Riksdagens utskott förbereder alla förslag som kommer in till riksdagen innan kammaren beslutar om förslagen. Utskotten skriver sina förslag till riksdagsbeslut i betänkanden. Utlåtanden skriver utskotten över olika EU-förslag. Ibland får ett utskott möjlighet att skriftligt yttra sig i ärenden som ett annat utskott ansvarar för. EU-nämnden är ett riksdagsorgan som regeringen samråder med i EU-frågor.
Utskotten arbetar med förslagen
Så arbetar EU-nämnden
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:36
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:32
2010/11 Särskilt protokoll utskottssammanträde 2010/11:35
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:40
2010/11 Protokoll utskottssammanträde 2010/11:23
2010/11:UbU15 Grönbok om ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation
2010/11:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010
2010/11:NU19 Utländsk näringsverksamhet i Sverige
2010/11:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
2010/11:CU24 Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning
2010/11:TU23 Genomförandet av tredje sjösäkerhetspaketet – del 2
2010/11:NU24 Ändring i patentlagen – nya medicinska användningsområden
2010/11:NU22 En ny energimärkningslag
2010/11:KU30 En ny instruktion för riksdagsförvaltningen
2010/11:FiU35 Riksrevisionens årsredovisning
2010/11:FiU25 Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter
2010/11:29 Utbildningsutskottets sammanträde
2010/11:31 Utrikesutskottets sammanträde
2010/11:32 Socialutskottets sammanträde
2010/11:22 Skatteutskottets sammanträde