Statens offentliga utredningar, SOU, Departementsserien, Ds, kommittédirektiv och kommittéberättelsen hänger samman med de utredningar som regeringen tillsätter. Riksrevisionen lämnar granskningsrapporter till riksdagen som ett resultat av sin ekonomiska granskning av regeringen och de statliga myndigheterna. Rapporter från riksdagen är ett resultat av utskottens arbete med att följa upp och utvärdera riksdagens beslut.
Om utredningar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
UD Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige
2015:58 ds 2015 58
2015:53 ds 2015 53
2015:55 Slopad jämställdhetsbonus
2015:U10 Kommittén om en samordnad utveckling av validering (U 2015:10)
2015:120 En samordnad utveckling av validering
2015:119 Att vända frånvaro till närvaro
2015:118 Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
2015:JuJ Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor (Ju 2015:J)
2015:54 En samlad torvprövning
2015:JuI Samordnare för dialog med kommuner om tllfälliga asylboenden i form av tält i statlig regi (Ju 2015:I)
2015/16:RFR3 Om krisen eller kriget kommer - en uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap
2015/16:RFR3 Om krisen eller kriget kommer - en uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap (bilagor)
2015:U09 Utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad (U 2015:09)
2015:Fö04 Utredningen Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete (Fö 2015:04)
2015:671 Lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
2015:666 Lag (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
2015:665 Förordning (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster
2015:652 Förordning (2015:652) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
2015:650 Lag (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen