Dokument & lagar (63 träffar)

Departementsserien 1999:78

ds 1999 78 Ds 1999:78 3 Till statsrådet Ulrica Messing Genom beslut den 8 juli 1999 beslöt Regeringskansliet att t illsätta en arbetsgrupp för översyn av framtida inriktning och administration av statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. Thore Hallbäck, sakkunnig i Kulturdepartementet, förordnades att

2000-01-01

Departementsserien 1999:78 (pdf, 933 kB)

Departementsserien 1999:77

Ds 1999:77 3 Index Summary 7 1 Introduction.15 1.1 Problem Description 15 1.2 The Charge 17 1.3 Implementation 17 2 Goal of Self-Sufficiency 21 2.1 Blood Plasma and Plasma Proteins 21 2.2 Industrial Production of Plasma Products 22 2.3 The Term Self sufficiency 24 2.4Statements by WHO, the Red Cross,

2000-01-01

Departementsserien 1999:77 (pdf, 458 kB)

Departementsserien 1999:75

Till statsrådet Britta Lejon Regeringskansliet beslöt den 12 mars 1998 att t illsätta en arbetsgrupp med uppgift att lämna förslag till ändringar i de författningar som berör statistikens område. Som ordförande för arbetsgruppen förordnades chefsjuristen Per Samuelson och som övriga ledamöter kammarrättsassessorerna Roger

2000-01-01

Departementsserien 1999:75 (pdf, 561 kB)

Departementsserien 1999:74

Ds 1999:74 1 Innehåll Sammanfattning 2 Författningsförslag 3 1 Inledning.6 2 Nuvarande förhållanden.8 2.1 Bakgrund 8 2.2 Tidigare förslag om märkning av hundar.8 2.3 Lagen om tillsyn över hundar och katter 9 2.4 Djurskyddslagen och djurskyddsförordningen 10 3 Promemorians förslag 12 3.1 Lagens tillämpningsområde

2000-01-01

Departementsserien 1999:74 (pdf, 56 kB)

Departementsserien 1999:73

Ds 1999:73 1 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll.5 2 Lagtext Fel Bokmärket är inte definierat. 3 Ärendet 15 4 Bakgrund och utgångspunkter 17 4.1 17 4.2 18 4.3 23 4.3.1Kryptografisk teknik med privata och öppna nycklar 25 4.3.2 Utrustning för att signera elektroniskt 28 4.3.3 Certifikat.28

2000-01-01

Departementsserien 1999:73 (pdf, 432 kB)

Departementsserien 1999:72

Ds 1999:72 Till statsrådet Lars-Erik Lövdén Statsrådet Lars-Erik Lövdén har den 21 maj 1999 uppdragit åt generaldirektören Birger Bäckström att utforma förslag till ett statsbidrag för utjämning mellan kommuner av kostnader för verksamhet enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSSUppdraget

2000-01-01

Departementsserien 1999:72 (pdf, 351 kB)

Departementsserien 1999:70

Ds 1999:70 5 Förord Regeringen betonar i propositionen 1998/99:115 På ungdomars villkor att det är angeläget att öka andelen unga representanter i statliga myndigheters styrelser och i statliga kommittéer. Det anges främst två skäl för detta: För det första innebär bristen på unga företrädare att avstånden mellan de

2000-01-01

Departementsserien 1999:70 (pdf, 177 kB)

Departementsserien 1999:69

Ds 1999:69 1 Innehållsförteckning Promemorians huvudsakliga innehåll.2 1 Promemorians författningsförslag.3 2 Bakgrund.6 2.1 Bostadsförmedling.6 2.2 Avgifter vid bostadsförmedling 7 2.2.1 Nuvarande regler 7 2.2.2 Frågans tidigare behandling 8 2.2.3 Behovet av en ändring 11 3 Överväganden och förslag.12

2000-01-01

Departementsserien 1999:69 (pdf, 132 kB)

Departementsserien 1999:68

Diagram 1 Departement Utbildning Social Näring Miljö Jordbruk Kultur UD Försvar Forsknings- Forskningsrådet Myndigheten för teknisk Forskningsrådet för råd Vetenskapsrådet för sociala frågor utveckling, kommunikation och miljö, lantbruk, och arbetsliv bebyggelse naturresurser Teknikvetenskap, fysiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1999:68 (pdf, 11 kB)

Departementsserien 1999:68

Att finansiera forskning och utveckling Rapport från Arbetsgruppen för fortsatt beredning av myndighetsstruktur för forskningsfinansiering Stockholm 1999 Innehåll Sammanfattning 7 1 Inledning 17 1.1 Arbetets genomförande 18 1.2 Begrepp och betydelser 19 1.3 Tidigare utredningar 22 1.4Beskrivning av nuvarande

