Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2015:75 sou 2015 75
2015:78 sou 2015 78
2015:76 sou 2015 76 d2
2015:76 sou 2015 76 d1
2015:UD03 Sveriges olika former av samarbeten respektive medlemskap med länder och organisationer inom det försvars- och säkerhetspolitiska området (UD 2015:03)
2015:90 Tilläggsdirektiv till Utredningen om upp-handling och villkor enligt kollektivavtal (S 2014:20)
2015:89 Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06)
2015:88 Sveriges olika former av samarbeten respektive medlemskap med länder och i organisationer inom det försvars- och säkerhetspolitiska området
2015:74 sou 2015 74
2015:N06 Utredningen En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (N 2015:06)
2015:87 En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle
2015:86 Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18)
2015:M03 Utredningen om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/412 om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier (M 2015:03)
2015:85 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/412 om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier
2015:72 sou 2015 72 d3
2015:72 sou 2015 72 d2
2015:72 sou 2015 72 d1
2015:71 sou 2015 71 d2
2015:71 sou 2015 71 d1