Dokument & lagar (9 träffar)

Departementsserien 1996:74

Kunskap som kraft Handlingsprogram för hur museerna med sitt arbete kan motverka främlingsfientlighet och rasism Ds 1996: 74 4 Förord I de sista raderna av förordet till pocketutgåvan av De andra summerar Stefan Jonsson sin syn på ett av vårt samhälles mest angelägna frågor. Hur går det till när vi utifrån vår förståelse

1997-01-01

Departementsserien 1996:74 (pdf, 126 kB)

Departementsserien 1996:68

1997-01-01

Departementsserien 1996:68 (pdf, 4558 kB)

Departementsserien 1996:59

IOffentligt och privat ansvar samt medborgerliga initiativ. En inledande programförklaring. Kriminalpolitik Under perioden efter andra världskrigets slut har brottsligheten i det svenska samhället ökat kraftigt. Enligt statistiken över anmälda brott har antalet brott som årligen kommer till polisens kännedom ökat från

1997-01-01

Departementsserien 1996:59 (pdf, 135 kB)

Departementsserien 1996:51

PROBLEMFORMULERING Utgångspunkter Säkerhetspolitiska kontrollstationer skall enligt föreliggande planer genomföras och presenteras för riksdagen dels hösten 1996 inför försvarsbeslutets etapp 2, dels under försvarsbeslutsperioden år 1998. Kontrollstationerna skall bidra till att det sker en fortlöpande politisk prövning

1997-01-01

Departementsserien 1996:51 (pdf, 253 kB)

Departementsserien 1996:37

139 5 Sammanfattning och slutsatser Avregleringens rationalitet och styrelseskick Hegels ide om historiens list skulle kunna illustreras med berättelsen om hur försöken med att klara höga sysselsättnings-och välfårdsambitioner slutadei enavreglering av kreditmarknaden.Utgångspunkten var överbryggningspolitiken, en

1997-01-01

Departementsserien 1996:37 (pdf, 1310 kB)

Departementsserien 1996:36

1997-01-01

Departementsserien 1996:36 (pdf, 3030 kB)

Departementsserien 1996:29

135 7 Sammanfattning och slutsatser 7.1Inledning och syfte Ar 1993bolagiseradesTeleverket och en ny telelagstiftning infördes i Sverige.Bakgrundentill förändringarna var denya produktionsförutsättningar och konkurrensmöjlighetersom inträtt under1980-talet.Ny teknik gjorde det möjligt att drastiskt sänka överföringskostnaderna

1997-01-01

Departementsserien 1996:29 (pdf, 1902 kB)

Departementsserien 1996:18

9 1 Sammanfattning c tEn våg av förändringar sköljer över de offentliga verksamheterna runt om i världen. Det har handlat om att införa marknadsmekanismer, men också om resultatstyrning, utvärderingar och mer företagslika organisationsformer.Tidigare har det varit bland annatsjukvården och kommunerna som stått i fokus,

1997-01-01

Departementsserien 1996:18 (pdf, 185 kB)

Departementsserien 1996:8

1997-01-01

Departementsserien 1996:8 (pdf, 4504 kB)