Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2014:59 sou 2014 59
2014:Fö02 Utredningen Skogsbranden i Västmanlands län - lärdomar för framtiden (Fö 2014:02)
2014:116 Skogsbranden i Västmanlands län - lärdomar för framtiden
2014:A05 Utredningen om stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer (A 2014:05)
2014:115 Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer
2014:53 Material i kontakt med dricksvatten
2014:27 ds 2014 27
2013/14:RFR22 Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige
2013/14:RFR21 Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige
2014:114 Tilläggsdirektiv till utredningen om en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (U 2014:03)
2014:55 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
2014:29 Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket
2014:Ju20 Utredningen om delaktighet i EU (Ju 2014:20)
2014:Ju19 Utredningen om demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet (Ju 2014:19)
2014:S17 Utredningen om svensk social trygghet i en internationell värld (S 2014:17)
2014:113 Tilläggsdirektiv till Utredningen om utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna (N 2014:04)
2014:112 Delaktighet i EU
2014:111 Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet
2014:109 Svensk social trygghet i en internationell värld