Hela betänkandet

Redovisning förslagspunkter

1. Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet såvitt avser 2 § andra stycket andra meningen,
b) lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet,
c) lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet av lagarna bestäms till den 1 januari 2009 och att bestämmelsen om skyldighet för operatörer som äger tråd att överföra signaler till samverkanspunkter enligt 6 kap. 19a § ska tillämpas första gången den 1 oktober 2009 och
tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om rättssäkerhets- och kontrollmekanismer.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:63 i denna del och avslår motionerna
2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) yrkande 2 och
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 14.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m800017
c23006
fp21115
kd19005
v01903
mp01306
Totalt143138167

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag