Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2011:122 Modernisering av studiehjälpen och anpassning av studiestödet till nya studerandegrupper
2011:123 Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för miljöstudier (Fi 2004:18)
2011:124 Tilläggsdirektiv till Ägarutredningen (Fi 2011:06)
2011:JuI Förslaget till en förordning om en gemensam europeisk köplag och vid förhandlingsarbetet rörande samma förslag (Ju 2011:I)
2012:U01 Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01)
2012:U02 2012 års studiehjälpsutredning (U 2012:02)
2011:N08 Översyn av vissa frågor i anslutning till lagen om näringsförbud (N 2011:08)
2011:S14 Utredningen om Åtgärder vid allvarliga krissituationer (S 2011:14)
2011:Ju16 Utredningen om genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (Ju 2011:16)
2011:29 Miljökrav i offentlig upphandling - är styrningen mot klimatmålet effektiv?
2011:30 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket - regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2012
2011:9 ds 2011 9
2011:13 ds 2011 13
2011:18 ds 2011 18
2011:23 ds 2011 23
2011:25 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget -stabilitetsmekanism för euroländer, del 1
2011:25 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget -stabilitetsmekanism för euroländer, del 2
2011:25 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget -stabilitetsmekanism för euroländer, del 3
2011:26 ds 2011 26
2011:28 ds 2011 28