Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2014:87 sou 2014 87
2014:86 Rättvisans pris
2014:27 Arbetsförmedlingens arbete vid varsel – Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser?
2014:45 ds 2014 45
2014:85 Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter
2014:83 sou 2014 83
2014:26 Näringspolitikens effekter - Brister i informationen om statliga satsningar
2014/15:RFR1 Stöd till lokala åtgärder mot övergödning - En uppföljning
2014:155 Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
2014:82 Nya bestämmelser om säkerhetsutredning av olyckor
2014:44 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
2014:154 Tilläggsdirektiv till Överprövningsutredningen (S 2013:15)
2014:153 Tilläggsdirektiv till Utredningen om avveckling av vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m. (S 2013:16)
2014:84 sou 2014 84 d4
2014:84 sou 2014 84 d3
2014:84 sou 2014 84 d2
2014:84 sou 2014 84 d1
2014:25 Specialdestinerade statsbidrag – Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?
2014:UJ Organisationen för etikprövning (U 2014:J)