2000-01-01

Departementsserien 1999:68 (pdf, 368 kB)

Departementsserien 1999:67

3 Förord Vilka olika skäl finns för att den offentliga sektorn skall svara för tjänster som barnomsorg, skola eller sjukvård Ekonomerna brukar på sitt fackspråk kalla sådana tjänster för offentligt tillhandahållna privata varor. Ämnet reser omedelbart en rad frågor. Kan inte människorna själva besluta om vilka tjänster

2000-01-01

Departementsserien 1999:67 (pdf, 440 kB)

Departementsserien 1999:66

3 Förord Ett led i den svenska miljöpolitiken har varit att främja ökad återvinning av olika typer av avfall. Men vad har detta inneburit i praktiken Är det rätt avfall som vi återvinner Kostar återvinningen mer än den ger tillbaka ekonomiskt eller ens miljömässigt För att politiken skall vara effektiv räcker det inte

2000-01-01

Departementsserien 1999:66 (pdf, 350 kB)

Departementsserien 1999:65

3 Förord Den högre utbildningen har under de senaste decennierna expanderat kraftigt i Sverige. Framför allt har de medelstora och små högskolorna fått större resurser. Få studier som gjorts handlar om kvaliteten i högskoleutbildningen. Är det lättare att bli godkänd vid vissa institutioner eller lärosäten Moderna Tider

2000-01-01

Departementsserien 1999:65 (pdf, 467 kB)

Departementsserien 1999:64

Förord I Socialdepartementet startade hösten 1997 utvecklingsprogrammet Genderprogram för social välfärd Programmet är ett första steg på vägen mot att integrera de nationella jämställdhetsmålen i all verksamhet som hör Socialdepartementet till. Arbetsformen innebär att jämställdhetsarbetet genomsyrar huvudfåran i verksamheten

2000-01-01

Departementsserien 1999:64 (pdf, 160 kB)

Departementsserien 1999:62

3 Förord Under 1990-talet har debatten kring korruption och politiska affärer stundtals varit intensiv. I de fall som lett till åtal har domarna i många fall varit friande, då några egentliga lagbrott inte begåtts. När man jämför korruptionen i Sverige med den i andra länder bl.a. genom olika internationella s.k. korruptionsindex,

2000-01-01

Departementsserien 1999:62 (pdf, 841 kB)

Departementsserien 1999:61

ds 1999 61 3 Förord Debatten kring och analysen av offentliga stöd- och trygghetssystem handlar ofta om någon snävt avgränsad enstaka fråga. Diskussionen handlar om ett system i taget även om detta system samverkar med and- ra system som riktar sig till samma grupper. ESO gav därför 1996 ut en rapport om samhällets stöd

2000-01-01

Departementsserien 1999:61 (pdf, 759 kB)

Departementsserien 1999:60

Förord I maj 1999 uppdrog Regeringskansliet Justitiedepartementet åt mig att överväga behovet, möjligheterna och konsekvenserna av lagstiftningsåtgärder vad gäller rätten att kopiera porträttfotografernas verk för enskilt bruk Ju 1998:FHovrättsassessorn Lena Petersson har biträtt mig som sekreterare. I denna promemoria

2000-01-01

Departementsserien 1999:60 (pdf, 108 kB)

Departementsserien 1999:59

Ds 1999:59 3 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll.7 2 Författningsförslag 9 2.1 Lagförslag.9 2.2 Förordningsförslag 22 3 Ärendet och dess beredning 25 4 Justeringar med anledning av Amsterdamfördraget.27 5 Marktjänstdirektivets huvudsakliga innehåll 29 5.1 Allmänt.29 5.2 Särskilda bestämmelser

2000-01-01

Departementsserien 1999:59 (pdf, 250 kB)

Departementsserien 1999:58

Ds 1999:58 Tillämpningen 143 8Arbetslöshetsförsäkringens tillämpning 8.1Inledning Vi har ovan pekat på de avvägningar mellan olika mål som måste göras vid utformningen av arbetslöshetsförsäkringens regler. Men det är tillämpningen av reglerna som bestämmer var denna avvägning i praktiken hamnar. Lagen om arbetslöshetsförsäkring


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1999:58 (pdf, 676 kB)

Departementsserien 1999:58

Näringsdepartementet Kontrakt för arbete Rättvisa och tydliga regler i arbetslöshetsförsäkringen Ds 1999:58 Ds 1999:58 i Till näringsminister Björn Rosengren Riktlinjerna för en arbetsgrupp med uppgift att se över reglerna i arbetslöshetsförsäkringen antogs av näringsministern den 1 mars 1999. Projektgrupp och referensgrupp

2000-01-01

Departementsserien 1999:58 (pdf, 652 kB)
Paginering