Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
2014:24 sou 2014 24
2014:9 Stödet till anhöriga omsorgsgivare
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden
2014:19 Yrkeskvalifikationsdorektivet, - ett samlat genomförande
2013/14:RFR14 För, med och av - en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen
2013/14:RFR10 Subsidiaritet i EU efter Lissabon
2014:S11 Utredningen om utveckling av den högspecialiserade vården (S 2014:11)
2014:U10 Utredningen om en nationell rymdstrategi (U 2014:10)
2014:U08 Utredningen om rektorers arbetssituation (U 2014:08)
2014:JuG Personuppgiftsbehandling i samband med strafförelägganden, förelägganden av ordningsbot och uppbörd av böter (Ju 2014:G)
2014:58 Rektorernas arbetssituation inom skolväsendet
2014:57 En nationell rymdstrategi
2014:56 Utveckling av den högspecialiserade vården
2014:8 Försvaret - en utmaning för staten. Granskningar inom försvarsområdet 2010-2014
2014:JuF Reglerna om särskild granskning av aktiebolagen (Ju 2014:F)
2014:UG Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)
2014:JuE Genomförande av EU-direktivet om rätt till tillgång till försvarare och rätt till kommunikation vid frihetsberövanden (Ju 2014:E)
2014:U06 Utredningen om uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetsplitikens genomförande och effektivet (U 2014:06)
2014:55 Uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet