En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Beslutar om lagar
Så söker du

Titel Dokumenttyp Datum
Lag (2015:266) om lokala aktionsgrupper
Lag (2015:260) om upphävande av Elsäkerhetverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
Förordning (2015:257) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Förordning (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Lag (2015:220) om avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Lag (2015:219) om avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
Förordning (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
Förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion
Förordning (2015:198) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
Lag (2015:197) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
Förordning (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
Förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation
Förordning (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet
Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst
Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet