Förslagspunkter

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på en strategi för ökat funktionstänkande,

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en politik för ett decentraliserat miljöarbete.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att inte belägga biobränslen med energiskatt,

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att fullfölja ingångna avtal men i övrigt avsluta de lokala investeringsprogrammen.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att Sverige i CSD under 2001 särskilt bör driva frågan om skapandet av ett grönare transportsystem,

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör ta initiativet till bildandet av en nordisk miljöunion.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att Sverige aktivt bör verka för att principen om att förorenaren betalar (PPP-Pollutor Pays Principle) ska genomsyra WTO,

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det är angeläget att regeringen presenterar en specificerad plan för hur Sverige internationellt skall vara en pådrivande kraft på miljöområdet.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om en samlad strategi för miljöexport i linje med vad som tidigare presenterats av Miljöexportutredningen,

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige inom ramen för EU:s järnvägspaket bör verka för förbättrade möjligheter till kombitrafik.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att Sverige ska verka för att 10 procent av de nytillverkade fordonen som säljs i EU 2005 ska vara nollemmissionsfordon.