Dokument & lagar (9 träffar)

Departementsserien 1996:74

Kunskap som kraft Handlingsprogram för hur museerna med sitt arbete kan motverka främlingsfientlighet och rasism Ds 1996: 74 4 Förord I de sista raderna av förordet till pocketutgåvan av De andra summe- rar Stefan Jonsson sin syn på ett av vårt samhälles mest angelägna frågor. Hur går det till när vi utifrån

1997-01-01

Departementsserien 1996:74 (pdf, 126 kB)

Departementsserien 1996:68

1997-01-01

Departementsserien 1996:68 (pdf, 4558 kB)

Departementsserien 1996:59

I Offentligt och privat ansvar samt medborgerliga initiativ. En inledande programförklaring. Kriminalpolitik Under perioden efter andra världskrigets slut har brottsligheten i det svenska samhället ökat kraftigt. Enligt statistiken över anmälda brott har antalet brott som årligen kommer till polisens kännedom

1997-01-01

Departementsserien 1996:59 (pdf, 135 kB)

Departementsserien 1996:51

PROBLEMFORMULERING Utgångspunkter Säkerhetspolitiska kontrollstationer skall enligt föreliggande planer genomföras och presen- teras för riksdagen dels hösten 1996 inför försvarsbeslutets etapp 2, dels under försvarsbe- slutsperioden år 1998. Kontrollstationerna skall bidra till att det sker en fortlöpande politisk

1997-01-01

Departementsserien 1996:51 (pdf, 253 kB)

Departementsserien 1996:37

139 5 Sammanfattning och slutsatser -Avregleringens rationalitet och styrelseskick Hegels ide om historiens list skulle kunna illustreras med berättelsen om hur försöken med att klara höga sysselsättnings-och välfårdsam- bitioner slutadei enavreglering av kreditmarknaden.Utgångspunkten var överbryggningspolitiken,

1997-01-01

Departementsserien 1996:37 (pdf, 1310 kB)

Departementsserien 1996:36

1997-01-01

Departementsserien 1996:36 (pdf, 3030 kB)

Departementsserien 1996:29

135 7 Sammanfattning och slutsatser 7.1 Inledning och syfte Ar 1993bolagiseradesTeleverket och en ny telelagstiftning infördes i Sverige.Bakgrundentill förändringarna var denya produktionsförut- sättningar och konkurrensmöjlighetersom inträtt under1980-talet.Ny teknik gjorde det möjligt att drastiskt sänka

1997-01-01

Departementsserien 1996:29 (pdf, 1902 kB)

Departementsserien 1996:18

9 1 Sammanfattning : c ,.',~;" t;, En våg av förändringar sköljer över de offentliga verksamheterna runt om i världen. Det har handlat om att införa marknadsmekanis- mer, men också om resultatstyrning, utvärderingar och mer före- tagslika organisationsformer.Tidigare har det varit bland annatsjuk- vården

1997-01-01

Departementsserien 1996:18 (pdf, 185 kB)

Departementsserien 1996:8

1997-01-01

Departementsserien 1996:8 (pdf, 4504 kB)