Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2015:6 Vattenfall – konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen?
2015:43 En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter
2015:37 Översyn av lagen om skiljeförfarande
2015:42 Koll på anläggningen
2014/15:RFR9 Sjöfartsnäringen och dess konkurrenskraft
2015:42 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell rymdstrategi (U 2014:10)
2015:45 SÖK, - statsbidrag för ökad kvalitet
2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
2014/15:RFR5 Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige Huvudrapport
2015:5 Digitalradio – varför och för vem?
2015:21 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer
2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden
2015:39 Myndighetsdatalag
2015:43 sou 2015 43
2015:U03 Kommittén Höjd kunskap och ökad likvärdighet i svensk skola (U 2015:03)
2015:Fi02 Utredningen om Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton (Fi 2015:02)
2015:U02 Utredningen om översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan (U 2015:02)
2015:JuB Uppdrag att överväga lagstiftning mot framförande av fordon som kan förväxlas med polisfordon eller andra utryckningsfordon (Ju 2015:B)
2015:18 Patientrörlighet inom EES - vissa kompletterande förslag