Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2013/14:RFR22 Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige
2013/14:RFR21 Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige
2014:55 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
2014:29 Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket
2014:113 Tilläggsdirektiv till Utredningen om utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna (N 2014:04)
2014:112 Delaktighet i EU
2014:111 Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet
2014:109 Svensk social trygghet i en internationell värld
2014:58 Privat införsel av alkoholdrycker
2014:54 Vildsvin och viltskador
2014:26 Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention
2014:110 Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) – strategi för en samlad luftvårdspolitik
2014:52 Resolution, En ny metod för att hantera banker i kris, del 1
2014:52 Resolution, En ny metod för att hantera banker i kris, del 2
2014:51 Nya regler om upphandling
2014:25 Nya regler om upphandling del 1 och 2
2014:24 ds 2014 24
2014:107 Ett reformerat premiepensionssystem
2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna