Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden
2014:19 Yrkeskvalifikationsdorektivet, - ett samlat genomförande
2013/14:RFR14 För, med och av - en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen
2013/14:RFR10 Subsidiaritet i EU efter Lissabon
2014:S11 Utredningen om utveckling av den högspecialiserade vården (S 2014:11)
2014:JuG Personuppgiftsbehandling i samband med strafförelägganden, förelägganden av ordningsbot och uppbörd av böter (Ju 2014:G)
2014:58 Rektorernas arbetssituation inom skolväsendet
2014:57 En nationell rymdstrategi
2014:56 Utveckling av den högspecialiserade vården
2014:8 Försvaret - en utmaning för staten. Granskningar inom försvarsområdet 2010-2014
2014:JuF Reglerna om särskild granskning av aktiebolagen (Ju 2014:F)
2014:JuE Genomförande av EU-direktivet om rätt till tillgång till försvarare och rätt till kommunikation vid frihetsberövanden (Ju 2014:E)
2014:55 Uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet
2014:54 Högskolans utbildningsutbud
2014:53 Klimatfärdplan 2050 – strategi för hur visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser ska uppnås
2014:52 Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02)
2014:18 Straffskalorna för allvarliga våldsbrott
2013/14:RFR16 Framtidens flyg
2014:20 Läkemedel för särskilda behov