Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2008/09 Protokoll utskottssammanträde 2008/09:28
2008/09:MJU13 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden m.m.
2008/09:FiU32 Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m.
2008/09:CU31 Fastighetsrätt
2008/09:KU5y Verksamheten i Europeiska unionen 2008
2008/09:EUN1Y Verksamheten i Europeiska unionen under 2008
2008/09:29 Kallelse och föredragningslista 2008/09:29
2008/09:30 Fredagen den 17 april 2009
2008/09:20CA73 Protokoll sammanträde 2008/09:29
2008/09:TU13 Vissa väg-, fordons- och trafikfrågor
2008/09:SkU34 Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde
2008/09:FöU11 Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar
2008/09:22 Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 10:00
2008/09:28 Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 10:00
2008/09:28 Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 10:00
2008/09:27 Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 10:00
2008/09:19 Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 09:30
2008/09:31 Socialutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 09:30
2008/09:41 Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 09:30
2008/09:25 Kulturutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 09:30