Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2011:99 Tilläggsdirektiv till Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration (Fi 2010:08)
2011:100 Översyn av vissa byggfrågor
2011:102 Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor
2011:A07 Utredningen om lärlingsprovanställning - en ny anställningsform med utbildningsinnehåll (A 2011:07)
2011:S10 Byggkravsutredningen (S 2011:10)
2011:U11 Utredningen om stödsystem för hantering av innovationer och immatriella tillgångar vid universitet och högskolor (U 2011:11)
2011:JuH Bilda en stiftelse för The Stockholm Prize in Criminology (Ju 2011:H)
2011:36 Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen
2011/12:RFR2 Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om forsknings- och innovationsfrågor
2011:101 Utredning av verksamhetsform och förutsättningarna för flygtrafiktjänst i Luftfartsverket
2011:37 Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen
2011:N07 Flygtrafiktjänstutredningen (N 2011:07)
2011:72 Gymnasial lärlingsutbildning - med fokus på kvalitet!
2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden
2011:38 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler
2011:73 På jakt efter den goda affären
2011:104 Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan
2011:107 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (S 2008:09)
2011:39 Internationella namnfrågor
2011:S11 Plangenomförandeutredningen (S 2011:11)