Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2016:2 ds 2016 2
2016:11 Tilläggsdirektiv till Mediegrundlagskommittén (Ju 2014:17)
2016:10 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – översyn av föräldraförsäkringen
2016:7 Integritet och straffskydd
2015/16:RFR9 Miljömärkning av produkter - En översikt över de miljömärkningar av produkter som finns i Sverige och i de övriga nordiska länderna
2016:10 EU på hemmaplan
2016:8 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2016:8 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2016:9 En mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada
2016:8 Lagliga vägar för att söka asyl i EU
2016:9 Plats för nyanlända i fler skolor
2016:7 Tilläggsdirektiv till Utredningen om utbildning för nyanlända (U 2015:12)
2016:6 Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02)
2016:5 Ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna
2016:4 Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade
2016:2 Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö
2016:1 Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv
2015/16:RFR7 Review of the Riksbank's Monetary Policy 2010-2015
2015/16:RFR6 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015