Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:7
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:8
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:9
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:9
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:7
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:11
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:11
2010/11:SkU13 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser
2010/11:SkU11 Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv
2010/11:SkU2 Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ
2010/11:KrU2 Filmcensuren för vuxna avskaffas
2010/11:JuU4 Användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser
2010/11:FiU12 Riksrevisorernas årliga rapport
2010/11:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2009
2010/11:NU1y Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv
2010/11:SoU4 En ny alkohollag
2010/11:MJU5 Åtgärder för levande hav
2010/11:10 Söndagen den 21 november 2010
2010/11:247103 Protokoll sammanträde 2010/11:11
2010/11:SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen