SFS nr: 2005:531
Departement/myndighet: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2005-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:1567
Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet)
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet

1 § I denna förordning ges bestämmelser om avgift för färd på den nya, västra förbindelsen över Svinesund (Svinesundsförbindelsen).

2 § Avgift skall betalas för färd med ett motordrivet fordon norrut på Svinesundsförbindelsen.

Avgift behöver dock inte betalas för färd med
1. motorcykel,
2. moped,
3. ett motordrivet fordon som är antecknat som utryckningsfordon i ett nationellt fordonsregister, eller
4. buss i linjetrafik.

Avgiften skall betalas till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen får uppdra åt någon annan att ta upp avgiften för Transportstyrelsens räkning och i Transportstyrelsens namn. Förordning (2008:1289).

3 § Fordonets förare och den som i ett nationellt fordonsregister är angiven som ägare av fordonet är solidariskt betalningsskyldiga för avgiften. Ägaren är dock inte betalningsskyldig om fordonet har frånhänts ägaren genom brott.

Skyldigheten att erlägga avgift inträder vid passering av den betalstation som är belägen på södra delen av Svinesundsförbindelsen. Avgiften skall betalas direkt eller i efterhand.

4 § Vid direkt betalning av avgiften skall föraren betala denna kontant, med betal- eller kreditkort eller med användande av en elektronisk betalbricka.

Kontant betalning skall ske i svenska kronor eller norska kronor. Förordning (2007:307).

5 §/Upphör att gälla U:2015-01-02/ Vid kontant betalning och vid betalning med betal- eller kreditkort uppgår avgiften
1. vid passering med ett fordon vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton till 21 svenska kronor eller 20 norska kronor, och
2. vid passering med ett fordon vars totalvikt överstiger 3,5 ton till 105 svenska kronor eller 100 norska kronor. Förordning (2013:885).

5 §/Träder i kraft I:2015-01-02/ Vid kontant betalning och vid betalning med betal- eller kreditkort uppgår avgiften
1. vid passering med ett fordon vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton till 22 svenska kronor eller 20 norska kronor, och
2. vid passering med ett fordon vars totalvikt överstiger 3,5 ton till 110 svenska kronor eller 100 norska kronor. Förordning (2014:1541).

6 § Vid betalning med användande av en elektronisk betalbricka erhålls rabatt med 13 procent av avgiften enligt 5 §. Förordning (2007:307).

7 § Om betalning har erlagts med användande av en elektronisk betalbricka vid någon eller några av betalstationerna vid Svinesundsförbindelsen och vid den gamla, östra bron över Svinesund för 16 passeringar under en kalendermånad, behöver inte avgift betalas för ytterligare passeringar med samma fordon under den kalendermånaden.

Bestämmelsen i första stycket gäller bara vid passeringar med ett fordon, vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton. Förordning (2007:307).

8 § Vid betalning i efterhand skall betalning ske i enlighet med vad som anges i en skriftlig underrättelse, vilken erhålls på begäran av föraren vid passering av betalstationen.

9 §/Upphör att gälla U:2015-02-01/ Om ett fordon passerar en betalstation utan att föraren varken betalar avgift direkt eller begär betalning i efterhand skall Transportstyrelsen förelägga någon, som enligt 3 § första stycket, är betalningsskyldig att betala avgiften. Detsamma gäller om passering sker utan elektronisk betalbricka i ett körfält avsett för betalning med användande av sådan bricka. Förordning (2008:1289).

9 §/Träder i kraft I:2015-02-01/ Om ett fordon passerar en betalstation utan att föraren betalar avgift direkt eller begär betalning i efterhand, ska Transportstyrelsen förelägga någon som enligt 3 § första stycket är betalningsskyldig att betala avgiften och en tilläggsavgift. Detsamma gäller om passering sker utan elektronisk betalbricka i ett körfält avsett för betalning med användande av sådan bricka eller om betalning inte sker i enlighet med bestämmelserna i 8 §.

Avgiften och tilläggsavgiften ska betalas till Transportstyrelsen inom tre veckor från det att föreläggandet mottogs.

Tilläggsavgiften uppgår till 300 svenska kronor. Om föreläggandet inte följs, ska tilläggsavgiften höjas till 450 svenska kronor. Förordning (2014:1567).

10 § /Upphör att gälla U:2015-02-01 genom förordning (2014:1567)./ Om betalning inte sker i enlighet med bestämmelserna i 8 § eller om betalning inte sker enligt ett föreläggande enligt 9 § skall Transportstyrelsen förelägga någon, som enligt 3 § första stycket är betalningsskyldig, att inom tre veckor från det föreläggandet mottogs betala avgiften samt en tilläggsavgift. Denna, som skall betalas till Transportstyrelsen, skall uppgå till 300 svenska kronor.

Om föreläggandet inte följs skall tilläggsavgiften höjas till 450 svenska kronor.

Transportstyrelsens beslut enligt första och andra styckena får verkställas. Förordning (2008:1289).

11 §/Upphör att gälla U:2015-02-01/ I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 och 10 §§ får dock inte överklagas. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

11 §/Träder i kraft I:2015-02-01/ I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § får dock inte överklagas. Förordning (2014:1567).


Övergångsbestämmelser

2014:1567
1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana förelägganden om att betala avgift och tilläggsavgift som har beslutats före ikraftträdandet.