Dokument & lagar (35 träffar)

Departementsserien 1997:86

Framtidsformer: Förslag till handlingsprogram för arkitektur formgivning Från arbetsgruppen för arkitektur och formgivning Tıll läsaren från arbetsgruppen för arkitektur formgivning Förslag till Handlingsprogram för arkitektur och formgivning Arkitektur och formgivning är en del av vår kultur och samhällsutveckling

1998-01-01

Departementsserien 1997:86 (pdf, 214 kB)

Departementsserien 1997:82

Ds 1997:82 3 Innehållsförteckning Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorians lagförslag 1 Ä rendet....................... 9 2 Kungörande och tryckning av författningar ......... 11 2.1 Kungörande................... 11 2.2 Olika

1998-01-01

Departementsserien 1997:82 (pdf, 112 kB)

Departementsserien 1997:81

189 Fishy Fishing: Decision-Making and Economic Performance in Swedish Fishery Policy -ASurnmary This report contains two studies on aspects of Swedish fishery policy. From different perspectives, these papers try to understand the domestic factors that contribute to make fishery policy national ly and international

1998-01-01

Departementsserien 1997:81 (pdf, 119 kB)

Departementsserien 1997:80

Ds 1997:80 1 INNEHÅ LL Sammanfattning..................... 3 1 Författningsförslag ................... 5 1.1 Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) .................. 5 1.2 Förslag

1998-01-01

Departementsserien 1997:80 (pdf, 263 kB)

Departementsserien 1997:79

1998-01-01

Departementsserien 1997:79 (pdf, 5017 kB)

Departementsserien 1997:78

$S 'YMNASIESKOLA I ST
NDIG UTVECKLING Förord Gymnasieskolan hade vad gäller det yttre ramverket - med undantag av vissa försöksverksamheter - varit en relativt stilla- stående skolform i mer än 20 år. När grunden för dagens gymna- sieskola lades i början på detta decennium i propositionen 6
XA MED KUNSKAPER

1998-01-01

Departementsserien 1997:78 (pdf, 407 kB)

Departementsserien 1997:73

1998-01-01

Departementsserien 1997:73 (pdf, 4722 kB)

Departementsserien 1997:71

5 1 Sammanfattning Varför startarmaneget?Och vad är det somgör att manväljer att fortsätta som egenföretagare?Vår rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandetsbetydelse i OECD-länderna.Det andrasyftet är att ge en översikt av denna- tionalekonomiskaforskningensresultatpå området. Under

1998-01-01

Departementsserien 1997:71 (pdf, 435 kB)

Departementsserien 1997:64

1997:64 1 INNEHÅLL 1 Promemorians innehåll .................. 7 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen......... 9 3 Regeringskonferensen och dess

1998-01-01

Departementsserien 1997:64 (pdf, 356 kB)

Departementsserien 1997:59

Ds 1997:59 3 Innehåll Förord 3 1 Sammanfattning 9 2 Lagstiftningen 19 3 Den finansiella sektorn 27 4 Redenominering av skulder och offentlig nyupplåning i euro 39 5 Näringslivet 45 6 Den offentliga sektorn 51 7 Euron och medborgarna 57 Bilaga:

1998-01-01

Departementsserien 1997:59 (pdf, 628 kB)

Departementsserien 1997:57

Ds 1997:57 Bilaga 1 93 Bilaga 1 Informationssamverkan mellan olika myndigheter Generella förutsättningar för att information om skolans värde- grund ska tas emot och användas Följande generella resonemang har legat till grund för bedömningar och förslag i kapitel 2. Mottagarens inställning All informationsverksamhet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1997:57 (pdf, 208 kB)

Departementsserien 1997:57

DS 1997:57 1 En värdegrundad skola – idéer om samverkan och möjligheter 2 Innehållsförteckning DS 1997:57 Innehållsförteckning 1 Inledning ........................ 11 1.1 O M VÄRDEGRUNDEN I SKOLANS STYRDOKUMENT ........ 11 2

1998-01-01

Departementsserien 1997:57 (pdf, 218 kB)

Departementsserien 1997:49

Romer i Sverige - tillsammans i förändring Till statsrådet Leif Blomberg Inrikesdepartementet Regeringen bemyndigade den 14 november 1996 statsrådet Leif Blomberg, Inrikesdepartementet, att tillsätta en arbetsgrupp (In 1996:E) inom Inrikesdepartementet, med uppgift att lämna förslag till insatser som kan främja romernas

1998-01-01

Departementsserien 1997:49 (pdf, 204 kB)

Departementsserien 1997:46

1998-01-01

Departementsserien 1997:46 (pdf, 4824 kB)

Departementsserien 1997:9

| Ds 1997:9 3 Bilaga till departementspromemorian – Praktiska euroförberedelser i Sverige I denna bilaga redovisas resultatet av den tekniskt inriktade inven- tering som utförts av den arbetsgrupp för lagstiftningsfrågor so m bl.a. haft till uppgift att inventera de ändringar i lagar och andr a regelverk


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 1997:9 (pdf, 358 kB)

Departementsserien 1997:9

| Ds 1997:9 3 Förord Hösten 1997 skall riksdagen bestämma om hu ruvida Sverige önskar delta i den tredje etappen av EMU vilken star tar den 1 januari 1999. Denna tredje etapp – valutaunionen – kommer emellertid at t innebära förändrade förutsättningar och medföra krav på anpass - ningsåtgärder i en rad avseenden

1998-01-01

Departementsserien 1997:9 (pdf, 269 kB)

Valprövningsnämndens beslut 1997:19

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde utgången av valet till kyrkofullmäktige i Höganäs församling den 16 oktober 1997. Moderaterna i Höganäs överklagade valet och yrkade dels att rättelse av valresultatet skulle genomföras genom förnyad sammanräkning eller annan sådan åtgärd, dels att frågan om brott enligt 17 kap. 8 brottsbalken,

1997-12-17

Valprövningsnämndens beslut 1997:18

Länsstyrelsen i Kalmar län fastställde utgången av valet till kyrkofullmäktige för Mellersta Ölands kyrkliga samfällighet, MÖKS, den 13 oktober 1997. Länsstyrelsen fastställde vidare utgången av valet till kyrkofullmäktige i Borgholms församling den 3 oktober 1997. Den 14 maj 1997 fastställde länsstyrelsen med stöd av 4

1997-12-17

Valprövningsnämndens beslut 1997:17

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 6 oktober 1997 val av kyrkofullmäktige i Oscars församling. Antalet ersättare för ledamöter utsågs därvid till ett antal som motsvarar 1/3 av det antal mandat som varje parti fått i församlingen. NN överklagade länsstyrelsens beslut och anförde att enligt protokollet utsågs,

1997-12-10

Valprövningsnämndens beslut 1997:16

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 9 oktober 1997 utgången av val av direktvalt kyrkoråd i Vallentuna församling och den 16 oktober 1997 utgången av val av kyrkofullmäktige i Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda kyrkliga samfällighet. AA överklagade länsstyrelsens beslut och anförde sammanfattningsvis. Han

1997-12-10

Paginering