Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
1998:61 sou 1998 61 d2
1999:61 sou 1999 61
2000:61 sou 2000 61 d1
2000:61 sou 2000 61 d2
2001:61 sou 2001 61 d1
2001:61 sou 2001 61 d2
2002:61 sou 2002 61 d1
2002:61 sou 2002 61 d2
2003:61 sou 2003 61 d1
2003:61 sou 2003 61 d2
2004:61 sou 2004 61
2005:61 Personuppgifter för samhällets behov
2006:61 Asylförfarandet - genomförande av asylprocedurdirektivet i svensk rätt
2007:61 Deluppföljning 2 av den kommunalekonomiska utjämningen - med försalg till förändringar i kostnadsutjämningen
2008:61 Krisberedskapen i grundlagen Översyn och internationell utblick
2009:61 Modernare adoptionsregler
2010:61 Driftskompatibilitet och enheter som ansvarar för underhåll inom EU:s järnvägssystem
2011:61 Vanvård i social barnavård
2012:61 Högre ersättning vid mastupplåtelser
2013:61 Försvarsfastigheter i framtiden