Dokument & lagar (13 träffar)

Departementsserien 1996:74

Kunskap som kraft Handlingsprogram för hur museerna med sitt arbete kan motverka främlingsfientlighet och rasism Ds 1996: 74 4 Förord I de sista raderna av förordet till pocketutgåvan av De andra summerar Stefan Jonsson sin syn på ett av vårt samhälles mest angelägna frågor. Hur går det till när vi utifrån vår förståelse

1997-01-01

Departementsserien 1996:74 (pdf, 126 kB)

Departementsserien 1996:68

1997-01-01

Departementsserien 1996:68 (pdf, 4558 kB)

Departementsserien 1996:59

IOffentligt och privat ansvar samt medborgerliga initiativ. En inledande programförklaring. Kriminalpolitik Under perioden efter andra världskrigets slut har brottsligheten i det svenska samhället ökat kraftigt. Enligt statistiken över anmälda brott har antalet brott som årligen kommer till polisens kännedom ökat från

1997-01-01

Departementsserien 1996:59 (pdf, 135 kB)

Departementsserien 1996:51

PROBLEMFORMULERING Utgångspunkter Säkerhetspolitiska kontrollstationer skall enligt föreliggande planer genomföras och presenteras för riksdagen dels hösten 1996 inför försvarsbeslutets etapp 2, dels under försvarsbeslutsperioden år 1998. Kontrollstationerna skall bidra till att det sker en fortlöpande politisk prövning

1997-01-01

Departementsserien 1996:51 (pdf, 253 kB)

Departementsserien 1996:37

139 5 Sammanfattning och slutsatser Avregleringens rationalitet och styrelseskick Hegels ide om historiens list skulle kunna illustreras med berättelsen om hur försöken med att klara höga sysselsättnings-och välfårdsambitioner slutadei enavreglering av kreditmarknaden.Utgångspunkten var överbryggningspolitiken, en

1997-01-01

Departementsserien 1996:37 (pdf, 1310 kB)

Departementsserien 1996:36

1997-01-01

Departementsserien 1996:36 (pdf, 3030 kB)

Departementsserien 1996:29

135 7 Sammanfattning och slutsatser 7.1Inledning och syfte Ar 1993bolagiseradesTeleverket och en ny telelagstiftning infördes i Sverige.Bakgrundentill förändringarna var denya produktionsförutsättningar och konkurrensmöjlighetersom inträtt under1980-talet.Ny teknik gjorde det möjligt att drastiskt sänka överföringskostnaderna

1997-01-01

Departementsserien 1996:29 (pdf, 1902 kB)

Departementsserien 1996:18

9 1 Sammanfattning c tEn våg av förändringar sköljer över de offentliga verksamheterna runt om i världen. Det har handlat om att införa marknadsmekanismer, men också om resultatstyrning, utvärderingar och mer företagslika organisationsformer.Tidigare har det varit bland annatsjukvården och kommunerna som stått i fokus,

1997-01-01

Departementsserien 1996:18 (pdf, 185 kB)

Departementsserien 1996:8

1997-01-01

Departementsserien 1996:8 (pdf, 4504 kB)

Valprövningsnämndens beslut 1996:4

Vid sammanträde den 16-17 november 1995 beslöt Sametingets valnämnd under punkt 16 vid förrättning enligt 3 kap. 32 a sametingslagen 1992:1433 dels att avslå en begäran från AA om återinträde som ledamot av Sametinget, dels att efter verkställd sammanräkning från Riksskatteverket konfirmera Sametingets beslut att som ersättare

1996-04-17

Valprövningsnämndens beslut 1996:2

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade den 5 februari 1996 att bl.a. utse AA till ny ersättare för Miljöpartiet de Gröna i Hällefors kommun. Miljöpartiet de Gröna i Hällefors överklagade länsstyrelsens beslut och anförde att länsstyrelsen vid utseendet av ersättare för partiet felaktigt bortsett från BB, som borde stått närmast

1996-04-17

Valprövningsnämndens beslut 1996:1

Riksskatteverket RSV fastställde den 29 september 1995 utgången av valet till Europaparlamentet den 17 september 1995. I en den 30 januari 1996 dagtecknad skrivelse, som inkom till RSV den 2 februari 1996, överklagade NN valet. Valprövningsnämnden yttrade: Enligt 15 kap. 4 tredje stycket vallagen 1972:620 skulle skrivelsen

1996-03-06

Valprövningsnämndens beslut 1996:3

Den 26 oktober 1995 ansökte Sveriges Kommunistiska Parti, Vintrosagatan 11, Bandhagen, genom AA om registrering av partibeteckningen Sveriges Kommunistiska Parti för val till riksdagen. Som ombud för partiet anmäldes AA. Den 21 december 1995 ansökte Sveriges Kommunistiska Parti, Box 1566, Solna, genom BB om registrering

1996-01-21