Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2014:74 Jämställdhet i socialförsäkringen?
2014:23 Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen
2014:73 Försvarsmakten i samhället, - en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret
2014:145 Tilläggsdirektiv till Pensionärskommittén (S 1991:08)
2014:144 Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottsutredning (Ju 2014:21)
2014:143 Tilläggsdirektiv till Utredningen om ekonomiska styrmedel för kemikalier (Fi 2013:08)
2014:22 Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan?
2014:142 Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (Ju 2013:12)
2014:72 Handel med begagnade varor och med skrot
2014:Fi16 Utredningen om Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 2014:16)
2014:141 Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11)
2014:140 Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2014:139 Översyn av fondregelverket
2014:138 Tilläggsdirektiv till Bergwallkommissionen (Ju 2013:18)
2014:21 Exportkreditnämnden – effektivitet i exportgarantisystemet?
2014:71 Ett jämställt samhälle fritt från våld
2014:70 Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden
2014:68 Förenklade skatteregler, för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag
2014:34 Inte bara jämställdhet, Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet