Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2014:67 Inbyggd integritet inom inspektionen för socialförsäkringen
2014:18 Statens dimensionering av lärarutbildningen - utbildas rätt antal lärare?
2013/14:RFR23 Trafikutskottets hearing om framtidens luftfart - Har vi luft under vingarna?
2014:32 ds 2014 32
2014:31 Nya steg för en effektivare plan-och bygglag
2014:135 Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
2014:134 Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter
2014:133 Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14)
2014:63 Organiserad brottlighet
2014:60 Tillförlitligare kreditupplysningar
2014:Ju24 Utredningen om ett modernt utsökningsförfarande (Ju 2014:24)
2014:Ju23 Utredningen om en ny strafftidslag (Ju 2014:23)
2014:Ju22 Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn (Ju 2014:22)
2014:U14 Utredningen om redovisning av kostnader för skolväsendet på huvudmanna- och skolenhetsnivå m.m. (U 2014:14)
2014:Fö03 Utredningen Översyn av generalläkarfunktionen (Fö 2014:03)
2014:132 En ny strafftidslag
2014:131 Tilläggsdirektiv till E-delegationen (N Fi 2009:01)
2014:130 Tilläggsdirektiv till utredningen om ökad kommunal planläggning för bostadsbyggande och ökat utbud av markanvisningar (S 2014:07)
2014:129 Översyn av generalläkarfunktionen