SFS nr: 1994:1853
Departement/myndighet: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1994-12-20
Omtryck:
Ändrad:
Övrig text:
Upphävd: 2000-01-01
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet

Vid beräkning av inkomst enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt behandlas en
europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) samt medlemmar
och andelar i sådan gruppering på samma sätt som ett handelsbolag
samt delägare och andelar i handelsbolag. Detsamma gäller
beträffande uppbörd samt i fråga om skyldighet att lämna och
bevara uppgifter till ledning för taxering.

Lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning samt lagen (1993:1537) om expansionsmedel tillämpas inte i fråga om
verksamhet som bedrivs av en europeisk ekonomisk
intressegruppering.


Övergångsbestämmelser

1994:1853

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första
gången vid 1996 års taxering. Lagen tillämpas endast i fråga om
beskattningsår som börjar den 1 januari 1995 eller senare.