Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer
2009/10:SoU21 Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet
2009/10:SkU39 Införande av trängselskatt i Göteborg
2009/10:SfU19 Uppehållstillstånd för skyddspersoner
2009/10:KU23 Säkerhetskopiors rättsliga status
2009/10:33 Kallelse och föredragningslista 2009/10:33
2009/10:38 Onsdagen den 12 maj 2010
2009/10:23DA19 Protokoll sammanträde 2009/10:35
2009/10:UU14 Att möta globala utmaningar – om samstämmighet för utveckling
2009/10:NU19 Utvärdering av insatserna för forskning och innovation inom energiområdet
2009/10:KrU13 Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
2009/10:AU13 Trygghetssystemen för företagare – arbetslöshetsförsäkringen
2009/10:FiU5y Verksamheten i Europeiska unionen 2009 och ordförandeskapet i Europeiska unionens ministerråd andra halvåret 2009
2009/10:UbU18 Förändringar i studiestödssystemet
2009/10:NU18 Genomförande av direktiv om förnybar energi
2009/10:MJU27 Skogsskydd och skoglig information i EU
2009/10:KU34 Barnpornografibrottet
2009/10:AU12 Nationell sfi-bonus
2009/10:37 Söndagen den 9 maj 2010
2009/10:36 Söndagen den 9 maj 2010