Dokument & lagar (16 träffar)

Departementsserien 1997:86

Framtidsformer: Förslag till handlingsprogram för arkitektur formgivning Från arbetsgruppen för arkitektur och formgivning Tıll läsaren från arbetsgruppen för arkitektur formgivning Förslag till Handlingsprogram för arkitektur och formgivning Arkitektur och formgivning är en del av vår kultur och samhällsutveckling

1998-01-01

Departementsserien 1997:86 (pdf, 214 kB)

Departementsserien 1997:82

Ds 1997:82 3 Innehållsförteckning Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorians lagförslag 1 Ä rendet.9 2 Kungörande och tryckning av författningar 11 2.1 Kungörande.11 2.2 Olika författningssamlingar 12 2.3 Svensk författningssamling 13 2.4 Tryckning och distribution av Svensk författningssamling 14 2.4.1

1998-01-01

Departementsserien 1997:82 (pdf, 112 kB)

Departementsserien 1997:81

189 Fishy Fishing: Decision-Making and Economic Performance in Swedish Fishery Policy ASurnmary This report contains two studies on aspects of Swedish fishery policy. From different perspectives, these papers try to understand the domestic factors that contribute to make fishery policy national ly and international

1998-01-01

Departementsserien 1997:81 (pdf, 119 kB)

Departementsserien 1997:80

Ds 1997:80 1 INNEHÅ LL Sammanfattning.3 1 Författningsförslag 5 1.1Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen 1994:200 5 1.2Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen 1997:483 13 2 Gruppregistrering av finansiella företag 22 2.1 Bakgrund 23 2.1.1 Ä rendet och dess beredning.23 2.1.2 Tidigare

1998-01-01

Departementsserien 1997:80 (pdf, 263 kB)

Departementsserien 1997:79

1998-01-01

Departementsserien 1997:79 (pdf, 5017 kB)

Departementsserien 1997:78

$S YMNASIESKOLA I ST
NDIG UTVECKLING Förord Gymnasieskolan hade vad gäller det yttre ramverket med undantag av vissa försöksverksamheter varit en relativt stillastående skolform i mer än 20 år. När grunden för dagens gymna- sieskola lades i början på detta decennium i propositionen 6
XA MED KUNSKAPER prop. 1990/91:85

1998-01-01

Departementsserien 1997:78 (pdf, 407 kB)

Departementsserien 1997:73

1998-01-01

Departementsserien 1997:73 (pdf, 4722 kB)

Departementsserien 1997:71

5 1 Sammanfattning Varför startarmanegetOch vad är det somgör att manväljer att fortsätta som egenföretagareVår rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandetsbetydelse i OECD-länderna.Det andrasyftet är att ge en översikt av dennationalekonomiskaforskningensresultatpå området. Under perioden

1998-01-01

Departementsserien 1997:71 (pdf, 435 kB)

Departementsserien 1997:64

1997:64 1 INNEHÅLL 1 Promemorians innehåll 7 2 Förslag till lag om ändring i lagen 1994:1500 med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.9 3 Regeringskonferensen och dess resultat.15 3.1 Konferensen.15 3.2 Amsterdamfördraget 18 4 Sammanfattning av resultatet 21 4.1 Sveriges prioriterade

1998-01-01

Departementsserien 1997:64 (pdf, 356 kB)

Departementsserien 1997:59

Ds 1997:59 3 Innehåll Förord 3 1 Sammanfattning 9 2 Lagstiftningen 19 3 Den finansiella sektorn 27 4 Redenominering av skulder och offentlig nyupplåning i euro 39 5 Näringslivet 45 6 Den offentliga sektorn 51 7 Euron och medborgarna 57 Bilaga: Konsekvenser av EMU för svenskt näringsliv 71 Bilaga:

1998-01-01

Departementsserien 1997:59 (pdf, 628 kB)

Departementsserien 1997:57

Ds 1997:57 Bilaga 1 93 Bilaga 1 Informationssamverkan mellan olika myndigheter Generella förutsättningar för att information om skolans värdegrund ska tas emot och användas Följande generella resonemang har legat till grund för bedömningar och förslag i kapitel 2. Mottagarens inställning All informationsverksamhet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1997:57 (pdf, 208 kB)

Departementsserien 1997:57

DS 1997:57 1 En värdegrundad skola idéer om samverkan och möjligheter 2 Innehållsförteckning DS 1997:57 Innehållsförteckning 1 Inledning 11 1.1 OM VÄRDEGRUNDEN I SKOLANS STYRDOKUMENT 11 2 Arbetsgruppens förslag för arbetet med skolans värdegrund 15 2.1 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ NATIONELL NIVÅ 15 2.2 FÖRSLAG

1998-01-01

Departementsserien 1997:57 (pdf, 218 kB)

Departementsserien 1997:49

Romer i Sverige tillsammans i förändring Till statsrådet Leif Blomberg Inrikesdepartementet Regeringen bemyndigade den 14 november 1996 statsrådet Leif Blomberg, Inrikesdepartementet, att tillsätta en arbetsgrupp In 1996:E inom Inrikesdepartementet, med uppgift att lämna förslag till insatser som kan främja romernas

1998-01-01

Departementsserien 1997:49 (pdf, 204 kB)

Departementsserien 1997:46

1998-01-01

Departementsserien 1997:46 (pdf, 4824 kB)

Departementsserien 1997:9

Ds 1997:9 3 Bilaga till departementspromemorian Praktiska euroförberedelser i Sverige I denna bilaga redovisas resultatet av den tekniskt inriktade inventering som utförts av den arbetsgrupp för lagstiftningsfrågor so m bl.a. haft till uppgift att inventera de ändringar i lagar och andr a regelverk som är nödvändiga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1997:9 (pdf, 358 kB)

Departementsserien 1997:9

Ds 1997:9 3 Förord Hösten 1997 skall riksdagen bestämma om hu ruvida Sverige önskar delta i den tredje etappen av EMU vilken star tar den 1 januari 1999. Denna tredje etapp valutaunionen kommer emellertid at t innebära förändrade förutsättningar och medföra krav på anpass ningsåtgärder i en rad avseenden oavsett om Sverige

1998-01-01

Departementsserien 1997:9 (pdf, 269 kB)