Förslagspunkter

att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till

Följdmotioner