Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2015:27 ds 2015 27
2015:10 Transporter av farligt avfall – fungerar tillsynen?
2015:47 Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet
2015:25 ds 2015 25
2015:9 Transparensen i Årsredovisning för staten 2014
2015:29 ds 2015 29
2015:55 Tilläggsdirektiv till Utredningen om politisk information i skolan (U 2014:13)
2015:54 Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen (N L 2013:02)
2015:53 En förbättrad varumärkesrätt inom EU
2015:52 Tilläggsdirektiv till Jämställdhetsutredningen (U 2014:06)
2015:51 Skatt på finanssektorn
2015:50 Medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd
2015:28 ds 2015 28
2015:8 Arktiska rådet – vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar
2015:JuC Effektivare hyres- och arrendenämnder och ett modernare nämndförfarande (Ju 2015:C)
2015:20 Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel
2015:Fi03 Utredningen om avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar (Fi 2015:03)
2015:Ku02 Utredningen om en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan (Ku 2015:02)
2015:A01 Utredningen om genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension (A 2015:01)