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:L38 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:187 Patientskadelag m.m. I propositionen föreslår regeringen att en patientskadelag skall införas. Lagens syfte är att definiera patienters rättigheter och vårdgivares skyldigheter rörande skador som uppkommit som ett resultat


Utskottsberedning: -1995/96:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Ub34 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub34 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av prop. 1995/96:183 Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. Föreliggande proposition är ett svårbegripligt, ofullständigt och ologiskt aktstycke, vilket möjligen beror på att det synes hastigt hopkommet. Föreslagen lagtext och


Utskottsberedning: --1995/96:UbU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:So15 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:So15 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans Statsminister Carl Bildt redogjorde i sin första regeringsförklaring den 4 oktober 1991 för den nytillträdande borgerliga regeringens målsättning rörande handikappfrågor: Människor med


Utskottsberedning: --1995/96:SoU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf23 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf23 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:149 Beräkning av basbelopp m.m. Proposition 1995/96:149 berör frågan om ändrad tid för beräkning av basbeloppet. Detta ser vi som en naturlig följd av den förändrade budgetprocessen. De senaste tio åren har riksdagen vid ett


Utskottsberedning: -1995/96:SfU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:L34 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:L34 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av skr. 1995/96:181 Konsumentpolitiken i EU mål och inriktning för det svenska arbetet För oss moderater är det viktigt att så många beslut som möjligt tas på lägsta nivå, dvs i första hand av medborgarna själva. Det är först när ett gemensamt


Utskottsberedning: -1995/96:LU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:L28 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:L28 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av förs. 1995/96:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpningen av skuldsaneringslagen I skrivelsen lämnar Riksdagens revisorer förslag till åtgärder som syftar till att rationalisera och underlätta tillämpningen av skuldsaneringslagen,


Utskottsberedning: --1996/97:LU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:L24 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:L24 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:123 Produktsäkerhetslagen och offentlig verksamhet Produktsäkerhetslagen är i dag tillämplig på varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet och som är avsedda för eget bruk. I propositionen föreslås att även varor


Utskottsberedning: -1995/96:LU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:K18 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:K18 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:127 Några frågor om sekretess I propositionen föreslår regeringen ett antal ändringar i sekretesslagen. Inledningsvis bör framhållas att vi tillstyrker flertalet av regeringens förslag. På vissa punkter har vi dock en avvikande


Utskottsberedning: -1995/96:KU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi26 av Margareta E Nordenvall m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi26 av Margareta E Nordenvall m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Fler högskoleplatser till Storstockholm Sverige halkar efter, inte bara ekonomiskt utan också kompetensmässigt. Färre studenter går vidare till högre utbildning jämfört


Utskottsberedning: -1995/96:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi20 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi20 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Framtidens krav på kunskap och kompetens Det århundrade som nu går mot sitt slut har inneburit stora förändringar i människors villkor och i samhällets uppbyggnad.


Utskottsberedning: -1995/96:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fi11 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi11 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:64 Ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting, m.m. Den Stockholmsfientliga politikens återkomst Regeringen har efter riksdagens avvisande av förslaget till utjämningssystem som presenterades i vårens kompletteringsproposition


Utskottsberedning: -----1995/96:FiU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:So8 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:So8 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:99 Spris fortsatta verksamhet I propositionen föreslår regeringen att formerna för Spris verksamhet skall förändras och att riksdagen skall anvisa ytterligare 2,5 miljoner kronor till Spris verksamhet för budgetåret 1995/96.


Utskottsberedning: --1995/96:SoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Sf4 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf4 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:69 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. I propositionen föreslår regeringen att kompensationsnivåerna i sjuklöne- och sjukpenningförsäkringen, föräldraförsäkringen samt ett antal andra socialförsäkringar sänks till 75 procent.


Utskottsberedning: ------1995/96:SfU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:L18 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:L18 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:82 Ökat ansvar för Konsumentombudsmannen och Konsumentverket på området finansiella tjänster Med åberopande av att Konsumentverket och Konsumentombudsmannen KO fått eller bör få en allt centralare roll på området finansiella


Utskottsberedning: --1995/96:LU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion I propositionen föreslås en lag om företagsrekonstruktion. Syftet med lagstiftningen är att tillhandahålla ett rättsligt förfarande inom vars ram en näringsidkares verksamhet kan rekonstrueras utan


Utskottsberedning: ------1995/96:LU11
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:Fö13 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 1995/96:Fö13 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av prop. 1995/96:11 Muskö örlogsvarvs framtid I propositionen föreslår regeringen att Muskö örlogsvarvs varvsanläggning på Muskö skall förbli under statligt huvudmannaskap men att verksamhetsstället på Rindö skall privatiseras. Den särskilde


Utskottsberedning: --1995/96:FöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1995/96:L3 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1995/96:L3 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:10 Års- och koncernredovisning I propositionen presenterar regeringen förslag till ändringar i redovisningslagstiftningen, främst till följd av ett antal bolagsrättliga EG-direktiv dir. 4, 7 och 11 samt de redovisningsdirektiv


Utskottsberedning: -----1995/96:LU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation