Dokument & lagar (36 träffar)

Departementsserien 1996:74

Kunskap som kraft Handlingsprogram för hur museerna med sitt arbete kan motverka främlingsfientlighet och rasism Ds 1996: 74 4 Förord I de sista raderna av förordet till pocketutgåvan av De andra summerar Stefan Jonsson sin syn på ett av vårt samhälles mest angelägna frågor. Hur går det till när vi utifrån vår förståelse

1997-01-01

Departementsserien 1996:74 (pdf, 126 kB)

Departementsserien 1996:68

1997-01-01

Departementsserien 1996:68 (pdf, 4558 kB)

Departementsserien 1996:59

IOffentligt och privat ansvar samt medborgerliga initiativ. En inledande programförklaring. Kriminalpolitik Under perioden efter andra världskrigets slut har brottsligheten i det svenska samhället ökat kraftigt. Enligt statistiken över anmälda brott har antalet brott som årligen kommer till polisens kännedom ökat från

1997-01-01

Departementsserien 1996:59 (pdf, 135 kB)

Departementsserien 1996:51

PROBLEMFORMULERING Utgångspunkter Säkerhetspolitiska kontrollstationer skall enligt föreliggande planer genomföras och presenteras för riksdagen dels hösten 1996 inför försvarsbeslutets etapp 2, dels under försvarsbeslutsperioden år 1998. Kontrollstationerna skall bidra till att det sker en fortlöpande politisk prövning

1997-01-01

Departementsserien 1996:51 (pdf, 253 kB)

Departementsserien 1996:37

139 5 Sammanfattning och slutsatser Avregleringens rationalitet och styrelseskick Hegels ide om historiens list skulle kunna illustreras med berättelsen om hur försöken med att klara höga sysselsättnings-och välfårdsambitioner slutadei enavreglering av kreditmarknaden.Utgångspunkten var överbryggningspolitiken, en

1997-01-01

Departementsserien 1996:37 (pdf, 1310 kB)

Departementsserien 1996:36

1997-01-01

Departementsserien 1996:36 (pdf, 3030 kB)

Departementsserien 1996:29

135 7 Sammanfattning och slutsatser 7.1Inledning och syfte Ar 1993bolagiseradesTeleverket och en ny telelagstiftning infördes i Sverige.Bakgrundentill förändringarna var denya produktionsförutsättningar och konkurrensmöjlighetersom inträtt under1980-talet.Ny teknik gjorde det möjligt att drastiskt sänka överföringskostnaderna

1997-01-01

Departementsserien 1996:29 (pdf, 1902 kB)

Departementsserien 1996:18

9 1 Sammanfattning c tEn våg av förändringar sköljer över de offentliga verksamheterna runt om i världen. Det har handlat om att införa marknadsmekanismer, men också om resultatstyrning, utvärderingar och mer företagslika organisationsformer.Tidigare har det varit bland annatsjukvården och kommunerna som stått i fokus,

1997-01-01

Departementsserien 1996:18 (pdf, 185 kB)

Departementsserien 1996:8

1997-01-01

Departementsserien 1996:8 (pdf, 4504 kB)

Svar på skriftlig fråga 1996/97:839 besvarad av

Svar på fråga 839 om demokrati och delning av kommuner Inrikesminister Jörgen Andersson Per Lager har frågat mig om vad jag avser att göra för att ge den lokala demokratiska processen mitt stöd. Han har därvid anfört att det principiellt måste kunna betraktas som en demokratisk rättighet för kommundelar att vid en stark

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:838 besvarad av

Svar på fråga 838 om sanering av radon i dricksvatten Jordbruksminister Annika Åhnberg Eva Goës har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att jämställa de ekonomiska villkoren för enskilda vattentäkter med kommunala och allmänna vattentäkter vad gäller radonsanering i dricksvatten. Riksdagen beslöt

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:837 besvarad av

Svar på fråga 837 om oskyldigt dömda Justitieminister Laila Freivalds Chatrine Pålsson har frågat mig om jag avser att agera för att minska riskerna för att människor blir oskyldigt dömda. Frågan är ställd utifrån påståendet att vi av och till får bevis för att människor blir oskyldigt dömda och att en grupp som under

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:836 besvarad av

Svar på fråga 836 om offentlighet vid de svenska LEADER-kontoren Justitieminister Laila Freivalds Sven Bergström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att göra klart att offentlighet skall tillämpas inom de tolv LAG-grupperna i Sverige. LEADER-programmet är ett landsbygdsutvecklingsprogram inom EU.

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:835 besvarad av

Svar på fråga 835 om ombudsmannen mot etnisk diskriminering Statsrådet Leif Blomberg Rose-Marie Frebran har, mot bakgrund av vissa uppgifter i medier om en ny myndighet på integrationsområdet, frågat mig om jag avser att värna DO-ämbetet som självständig myndighetI maj 1997 överlämnade den särskilde utredaren rörande

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:834 besvarad av

Svar på fråga 834 om AP-fonden Finansminister Erik Åsbrink Per Westerberg har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder i anledning av sjätte fondstyrelsens placeringar. Bakgrunden till frågan är ett inslag i Ekonomiekot. Enligt Per Westerberg har det i Ekonomiekot förekommit uppgifter om att 60 av sjätte fondstyrelsens

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:833 besvarad av

Svar på fråga 833 om rening av kontaminerat vatten Statsrådet Pierre Schori Alf Svensson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att, vid framtida svenska katastrofinsatser, svenskt kunnande för att rena kontaminerat vatten skall tas till vara. Jag delar helt din åsikt om vikten att säkra tjänligt dricksvatten

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:832 besvarad av

Svar på fråga 832 om ökad möjlighet till insyn i AMS Arbetsmarknadsminister Margareta Winberg Peter Weibull Bernström har frågat mig vad jag avser att göra för att öka möjligheten till insyn i AMS. Frågan sägs vara framställd med anledning av en dom i Regeringsrätten då en journalist nekades att ta del av uppgifter om

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:831 besvarad av

Svar på fråga 831 om handbok för polissamarbete Justitieminister Laila Freivalds Bengt Hurtig har frågat mig om Sverige har godtagit innehållet i ett beslut inom Schengensamarbetet om att upprätta handboksbestämmelser om polissamarbete vid större arrangemang. Schengensamarbetet har som bakgrund i EU:s målsättning att

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:830 besvarad av

Svar på fråga 830 om intagningssystemet till universitet och högskola Utbildningsminister Carl Tham Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att intagningssystemet till universitet och högskolor inte skall missgynna studenter med gymnasiebetyg enligt det nya betygssystemet.

Svarsdatum: 1996-12-31

Svar på skriftlig fråga 1996/97:828 besvarad av

Svar på fråga 828 om de palestinska myndigheterna Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén Tuve Skånberg har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att sätta ytterligare press på Arafat och de palestinska myndigheterna för att ingripa mot terroristorganisationer. Utgångspunkten för Tuve Skånbergs fråga är de avskyvärda

Svarsdatum: 1996-12-31

Paginering