Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2015:19 ds 2015 19
2015:26 Begravningsclearing
2015:24 En kommunallag för framtiden Del A +B, del 2
2015:24 En kommunallag för framtiden Del A +B, del 1
2015:Ju03 Utredningen om en förändrad polisutbildning (Ju 2015:03)
2015:31 En attraktiv gymnasieutbildning för alla
2015:30 Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan (Ku 2010:04)
2015:29 En förändrad polisutbildning
2015:28 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av fondregelverket (Fi 2014:15)
2015:25 En ny säkerhetsskyddslag
2015:3 Den officiella statistiken – en rättvisande bild av samhällsutvecklingen?
2015:27 Tilläggsdirektiv till den nationella samordna-ren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18)
2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige
2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar
2015:15 Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare
2015:13 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
2015:9 En modern reglering av järnvägstransporter
2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar, - strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring